Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku)

Roč.15,(2008)

Abstrakt
A white clay filling of drusy cavity within dolomite vein hosted by Lower Carboniferous flysch sediments at Zlatý důl near Hlubočky was characterized using thin section petrography, X-ray powder diffraction and electron microprobe. The studied material is composed of a dominating phyllic mineral showing low both the refractive indices and birefringence and minor fragments of older dolomite gangue. Microprobe analyses indicate presence of stoichiometric phyllosilicate belonging to kaolinite group. X-ray diffraction analysis identified this clay mineral as dickite. It originated probably during interaction of hydrothermal fluids and surrounding siliciclastic sediments at latest stage of the mineralizing process.

Klíčová slova:
Culm, Nízký Jeseník, dickite, hydrothermal mineralization
Reference

Novotný, P. – Pauliš, P. (2006): Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí. – Zprávy VMO, přír. vědy, 285–287, 2–32. Olomouc.
Novotný, P. – Sejkora, J. – Pauliš, P. (2005): Nové nálezy supergenních minerálů v horninách moravskoslezského spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce. – Bull. Mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. Praha, 13, 172–176. Praha.
Weaver, C. E. (1989): Clays, muds and shales. Developments in sedimentology 44, 1–819. Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo.
Zimák, J. – Večeřa, J. (1991): Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě „Zlatý důl“ u Hluboček – Mariánského Údolí u Olomouce. – Acta Univ. Palack. Olom., Fac. Rer. Nat., Geogr.-geol. XXX, vol. 103, 63–74. SPN Praha.