PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH A PROTEROZOICKÝCH HORNIN SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉHO MASIVU V PROFILOVÉ LINII MEZI VIDNAVOU A OSTRAVOU-PORUBOU

Jiří Zimák, Tereza Husáková

Abstrakt

Concentrations of natural radioactive elements (K, U, Th) were measured using a field gamma-ray spectrometer in Palaeozoic and Proterozoic rocks of the Silesicum and in rocks of Upper Devonian - Lower Carboniferous siliciclastic flysch formations called the Moravian-Silesian Culm, in approximately 200 km long section line Velká Kraš (near Vidnava) Mexiko (SW of Ostrava-Poruba). Relatively high natural radioactivity was found in granitoids (especially biotite granites) of the Žulová Massif, migmatites and biotite gneisses with garnet and sillimanite of the Žulová Massif mantle, and siliciclastic sediments (graywackes, siltstones and clay shales) of the Moravice Fmt. and Hradec-Kyjovice Fmt. in the eastern part of the Moravian-Silesian Culm.

Bibliografická citace

Zimák, J., & Husáková, T. (2016). PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH A PROTEROZOICKÝCH HORNIN SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉHO MASIVU V PROFILOVÉ LINII MEZI VIDNAVOU A OSTRAVOU-PORUBOU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4898

Klíčová slova

gamma-spectrometry; natural radioactive elements; Silesicum; Moravian-Silesian Culm

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dvořák, J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. - ČGÚ Praha.
Cháb, J. - Fišera, M. - Fediuková, E. - Novotný, P. - Opletal, M. - Skácelová, D. (1984): Problémy tektonického a metamorfního vývoje východní části Hrubého Jeseníku. - Sbor. geol. Věd, Ř. G, 39, 27-72. Praha.
Cháb, J. - Žáček, V. (1994): Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe). - Věst. Ústř. Úst. geol., 69, 1-12. Praha.
Kopa, D. (1985): K petrografii žulovského plutonu. - Čas. Slez. Muz., Vědy přír., 34, 277-284. Opava.
Manová, M. - Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. - ČGÚ Praha.
Matolín, M. (1970): Radioaktivita hornin Českého masívu. - Knih. Ústř. úst. geol., 41. Praha.
Matolín, M. - Chlupáčová, M. (1997): Radioaktivní vlastnosti hornin. - In Kobr M. et al.: Petrofyzika, 109-126. Vydavatelství Karolinum Praha.
René, M. (1980): Formace Al-Fe hornin obalových sérií desenské klenby. Prognózní ocenění uranonosnosti Hrubého Jeseníku. - MS. Kandidátská disertační práce. Praha 1980.
Zimák, J. - Štelcl, J. (2003): Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku. - Zpr. geol. Výzk. v R. 2002, 203-204. Praha.
Zimák, J. - Štelcl, J. (2004): Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchù: příspìvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 103-106. Brno.