Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police

Roč.14,(2007)

Abstrakt

The amphibolites form a huge irregular bodies and intercalations in metasediments of the Varied Group at the southeastern part of the Czech-Moravian Highlands Varied unit. Acording to their modal compositions, the garnet-bearing amphibolites are the most abundant types, epidote-plagioclase amphibolites are rather rare. Amphibolites are a metamorphic equivalent of tholeiite basalts with significant signature of the within plate basalts.


Klíčová slova:
Moldanubian Zone; amphibolite; geochemistry; petrology
Reference

Buriánek, D. – Houzar, S. – Leichmann, J. – Melichar, R. (2005): Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005. Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. – In: Breiter K. (Ed.) 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.–22. října 2005. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, 137–155. Praha.
Dallmeyer, R. D. – Franke, W. – Weber, K. (Eds.) (1995): Pre–Permian geology of Central and Eastern Europe. – Springer Verlag. Berlin.
Finger, F. – Steyrer, H. P. (1995): A tectonic model for the eastern Variscides: indications from a chemical study of amphibolites in the south-eastern Bohemian Massif. – Geol. Carpath., 46, 137–150. Bratislava.
Finger, F. – Gerdes, A. – Janoušek, V. – René, M. – Riegler, G. (2007): Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: The significance of the Bavarian and the Moravo–Moldanubian tectonometamorphic phases. – J. Czech Geol. Soc., 52 (v tisku). Praha.
Franke, W. (2000): The middle–European segment of the Variscides: tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tectonic evolution. – In: Franke W., Haak U., Oncken O., Tanner D. (Eds.): Orogenic processes: quantification and modelling in the Variscan belt. – Spec. Publ. geol. Soc. London, 179, 35–61. London.
Fritz, H. (1995): The Raabs Series:A probable Variscan suture in the SE Bohemian Massif. – Jb. Geol. B.–A., 138, 639–653. Wien.
Hart, S. R. – Blusztajn, J. – Dick, H. J. B. – Meyer, P. S. – Muehlenbachs, K. (1999): The fingerprint of seawater circulation in a 500–meter section of ocean crust gabbros. – Geochim. Cosmochim. Acta, 63, 4059–4080. Oxford.
Höck, V. – Montag, O. – Leichmann, J. (1997): Ophiolite remnants at the eastern margin of the Bohemian Massif and their bearing on the tectonic evolution. – Mineral. Petrol., 60, 267–287. Vienna.
Houzar, S. (1999): Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 112–114.
Jenček, V. – Dornič, J. – Havlíček, P. – Hazdrová, M. – Líbalová, J. – Odehnal, L. – Střída, M. – Šalanský, K. (1986): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 33–312 Jemnice. – Ústř. Úst. geol., 45 s. Praha.
Jensen, L. S. (1976): A new cation plot for classifying subalcalic volcanic rock. – Ontario Div. Mines, M.P., 66, 33 s. Ottawa.
Kodym, O. ml. (1964): Vltavsko–dunajská oblast (moldanubikum). – In: Svoboda J. (Ed.) Regionální geologie ČSSR. Díl 1 Český masív, svazek 1 Krystalinikum, 43–110. NČSAV. Praha.
Kolenovská, E. – Schulmann, K. – Klápová, H. – Štípská, P. (1999): Excursion to the Czech part of Moldanubia. Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian zone near Jemnice (South Moravia, Bohemian Massif). – Beih. Eur. J. Mineral., 11, 2, 91–110. Stuttgart.
Leake, B. E. – Woolley, A. R. – Arps, C. E. S. – Birch, W. D. – Gilbert, M. C. – Grice, J. D. – Hawthorne, F. C. – Kato, A. – Kisch H. J. – Krivovichev, V. G. – Linthout, K. – Laird, J. – Mandaring, J. A.–Maresch, W. V.–Nickel, E. H. – Rock, N. M. S. – Schumacher, J. C. – Smith, D. C. – Stephenson, N. C. N. – Ungaretti, L. – Whittaker, E. J. W. – Youzhi, G. (1997): Nomenclature of amphiboles: report of the subcommittee on amphiboles of the International Mineralogical Association, comission on new minerals and mineral names. – Canad. Mineral., 35, 219–246. Ottawa.
Le Bas, M. J. – Le Maitre, R. W. – Streckeisen, A. – Zanettin, B. (1986): A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali–silica diagram. – J. Petrol., 27, 745–750. Oxford.
Matějovská, O. (1987): Fe–rich amphibolites with tholeiitic affinity from the SE margin of the Bohemian Massif. – Jb. Geol. B.–A., 130, 493–503. Wien.
Mayer, A. (2004): Geologische und geochemische Untersuchungen an Amphiboliten im Raum Waidhofen (niederösterreichisches Moldanubikum). – MS, Diplomarbeit, Universität Salzburg, 92 s. Salzburg.
Mayer, A. – Gerdes, A. – Starijas, B. – Finger, F. (2005): Die Metabasitkörper des Niederösterreichischen Moldanubikums: Geochemie und neue Zirkonalter. – Mitt. Österr. Miner. Ges., 151, 89. Wien.
Melichar, R. (1985): Strukturně–geologické poměry moldanubika v okolí Jemnice. – MS, Přír. fak. Univerzity Karlovy. Praha.
Mísař, Z. (1997): Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika. – Sborník 2. semináře České tektonické skupiny, 52–53. Ostrava.
Patočka, F. (1991): Geochemistry and primary tectonic environment of the amphibolites from the Český Krumlov varied group (Bohemian Massif, Moldanubicum). – Jb. Geol. B.–A., 134, 117–133. Wien.
Pearce, J. A. – Cann, J. R. (1973): Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. – Earth Planet. Sci. Lett., 19, 290–300. Amsterdam.
René, M. (2006): Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň. – Zpr. geol. Výzk. v roce 2005, 125–127. Praha.
Schulmann, K. – Kröner, A. – Hegner, E. – Wendt, I. – Konopásek, J. – Lexa, O. – Štípská, P (2005): Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep–seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic. – Am. J. Sci., 305: 407–448. Washington.
Taylor, S. R. – McLennan, S. M. (1985): The continental crust: Its composition and evolution. Blackwell, 312 s. Oxford.
Thiele, O. (1977): Exkursionführer zur Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt, Waldviertel, 85–86. Wien.

Metriky

326

Views

190

PDF views