ORIENTAČNÍ STANOVENÍ RECENTNÍ MÍRY DENUDACE FLYŠOVÉHO PÁSMA VNĚJŠÍCH ZÁPADNÍCH KARPAT NA PŘÍKLADU POVODÍ BYSTŘIČKY VE VSETÍNSKÝCH VRŠÍCH

Ivo Baroň, Vít Baldík, Martina Fifernová

Abstrakt

Dating and quantifying of denudation rates is still quite difficult task for any terrestrial setting at a local scale. We realized a rough analysis of recent denudation rate within a small catchment of the Bytřička River in the Czech part of the Flysch Belt of Outer West Carpathians near Vsetín by balancing the dam clastic sediments with the area of the catchment above. The recent denudation rate of the flysch rocks within the catchment is assumed to be between 0.0821 mm and 0.0287 mm per year. However, we must respect
a fact that we omitted many important factors and unknowns and thus, the results are just an estimation.

Bibliografická citace

Baroň, I., Baldík, V., & Fifernová, M. (2016). ORIENTAČNÍ STANOVENÍ RECENTNÍ MÍRY DENUDACE FLYŠOVÉHO PÁSMA VNĚJŠÍCH ZÁPADNÍCH KARPAT NA PŘÍKLADU POVODÍ BYSTŘIČKY VE VSETÍNSKÝCH VRŠÍCH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4721

Klíčová slova

Outer West Carpathians; flysch rocks; dam sediments; erosion; denudation

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aquatis (2004): VD Bystřička – odstranění nánosů z nádrže – projektová dokumentace. – MS. Průvodní zpráva, archiv Aquatis Brno a povodí Moravy, a. s., pobočka Valašské Meziříčí.
Bíl, M. (2002): The identification of neotectonics based on changes of valley floor width. – Landform analysis, 3, 77–85.
Bíl, M. – Krejčí, O. – Franců, J. – Hrouda, F. – Přichystal, A. (2004): Approximation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians). – Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. Geographical Commission of Cracow Branch of Polish Academy of Sciences, 38, 58–66.
Bubík, M. – Adamová, M. – Baroň, I. – Gilíková, H. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, O. – Havlín Nováková, D. – Pecina, V. – Poul, I. – Skupien, P. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Vít, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. – MS ČGS, 75 str. Praha.
Kadlec, J. – Pruner, P. – Chadima, M. (2003): Magnetostratigraphy of sediments preserved in caves in the Nizke Tatry Mts. and correlation with the Vah River terace system. – Geoph. Res. Abst., 5 (03499).
Kučera, A. – Palíková, M. (2009): Analysis of erosion factors of Ostravice basin (water tank Šance) based on specific pedological and geological properties using GIS: development of methodology. – Beskydy, 2, 1, 39–50.
Lukniš, M. (1964): Pozostatky starších povrchov zarovnávania reliéfu československých Karpát. – Geografický časopis, 16, 3, 289–299.
Mazúr, E. (1963): Žilinská kotlina a priľahlé pohoria (Geomorfológia a kvartér). – SAV, 184 str. Bratislava.
Pánek, T. – Smolková, V. – Hradecký, J. (2010): Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide- dammed lakes in the OuterWestern Carpathians. – Geophysical Research Abstracts, 12, EGU General Assembly 2010, Vienna.
Petrvalská, A. (2009): Vývoj názorov na vznik a genézu zarovnaných povrchov Západných Karpát. – Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2009, 2, 64–77.
Unucka, J. (2003): Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů. – Geomorfologický sborník, 2, 195–203.