Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit

Roč.14,(2007)

Abstrakt

The aim of this paper is to present a hypothetical model of the genesis of granitoid elevations East of the Kobylá nad Vidnavkou village. Two diverse hypotheses have been developed for the elevations’ origin in the literature: (1) glacial erosional sculpting into roche moutonnées, and (2) irregularities of the basal surface of weathering. Applying morphometrical research methods we could show that the elevation elongations strongly correlate with the preferred orientations of the fracture system of the Žulová granite. The studied elevations do not bear any characteristic micro- and/or macro-features of glacial modelling. Granitoid elevations in the studied area are therefore very plausibly built of exposed irregularities of the stripped basal weathering surface (etchplain) and could be denoted as basal knobs.


Klíčová slova:
Žulová batholith; Granite landforms; denudational processes; etchplanation
Reference

Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. – 1–213, Sursum. Tišnov.
Czudek, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. – 1–238, Moravské zemské muzeum. Brno.
Demek, J. (1976): Pleistocene continental glaciation and its effects on the relief of the northeastern part of the Bohemian Highlands. – Studia Societatis Scientiarium Torunensis 8, sectio C (Geographica et Geologia), Nr. 4–6, 63–74.
Demek, J. – Marvan, P. – Panoš, V. – Raušer, J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu žuly a jejich závislost na podnebí. – Rozpravy ČSAV, řada mat.–přír. 74, 9, 1–59.
Gába, Z. (1972): Souvková hlína ze Skorošic a směr pohybu pevninského ledovce. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 155, 23–28.
Glasser, N. F. – Bennett, M. R. (2004): Glacial erosional landforms: Origins and significance for palaeoglaciology. – Progress in Physical Geography, 28, 1, 43–75.
Grünnerová, E. (1973): Žulovský pluton. – Závěrečná zpráva vyhledávacího průzkumu. – MS, Geol. průzkum. Zlaté Hory.
Hall, A. M. – Phillips, W. M. (2006): Glacial modification of granite tors in the Cairngorms, Scotland. – Journal of Quaternary Science, 21, 8, 811–830.
Ivan, A. (1965): Zpráva o výzkumu kryoplanačních teras v severozápadní části Rychlebských hor. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV, 7 (146–B), 1–3.
Ivan, A. (1983): Geomorfologické poměry Žulovské pahorkatiny. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV, 20, 4, 49–69.
Johansson, M. – Olvmo, M. – Lidmar–Bergström, K. (2001): Inherited landforms and glacial impact of different palaeosurfaces in Southern Sweden. – Geografiska Annaler, A83, 1–2, 67–89.
Jüttner, K. (1912): Das nordische Diluvium im westlichen Teile von Österr.–Schlesien. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, 12, 2, 191–265.
Lidmar-Bergström, K. (1997): A long–term perspective on glacial erosion. Earth Surface Processes and Landforms, 22, 3, 297–306.
Lindstrom, E. (1988): Are roches moutonnees mainly preglacial forms? – Geografiska Annaler, A70, 323–331.
Macoun, J. – Šibrava, V. – Tyráček, J. – Kneblová–Vodičková, V. (1965): Kvartér Ostravska a Moravské brány. – Nakladatelství ČSAV. Praha.
Mísař, Z. – Dudek, A. – Havlena, V. – Weiss, J. (1983): Regionální geologie ČSSR I, Český masív. – 1–380, Praha.
Olvmo, M. – Johansson, M. (2002): The significance of rock structure, lithology and pre–glacial deep weathering for the shape of intermediate–scale glacial erosional landforms. Earth Surface Processes and Landforms, 27, 3, 251–268.
Pecina, V. – Čurda, J. – Hanáček, M. – Kočandrle, J. – Nývlt, D. – Opletal, M. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Večeřa, Z. – Žáček, V. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 14–221 Žulová. – MS ČGS Praha.
Prosová, M. (1981): Oscilační zóna kontinentálního ledovce. Jesenická oblast. – Acta Universitatis Carolinae–Geologica, 25, 265–294.
Sikorová, J. – Víšek, J. – Nývlt, D. (2006): Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia. – Geological Quarterly, 50, 3, 345–352.
Štěpančíková, P. (2005): Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic). – Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2, 1 (137), 59–67.
Zachovalová, K. – Leichmann, J. – Švancara, J. (2002): Žulová Batholith: a post–orogenic, fractionated ilmenite – allanite I–type granite. – Journal of the Czech Geological Society, 47, 1–2, 35–44.

Metriky

290

Views

166

PDF views