Mineralogie apofylit-prehnitových žil ze skarnů u Bludova

Roč.18,č.2(2011)

Abstrakt

Mineralogy of the new find of apophyllite-prehnite vein from Ca-skarn in quarry at Bludov near Šumperk was studied, using microscopy, WDX-analysis and X-ray powder diffraction. Up-to 5 cm thick vein is composed of dominant green prehnite and younger white apophyllite, both in coarsegrained aggregates. Accessory minerals of the vein are the oldest hydrothermal epidote, young calcite, and relicts of grossular (with 30–43 % andradite) and pyroxene from host skarn. Prehnite vein changes into quartz vein. Apophyllite is practically pure end-member (97–99 % fluorapophyllite) and according to X-ray analysis is not albitized. Higher contents of F (0.04–1.46 wt. %) are typical for all vein minerals (prehnite, epidote) and relics of garnet and diopside, which indicates high activity of F in fl uids. More generation of prehnite were identified. The studied apophyllite-prehnite vein of the „Alpine type“ crystallized from low-temperature hydrothermal solutions of local origin.


Klíčová slova:
alpine veins; apophyllite; prehnite; epidote; skarn; Silesicum
Reference

Bernard, J. H. – Čech, F. – Dávidová, Š. – Dudek, A. – Fediuk, F. – Hovorka, D. – Kettner, R. – Koděra, M. – Kopecký, L. – Němec, D. – Paděra, K. – Petránek, J. – Sekanina, J. – Staněk, J. – Šímová, M. (1981): Mineralogie Československa. – 2. vydání, Academia Praha, 645 str.
Fišera, M. (2000): Alpská parageneze – klasifikace, typy a naleziště v České republice. – Bull. mineral. petrolog. Odd. Nár. Muz., 2000, 8, 23–40. Praha.
Burkart, E. (1953): Moravské nerosty a jejich literatura. Mährens Minerale und ihre Literatur. Nakl. ČSAV, Praha, 1–1004.
Gálová, M. (1996): Mineralogické a petrografické studium vápenato-silikátových hornin z Bludova. – MS, diplomová práce, PřF MU, Brno. 1–59.
Gramblička, R. (2005): Alpské žíly se zeolity z vápenatosilikátových hornin u Bludova. – MS, bakalářská práce, PřF MU, 1–30. Brno.
Chrt, J. – Slezák, L. – Váňa, J. (1991): Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka. – Geol. průzk., 33, 12, 357–361. Praha.
Ježek, B. (1912): Dva nové nálezy minerálů na Moravě a ve Slezsku. – Sbor. Klubu přírod. v Praze za rok 1911, 42, 1–5. Praha.
Knecht, R. (2010): Mineralogie prehnitových žil ze skarnů u Bludova. MS, bakalářská práce, PřF MU, 1–28. Brno.
Kučera, B. (1923): Seznam nerostů moravských a jich nalezišť. – Sbor. Klubu přírodov. v Brně za rok 1922, roč. V, 1–204. Brno.
Mísař, Z. (1958): Stratigrafie, tektonika a metamorfóza krystalinických sérií jižní části keprnické klenby. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, 68, 13. Praha.
SHOCart, spol. s.r.o. (2011): Mapy.cz. – http://www.mapy.cz/#mm=TP@x=138885376@y=13554 3552@z=12; 8.3.2011.
Strunz, H. – Nickel, E. H. (2001): Strunz mineralogical tables. – 9th ed., 1–870. Stuttgart.

Metriky

346

Views

282

PDF views