PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIA VZTAHU SUBFOSILNÍCH KMENŮ A FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ NA LOKALITÁCH OSEK NAD BEČVOU A TOVAČOV-ANNÍN

Jan Vít, Tomáš Kolář, Michal Rybníček

Abstrakt

There are many subfossil trunks in natural outcrops and especially in gravel pits along the Morava and Bečva rivers. Many of them have their original position in gravel deposits but close to position of quite rapid change into the flood loam especially on the base alternating with sandy layers. More subfossil trunks were sampled at the Osek nad Bečvou locality, partly just from the outcrops on the river Bečva bank and others from small trunk dump. Further locality Tovačov-Annín is situated more down stream and has offered many trunks from dumps along exploitation space of the gravel pit. Only oak tree samples were used as a study material. Both dendrochronological and radiometric studies can be consider as preliminary. But, several results of 14C dating from both localities and their comparison with the others from literature sources, give more precise view of river behaviour during the Late Holocene time. Mass fluvial gravel deposition proceeds in the area of Tovačov (Morava River) minimally up to the Roman Time and more against the stream in Osek (Bečva River) up to the top of the Middle Ages.

Bibliografická citace

Vít, J., Kolář, T., & Rybníček, M. (2016). PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIA VZTAHU SUBFOSILNÍCH KMENŮ A FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ NA LOKALITÁCH OSEK NAD BEČVOU A TOVAČOV-ANNÍN. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4779

Klíčová slova

Morava and Bečva rivers floodplain; subfossil trunks; fluvial deposits; Holocene age

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Černý, R. – Mališ, E. (1965): Výpočet zásob a vyhodnocení ložiska štěrkopísku Tovačov I. – těžební průzkum. – MS, Geologický průzkum, Brno (ČGS Geofond, P017337).
Drobníčková, H. – Pavlík, J. (1995): Závěrečná zpráva o průzkumu nalezišť násypových materiálů pro výstavbu D 35 a obchvatu Lipníka nad Bečvou. – MS, Geotest, a. s., Brno (ČGS Geofond, P084831).
Havlíček, P. (2007): Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku „Niva Dyje“ mezi Břeclaví a Lednicí. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006, 58–59.
Hrádek, M. (2006): Záznam paleopovodní u Mohelnice na střední Moravě před počátkem tvorby nivních hlín. – MS, Sborník konference „12. Kvartér 2006“, 10–11, PřF MU, Brno.
Káňová, M. – Šimková, M. – Staňková, L. – Střítecký, J. (1991): Tovačov-Skašov, Tovačov-Remízek, Výpočty zásob ložiska štěrkopísku, účel: ověření zásob štěrkopísku v kategorii C1, předběžný průzkum. – MS, Unigeo, Ostrava (ČGS Geofond, FZ006322).
Macháček, J. (2005): Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? – Early Medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundenburg: munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? – Archeologické rozhledy 57, 100–138.
Macoun, J. – Růžička, M. (1967): The Quaternary of the Upper Moravian Basin in the relation to the sediments of the Continental Glaciation. – Sbor. geol. věd, A 4, 125–168, Praha.
Moravec, Č. – Peichel, S. – Ševčík, J. – Špíchalová, D. – Staňková, L. (1983): Povodí Bečvy. Úsek Hranice – Přerov. Souhrnná závěrečná zpráva. Surovina štěrkopísek. Etapa vyhledávací. – MS, Unigeo, závod Ostrava (ČGS Geofond, P054388).
Opravil, E. (1983): Údolní niva v době hradištní (ČSSR – povodí Moravy a Poodří). – Studie AÚ ČSAV v Brně XI/2, s. 77. Praha.
Růžička, M. (1968): Subrecentní štěrkopísková terasa na dolním toku Bečvy. – Věst. Ústř. Úst. geol., 43, 363–365. Praha.
Rybníček, K. – Dickson, J. – Rybníčková, E. (1998): Flora and vegetation at about A. D. 1100 in the vicinity of Brno, Czech Republic. – Veget. Hist. Archaeobot. 7(3): 155–165.
Svoboda, R. (1987): Zpráva o výsledku předběžného průzkumu nalezišť násypového a konstrukčního materiálu pro stavbu dálnice D35 na lokalitách Rokytnice, Týn n. Bečvou, Osek n. Bečvou, Rybáře, Oldřichov. – MS, Geotest, Brno (ČGS Geofond, P055336).
Vít, J. – Vrbová-Dvorská, J. (2005): Dendrochronologische und radiometrische Bearbeitung subfosiller Baumstämme aus Mohelnice, Nordmähren. In: Poláček, L. (Hrsg.): Studien zum Burgwall von Mikulčice, VI, 51–58. Brno.