CHEMICKÉ SLOŽENÍ SKLOVINY STŘEDOVĚKÝCH TYGLÍKŮ Z BRNA A JIHLAVY

Blanka Holubová Závodná, Miroslava Gregerová, Jaromír Leichmann

Abstrakt

The medieval crucibles from two localities – Brno, Mečová Street and Jihlava Staré Hory were studied in order to determine the nature of raw materials, metals and the technological aspects of their production and use. The glass phases of all crucibles contain new formed minerals which grew rapidly during cooling. Cu rich ore or copper were probably melted in crucibles from Brno and in case of Jihlava Staré Hory crucibles were used for melting of Pb rich argentiferous ore.

Bibliografická citace

Závodná, B. H., Gregerová, M., & Leichmann, J. (2016). CHEMICKÉ SLOŽENÍ SKLOVINY STŘEDOVĚKÝCH TYGLÍKŮ Z BRNA A JIHLAVY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4760

Klíčová slova

crucible; glass phase; metal melting

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Eramo, G. (2006): The glass-melting crucibles of Derrie`re Sairoche (1699–1714 AD, Ct. Bern, Switzerland): a petrological approach. – Journal of Archaeological Science 33, 440–452.
Hložek, M. – Holub, P. – Sedláčková, L. – Trojek, T. (2005): Doklady slévání barevných kovů ve středověkém Brně na základě nálezů tyglíků z náměstí Svobody 9. – Archeologia technica 17, 87–93.
Holub, M. (2007): Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru. – Stříbrná Jihlava 2007, konference k dějinám hornictví a důlních prací, 4.–7. 10. 2007 Jihlava, 206–215.
Leichmann, J. (2002): Charakteristika tyglíků z laténských nížinných sídlišť na Moravě. – In: Podborský, V. – Čižmář, M. – Stuchlík, S. (eds.): Pravěk 12, 257–260.
Martinón-Torres, M. – Rehren, T. (2006): The „mystery“ of the post-medieval triangular crucibles reconsidered – a global perspective. – In Pérez-Arantegui J. (ed): Proceedings of the 34th International Symposium on Archaeometry, Zaragoza, 3–7 May 2004, 515–524.
Procházka, R. – Peška, M. (2007): Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století. – Přehled výzkumů 48, 143–299. Archeologický ústav ČSAV Brno.
Santos, C. – Ribeiro, S. – Strecker, K. – Rodrigues, D. Jr. – Silva, C. R. M. (2007): Highly dense Si3N4 crucibles used for Al casting: An investigation of the aluminum–ceramic interface at high temperatures. – Journal of Materials Processing Technology 184, 108–114.