Příspěvek k poznání provenience sedimentů střední části boskovické brázdy

Jana Brtníková, Slavomír Nehyba

Abstrakt

Provenance study of the Early Palaeozoic terrestrial deposits in the middle part of the Boskovice basin is based on the gamma-ray analyses, pebble analyses, study of thin sections, analysis of the main chemical elements and chemistry of garnet and rutile. The source areas significantly differ for various lithostratigraphical members of the basin. The role of recycling of older basin infill and intense weathering of primary material was important. Its source at the eastern mainland and also axial transport of the material (ie. in S–N direction) are assumed for a deposition of the Letovice Formation.

Bibliografická citace

Brtníková, J., & Nehyba, S. (2016). Příspěvek k poznání provenience sedimentů střední části boskovické brázdy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4692

Klíčová slova

Early Paleozoic; terrestrial deposits; provenance

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Borges, J. – Huh, Y. (2007): Petrography and chemistry of the bed sediments of the Red River in China and Vietnam: Provenance and chemical weathering. – Sedimentary Geology, 194, 155–168.
Čopjaková, R. – Otava, J. – Sulovský, P. (2002): Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001, 44–47. Brno.
Čopjaková, R. (2007): Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství. – MS, disertační práce PřF MU, Brno.
Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Čtyroká, J. – Čurda, J. – Gilíková, H. – Gürtlerová, P. – Kabátník, P. – Kratochvílová, H. – Manová, M. – Maštera, L. – Neudert, O. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Šalanský, K. – Šrámek, J. – Švecová, J. – Vít, J. (2007): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov. 1–84.
Jaroš, J. – Malý, L. (2001): Boskovická brázda. – In: Pešek J. (ed.): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví v České republice. ČGÚ, 243 s. Praha.
Otava, J. – Sulovský, P. – Čopjaková, R. (2000): Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999, 94–98. Brno.
Kukal, Z. (1985): Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. 1–80, ÚÚG. Praha.
Triebold, S. – von Eynatten, H. – Zack, T. (2005): Trace elements in detrital rutile as provenance indicators: a case study from the Erzgebirge, Germany. – Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 38, 44–145.
Zack, T. – von Eynatten, H. – Kronz, A. (2004): Rutile geochemistry and its potential use in quantitative provenance studies. – Sedimentary Geology, 171, 37–58.
Zajíc, J. – Štamberk, S. (2004): Selected important fossiliferous horizont of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data. – Acta musei reginae hradecensis S. A., 30, 5–15. Hradec Králové.