SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY

Slavomír Nehyba, Helena Gilíková, Pavla Tomanová Petrová, Jan Čurda

Abstrakt

Three outcrops of the Lower Badenian marginal sediments Kletná, Stachovice (near Suchdol nad Odrou) and Střítež nad Ludinou (near Hranice) have been documented by sedimentological, petrological and micropaleontological methods. The coarse-grained sandstones and fine-grained conglomerates with clasts of metamorphosed rocks, Culmian sediments and quartz pebbles prevail in the studiying profiles. Two lithofacies were recognised in the outcrop Kletná: Gt – channel fill conglomerates; Gh – horizontally laminate conglomerates. Only one lithofacie Gi – very coarse sandstones to granules with layers of medium-grained conglomerates – was found on the locality Stachovice. Lithofacies Gt and Gm documenting amalgamated conglomerate beds were described in the outcrop Střítež nad Ludinou. Sediments of the localities Střítež nad Ludinou and Kletná we can interpret as a sediments of terrestrial environments whereas the sediments of locality Stachovice as a sediments of Gilbert-type delta.

Bibliografická citace

Nehyba, S., Gilíková, H., Petrová, P. T., & Čurda, J. (2016). SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4772

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Lower Badenian sediments; sedimentology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aichler, J. (red.) – Adamová, M. – Buriánková, K. – Čurda, J. – Hanžl, P. – Holásek, O. – Hrouda, F. – Chlupáčová, M. – Krejčí, Z. – Kočandrle, J. – Macek, J. – Manová, M. – Nekovařík, Č. – Orel, P. – Pecina, V. – Šalanský, K. – Večeřa, J. – Žáček, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14–423 Libina. – MS ČGS Praha.
Brzobohatý, R. (2002): Karpatská předhlubeň. – In: Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z. (eds.): Geologická minulost České Republiky, 346–354. Academia. Praha.
Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. – Sursum Tišnov. 213 str.
Czudek, T. – Cicha, I. (1962): K rozšíření tortonu ve východní čási Nízkého Jeseníku. –Věst. Ústř. Úst. geol., 37, 3, 183–190. Praha.
Eliáš, M. (1998): Jerlochovické stěny – nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 25. Brno.
Eliáš, M. – Pálenský, P. (1998): Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku. – Zpr. geol. Výzk. v r. 1997, 65–66. Praha.
Gilíková, H. – Nývlt, D. – Pálenský, P. – Petrová, P. – Maštera, L. (2006): Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2005, 68–71. Brno.
Jurková, A. (1971): Vývoj badenské čelní hlubiny v Moravské bráně a na Ostravsku. – Geol. Práce, Spr., 57, 155–160. Bratislava.
Jurková, A. (1976 a): Paleohydrogeologie Ostravska, Moravské brány a opavské neogenní pánve. – MS Geologický průzkum. Ostrava.
Jurková, A. (1976 b): Stavba karpatské předhlubně a flyšových příkrovů na sv. Moravě. – Čas. pro min. a geol., 21, 4, 426–471. Praha.
Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. – Houša, V. – Paslová, H. – Rybářová, L. – Šmíd, B. – Šebesta, J. – Tyráček, J. – Vašíček Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Čes. Akad. Věd. Praha, 304 str.
Otava, J. (1988): Význam těžkých minerálů pro paleogeografii a litofaciální analýzu paleozoika východního okraje Českého masivu. – MS, kandidátská disertační práce, pp. 142. Praha.
Peslová, H. (1971): Asociace těžkých minerálů v istebňanských vrstvách (Moravskoslezské Beskydy). – Věst. Ústř. Úst. geol., 46, 2, 93–100.
Slavík, F. – Novák, J. – Kokta, J. (1974): Mineralogie. – Academia, pp. 486. Praha.
Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Otava, J. – Pálenský, P. – Šrámek, J. (2007): Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 36, Geology, 31–38. Brno.
Zapletal, J. (1989): Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku. – AUPO, Fac. r. nat. vol. 95, Geographica-Geologica XXVIII, 15–29. Praha.
Žáček, V. (red.) – Adamová, M. – Aichler, J. – Čurda, J. – Chlupáčová, M. – Kočandrle, J. –Manová, M. – Nekovařík, Č. – Holásek, O. – Pecina, V. – Šalanský, K. – Večeřa, J. – Vít, J. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14–421 Velké Losiny. – MS ČGS Praha.