SULFIDICKÉ PARAGENEZE NA URANOVÉM LOŽISKU ROŽNÁ

Hana Doležalová, Zdeněk Losos

Abstrakt

The sulphide mineralization of different genetic types in the uranium deposit Rožná, about 50 km North-West of Brno, was studied. The disseminated ores in marble could not be the source for hydroterms of a younger hydrothermal sulphidic mineralization in veins. On the contrary, this type of ore, through its high contents of manganese (in the case of the sphalerite 3.4–14.6 wt. %), documents origin of sulphides from the protolith of marble.

Pb-Zn sulphides of „hydrotermally altered metamorphic rock“ – (metasomatites) are very similar to the hydrothermal sulphidic mineralization in veins. There are Pb-Zn sulphides located around the veins. These Pb-Zn minerals originated most probably by penetrating of the same hydrotherms, which otherwise acted as the source of the veins mineralization, to the surrounding rocks. Based on the results of the isotopic analyses, it is possible to interpret the sulphur of hydrotherms as sulphur derivated from the deep reservoir. Sphalerite-galena sulphur isotope thermometer indicates temperatures in the range of 260°C – 330°C for the crystallization of siderite-sphalerite veins.

Bibliografická citace

Doležalová, H., & Losos, Z. (2016). SULFIDICKÉ PARAGENEZE NA URANOVÉM LOŽISKU ROŽNÁ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4929

Klíčová slova

uranium deposit Rožná; sulphides; sphalerite; pyrite; galena; sulphur isotopes; Moldanubicum

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arapov, J. A. a kol. (1984): Československá ložiska uranu. – SNTL, Praha, 368 s.

Bernard, J. H. (1981): Mineralogie Československa – ÚÚG v Academii, Praha, 648 s.

Cimala, Z. (1997): Po stopách průzkumu a těžby uranových ložisek na Moravě a východních Čechách. – O. z. GEAM Dolní Rožínka.

Doležalová, H. (2003): Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná. – MS, dipl. práce, PřF MU Brno, 90 s.

Doležalová, H. – Losos, Z. (v tisku): Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.

Kruťa, T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura 1940 – 1965. – Moravské muzeum, Brno, 380 s.

Kříbek, B. – Uhlík, Z. (1993): Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku. – Geol. Průzk., 35,4, Praha.

Kříbek, B. – Hladíková, J. – Žák, K. – Bendl, J. – Pudilová, M. – Uhlík, Z. (1996): Barite-hyalophane sulphidic ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed black shale-hosted submarine exhalative mineralization. – Economic Geology, 91, 14 – 35.

Kříbek, B. – Leichmann, J. – René, M. (2001): Model uranové mineralizace na ložisku Rožná, přehled výsledků dosažených při řešení grantu GA ČR 205/00/0212 v roce 2000. – MS, PřF MU Brno.

Kříbek, B. – Leichmann, J. – René, M. (2003): Závěrečná zpráva grantu České grantové agentury 205/00/0212 ,,Model uranové mineralizace na ložisku Rožná – MS, PřF MU Brno.

Kříbek, B. – Sulovský, P. – Pudilová, M. – Hájek, A. – Holeczy, D. (2002): Retrograde-metamorhic and hydrotermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech republic). – In: Kříbek, B. – Zeman, J. (eds.): Uranium Deposits: From their genesis to their environmental aspects. – Proc. of the Int. Workshop organized by the Czech Group of the IAGOD, Prague, September 10–11, 2002, 65–68.

Kvaček, M. (1979): Komplexní vyhodnocení poznatků mineralogicko-petrografického a chemického výzkumu ložiska Rožná za léta 1971–1976. – MS, ÚNS Kutná Hora.

Kvaček, M. – Novák, F. (1973): Mineralogická charakteristika Pb-Zn zrudnění v okolí Rožné na Západní Moravě. – Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce geologie ložisek nerostných surovin, 263 – 272, Příbram.

Kvaček, M. – Novák F. – Malec, J. (1973): Mineralogicko-geochemické a petrografické zhodnocení ložiska Rožná. – MS, ÚNS Kutná Hora.

Kvaček, M. - Novák, F. (1974): Manganem a železem bohaté sfalerity z ložiska Rožná na západní Moravě. – Čas. Mineral. Geol., 19/2, 175 – 180, Praha.

Mísař, Z. Dudek, A. Havlena, V. Weiss, J. (1983): Geologie ČSSR I, Český masiv. SPN, Praha, 336 s.

Vilhelm, S. Linhart, R. Trojan, L. (1984): Generální výpočet zásob uranu v rudním poli Roná-Olí k l. l. 1984. MS, o. z. GEAM Dolní Rožínka.

Žák, K. – Dobeš, P. – Kříbek, B. – Pudilová, M. – Hájek, A. – Holeszy, D. (2001): Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposits, Czech republic: Stable isotope and fluid inclusion study. – In: Piestrzyński et al. (eds.), Mineral deposits at the Beginning of the 21st Century, Lisse: Swets & Zeitlinge, 109 – 113.

Žák, K. – Kříbek, B. – Dobeš, P. – Pudilová, M. – Hájek, A. – Holeczy, D. (2002): Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data. – In: Kříbek, B. – Zeman, J. (eds.): Uranium Deposits: From their genesis to their environmental aspects. – Proc. of the Int. Workshop organized by the Czech Group of the IAGOD, Prague, September 10–11, 2002, 127–130.