Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v p rostoru centra města Brna

Roč.14,(2007)

Abstrakt

Sandy gravels recognised within the artificial outcrop in the area of Šilingrovo square in the centre of Brno city were interpreted as Quaternary fluvial deposits. Provenance analysis (petrography of pebbles, transparent heavy minerals) reveals position of the source rocks both in the nearest geological units and also generally N–NW of the today´s city area. Relation of studied deposits to the system of Svitava and Svratka river terraces is not clear.


Klíčová slova:
Quaternary; fluvial deposits; provenance
Reference

Balatka, B. – Sládek, J. (1962): Říční terasy v českých zemích. – 1-577, Geofond v NČSAV. Praha.
Balatka, B. (1992): Terrace systém of rivers in the Bohemian Upland abd the Czechoslovak Carpathians and their comparison. – Analysis and synthesis of geographic systems. Institute of Geogpraphy of the C.A.S., 113-137. Brno.
Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. – 1-213, Sursum. Tišnov.
Demek, J. a kol. (1965): Geomorfologie Českých zemí. – 1-335, Nakl. ČSAV. Praha.
Folk, R.L., Ward, W. (1957): Brazos River bar: a study in the significance of grain-size parameters. – J. Sedim. Petrol., 27, 3-26.
Havlíček, P. (1991): The Morava river basin during the last 15,000 years. – In: Starkel, L. – Gregory, K.J. – Thornes, J.B. (eds.): Temperate palaeohydrology. Fluvial processe in the temperate zone during the last 15,000 years. J.Wiley&Sons, 319-341, Chichester.
Karásek, J. (1996): Valounová analýza asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně – Pisárkách. – Geol. výzk. Mor. Slez. 1995, 16. Brno.
Karásek, J. – Valoch, K. (1996): Poznámky k novým odkryvům postbádenských štěrkopísků v Brně a okolí. – Acta Mus. Maraviae, Sci. nat., 80, 57-68. Brno.
Karásek, J.– Seitl, L. (2000): Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně. – Geol. výzk. Mor. Slez.1995, 25-26. Brno
Kirchner, K. – Demek, J. – Havlíček, M. – Nehyba S. (2004): Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně. – In: Ábelová, M. – Ivanov, M. (Eds).: Konference 10. Kvartér 2004. Sborník abstraktů. 19-20, Ústav geologických věd Přírodověd. fak. MU. Brno.
Krejčí, J. (1964): Reliéf brněnského prostoru. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkyn. Brun., Geographia, 4, 1-123.
Musil, R. (Ed.) (1982): Kvartér Brněnské kotliny – Stránská skála IV. Studia geographica, 80, 1-283.
Musil R,. (1993): Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru. – In: Přichystal, A. – Obstová, V.– Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska, Moravské zemské Muzeum a sekce geologických věd PřF MU, 133-156. Brno.
Musil, R. (1997): Tuřanská terasa Svitavy v Brně. – Geol. výzk. Mor. Slez. 1996, 14-17, Brno.
Müller, P. – Novák, Z. (2000): Geologie Brna a okolí. – 1-90, ČGS. Brno.
Říkovský, F. (1926): Terasy dolní Svitavy a dolní Svratky. – Spisy vydávané Přírodověd. fak. MU č. 67. PřF MU, 1-17. Brno.
Říkovský, F. (1932): Fluviatilní terasy střední Svratky. – Spisy vydávané Přírodověd. fak. MU č. 152. PřF MU, 1-22. Brno.
Souček, L. (1988a): Stavebně geologický průzkum rekonstrukce kanalizace na Pellicově ulici. – Archiv Aquatis a.s., Brno.
Souček, L. (1988b): Stavebně geologický průzkum rekonstrukce kanalizace na ulici Sladová. – Archiv Aquatis a.s., Brno.
Valoch, K. – Smolíková, L. – Karásek, J. (2001): Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně. – Geol. výzk. Mor. Slez. 2000, 14-17. Brno.
Vít, J. – Hanžl, P. (2003): Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně. – Geol. výzk. Mor. Slez. 2002, 13-14. Brno.
Zapletal, L. (1927-28): Geologie a petrografie okolí brněnského. – Časopis Moravského zemského musea, XXV, 67-111. Brno.

Metriky

297

Views

168

PDF views