Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně

Slavomír Nehyba, Ivo Baroň, Karel Kirchner

Abstrakt

Pleistocene fluvial deposits of the PaleoBečva river were recognised in the artificial outcrop in the centre of the city Vsetín. They were interpreted as deposits of gravelly braided river.

Bibliografická citace

Nehyba, S., Baroň, I., & Kirchner, K. (2016). Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 15. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4804

Klíčová slova

facies analyses; braided river; Pleistocene

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. – Tišnov, Sursum, 213 s.
Czudek, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno, 238 s.
Demek, J. (1964): Zpráva o výzkumu vývoje svahů moravských Karpat v pleistocénu. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV, 1964 (135-B), 6, 1–3, Opava.
Demek, J. – Elgart, M. – Kašpárek, M. – Valík, R. (1965): Příspěvek k metodice studia říčních teras v oblasti flyšových Karpat na Moravě. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV, 1965 (142-B), 3,1–3, Opava.
Demek, J. – Mackovčin, P. eds. a kolektiv: Balatka, B., Buček, A., Cibulková, P., Culek, M., Čermák, P., Dobiáš, D., Havlíček, M., Hrádek, M., Kirchner, K., Lacina., J., Pánek, T., Slavík, P. Vašátko, J. (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – AOPAK ČR, Brno, 2. vydání. 582 s.
Dědina, V. (1923): Karpatské Pobečví. - Sborník Československé společnosti zeměpisné, XXIX,1-19, 103–109, Praha.
Jinochová, J. – Jurová, Z. – Krejčí, O. – Majer, V. – Manová, M. – Miller, V. – Nováková, D. – Šamanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000. List 25-41 Vsetín. – Český geologický ústav, Praha, 31 s.
Krejčí, J. (1955): Nejmladší tektonické poruchy v údolí Dřevnice a Vsetínské Bečvy. – Práce Brněnské základny ČSAV, 27, 2, 313, 73–92, Nakladatelství ČSAV, Praha.
Krejčí, O. a kol. (1997): Geologická mapa ČR. List 25-41 Vsetín. Měř. 1:50 000. – ČGÚ Praha.
Musil R. (1993): Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru. - In: Přichystal ed.: Geologie Moravy a Slezska, Moravské zemské Muzeum a sekce geologických věd PřF MU, Brno, s. 133–156.
Zeman, A. – Havlíček, P. – Minaříková, D. – Růžička, M. – Fejfar, O. (1980): Kvartérní sedimenty střední Moravy. – Sborník geologických věd, Antropozoikum, 13, 37–91, Praha.