PROVENIENCE METABAZITŮ KAMENNÉ BROUŠENÉ INDUSTRIE Z NEOLITICKÉHO SÍDLIŠTĚ U TĚŠETIC-KYJOVIC, OKR. ZNOJMO

Antonín Přichystal, Pavlína Valová

Abstrakt

The article is concentrated on detailed evaluation of stone polished artefacts from the Neolithic site at Těšetice-Kyjovice (SW Moravia), especially those made of metabasites. The provenience of raw materials has been based on comparison of our analyses with the rock analyses from the potential sources. The metabasites from the Jizerské hory Mts. have been found as the prevalent raw materials, some massive metabasites could come also from the Jizerské hory Mts. In addition to them, there was ascertained another important raw material - metabasites of the Želešice type having the source south of Brno.

Bibliografická citace

Přichystal, A., & Valová, P. (2016). PROVENIENCE METABAZITŮ KAMENNÉ BROUŠENÉ INDUSTRIE Z NEOLITICKÉHO SÍDLIŠTĚ U TĚŠETIC-KYJOVIC, OKR. ZNOJMO. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4755

Klíčová slova

Neolithic; Těšetice-Kyjovice near Znojmo; polished industry; metabasites

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buriánek, D. (2005): Metamorfní vývoj želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004, 82–87. Brno.
Čtyroký, P. – Batík, P. – Dlabač, M. – Dudek, A. – Martinec, P. – Zeman, A. (1983): Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000, list 34-113 Znojmo. ÚÚG, Praha.
Hawthorne, F. C. (1981): Crystal chemistry of the amphiboles. – In: D. R. Veblen (Ed.): Amphiboles and other hydrous pyriboles – mineralogy. – Reviews in Mineralogy, Mineralogical Society of America, 1–102. Washington.
Leake, B. E. – Koley, A. R. – Arps, C. E. S. – Birch, W. – Gilbert, M. C. – Grice, J. D. – Hawthorne, F. C. – Kato, A. – Koch, H. J. – Krovichev V. G. – Linthout, K. – Laird, J. – Mandarinko, J. A. – Marsech, W. V. – Nickel, E. H. – Schumacher, J. C. – Smith, D. C. – Stephenson, N. C. N. – Ungaretti, L. – Whittaker, E. J. W. – Youzhi, G. (1997): Nomenclature of amphiboles: Report of the Subcomittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. – The Canadian Mineralogist 35, 219–246. Ottawa.
Klomínský, J. – Fediuk, F. – Schovánek, P. – Gabašová, A. (2004): The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia – the raw material for Neolithic tools. – Bulletin of Geoscience 79, 1, 63–70. Praha.
Méres, Š. – Hovorka, D. – Cheben, I. (2001): Provenience of polished stone artefacts raw materials from the site Bajč – Medzi kanálmi (Neolithic, Slovakia). – Slovak Geological Magazine 7, 4, 369–379. Bratislava.
Méres, Š. – Dubíková, K. – Hovorka, D. – Cheben, I. (2004): Rock-forming minerals in contact-metamorphosed greenschists of the polished stone artefacts (Neolithic, Slovakia, site Bajč-Medzi kanálmi). – Slovak Geological Magazine 10, 1–2, 153–162. Bratislava.
Přichystal, A. (1994): Rohstoffe der geschliffenen Artefakte der Jevišovice – Kultur aus Brno-Starý Lískovec. – In: A. Medunová-Benešová – P. Vitula (ed.): Siedlung der Jevišovice – Kultur in Brno-Starý Lískovec. Fontes Archaeol. Mor. XXII, s. 77. Archeologický ústav AV ČR, Brno.
Přichystal, A. (2002a): Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť. – In: Podborský, V. et al.: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. 343 str. , Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno.
Přichystal, A. (2002b): Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy) / A discovery of Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (northern Bohemia). – Sborník abstraktů z konference 8. Kvartér 2002, 12–14, PřF MU, Brno.
Přichystal, A. (2009): Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. – 331 str., MU Brno.
Szakmány, G. – Kasztovszky, Z. (2004): Prompt Gamma Activation Analysis, a new method in the archaeological study of polished stone tools and their raw materials. – Eur. J. Mineral. 16, 285–295, Stuttgart.
Šída, P. (2007): Metabazity kontaktní aureoly tanwaldského granitu mezi Rádlem a Příchovicemi využívané pro výrobu neolitických kamenných nástojů. – MS, diplomová práce, PřF UK, 159 str. Praha.
Šrein, V. – Šreinová, B. – Šťastný, M. – Šída, P. – Prostředník, J. (2002): Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko. – Archeologie ve středních Čechách, 6, 91–99, Praha.
Štelcl, J. – Malina, J. (1975): Základy petroarcheologie. – Univerzita J. E. Purkyně, 285 str. Brno.
Vokáč, M. (2008): Broušená a ostatní kamenná industrie z neolitu a eneolitu na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na lokalitu Těšetice-Kyjovice. – MS, doktorská disertační práce, díl I. Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 255 str. Brno.
Wójcik, A. – Sadowski, K. (2006): Sprawozdanie z analizy petrograficznej zabytków ze stanowiska archeologicznego w Kostomłotach. – MS, zpráva, Instytut archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego, 8 str.