VÁTÉ PÍSKY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

Roč. 12 (2005)

Abstrakt

A section in Quaternary sediments was opened on the eastern slope of Červený kopec Hill (Brno) during engineering works. In the upper part of the section, a body of windblown sand was identified. Its genesis was classified based on grainsize analysis, macro description and position. Sand provenance was deciphered from the composition of translucent heavy minerals and microfabric of quartz grains. Stratigraphic position of the sediments is determined on the basis of the underlying fluvial terrace and overlying loess. The presence of colluvium in the body of windblown sand reflects stratigraphic position in the humid part of the last glacial (anaglacial).


Klíčová slova:
Červený kopec, air–blown sands, granulometry, heavy minerals, exoscopy
Reference

Cílek, V. (2001): The loess of the Bohemian Massif: silt provenance, palaeometerology and loessification processes. – Quaternary International, 76/77, 123–128.
Krystek, I. – Tejkal, J. (1968): K litologii a stratigrafii miocénu jihozápadní části karpatské předhlubně na Moravě. – Folia PřF UJeP v Brnì, Geol., 9,16,7, 131, Brno.
Krystková, L. (1969): Výsledky výzkumu pestrých sedimentù západní části slezské a magurské jednotky. – MS rigorózní práce PřF UJEP, Brno.
Lisá, L. (2004): Exoscopy of Moravian eolian sediments. – Bull. Geosci., 79, 3, 177–182.
Loek, V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. – Academia, 372.
Minaříková-Navrátilová, D. (1969): Petrografie kvartérních sedimentù Záhorské nížiny. – MS PřF UJEP Brno.
Musil, R. (1993): Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru – In: Přichystal ed. (1993): Geologie Moravy a Slezska. – Moravské zemské Muzeum a sekce geologických věd PřF MU Brno, 133–156.
Musil, R. – Valoch, K. – Nečesaný, V. (1954): Pleistocénní sedimenty okolí Brna. – Anthropozoikum 4, 107–143.

Metriky

303

Views

271

PDF views