Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic

Roč. 15 (2008)

Abstrakt
The sediments of the Veřovice Formation of the Kelč Facies, dominated by black shale, were studied at two sites (A261, A261A) to the NW of Bernartice nad Odrou village. Although the Veřovice Formation is generally known as barren or poor in fossils, shale of both sites contained relatively abundant foraminifer fauna evidencing the stratigraphical range of the Formation within the Aptian-late Albian interval. At the site A261A, the SSE gently dipping fault was observed. The asymmetric fold structure accompanying the discussed fault proves the thrust movement along this plane.

Klíčová slova:
Silesian Unit, Veřovice Formation, tectonics, lithology, paleontology
Reference

Adámek, J. et al. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-124 Starý Jičín. – MS Archiv, Česká geologická služba. Praha.
Eliáš, M. (1979): Facies and paleogeography of the Silesian unit in the western part Czechoslovak Flysch Carpathians. – Věst. Ústř. Úst. Geol., 54, 327–339. Praha.
Eliáš, M. – Skupien, P. – Vašíček, Z. (2003): Návrh úpravy litostratigrafického členění nižší části slezské jednotky na českém území (Vnější Západní Karpaty). – Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ., Ř. horn.-geol., 49, Monografie 8, 7–13. Ostrava.
Hohenegger, L. (1858): Erläuterungen zur geognostischen Karte des Kreises Teschen. Amtlicher Bericht über die 32. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte im Spt. 1856, 134–142. Wien.
Matějka, A. – Roth, Z. (1949): Předběžné poznámky ku geologii Moravskoslezských Beskyd. – Sbor. Stát. geol. úst. ČSR, 16, 293–328. Praha.
Pokorný, M. (1959): Zpráva o výzkumu a mapování čtvrtohorních pokryvných útvarů Ostravska a Moravské brány za rok 1959. Území jižně od Suchdola list M-33-96-B-b. – MS Archiv Ústř. Úst. Geol. Praha.
Roth, Z. et al. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M-34-XIX Ostrava. – Ústř. úst. geol. Praha.
Vašíček, Z. – Skupien, P. (2003): Přehled hlavních biostratigrafických a litostratigrafických poznatků z výzkumu české části slezské jednotky za léta 2000–2002 (vnější západní Karpaty). – Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, XLIX, řada hornicko-geologická, 127–134. Ostrava.

Metriky

330

Views

316

PDF views