Spodnobadenské klastické sedimenty zastižené v lomu Kalcit (Brno-Líšeň)

Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Slavomír Nehyba

Abstrakt

Four lithofacies (Sm, Sp, Gt and Gm) were recognised within Brno sands in the quarry of the Kalcit company (Brno-Líšeň). They indicate sedimentation of coarse-grained sands of deltaic environment (Gilbert delta). Generally, direction of transport is to SE. Based on foraminifers, intraclasts document different depositional environment of the Karpatian and the Lower Badenian. Garnet dominates in the assemblage of transparent heavy minerals.

Bibliografická citace

Petrová, P. T., Gilíková, H., & Nehyba, S. (2016). Spodnobadenské klastické sedimenty zastižené v lomu Kalcit (Brno-Líšeň). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4687

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Miocene; sedimentology; petrography; foraminifers

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bubík, M. – Petrová, P. (2004): Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1. – Geol. výzk. Mor. Slez., 11, 14–17. Brno.
Cicha, I. – Čtyroká, J. – Krystek, I. (1968): Zpráva o výzkumech v terciéru na listu Brno-východ. – Zpr. geol. Výzk. v r. 1968, 1, 214–216. Praha.
Čopjaková, R. (2007): Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství. – MS, disertační práce, PřF MU Brno.
Hladil, J. (1983): Cyklická sedimentace v devonských karbonátech macošského souvrství. – Zemní plyn a nafta, XXVIII, Vol. 1. 1–14. Hodonín.
Hladil, J. et al. (1987): Vysvětlivky k listu Mokrá. – MS, ÚÚG Brno.
Krystek, I. (1974): Výsledky sedimentologického výzkumu sedimentů spodního badenu v karpatské předhlubni (na Moravě). – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, Geol., XV, 8, 1–32. Brno.
Lang, L. – Lavriněnko, M. (1978): Cementárna Maloměřice. Surovina: cementářská. – MS, Unigeo, Ostrava.
Miall, A. D. (1996): The geology of fluvial deposits: sedimentary facies, basin analysis and petroleum geology. – Springer-Verlag, 1-582. Berlin, Heidelberg, New York.
Mikuláš, R. (2004): Bioerosion in the geologic record of the Czech Republic. Field trip guide for the pre-conference excursion. – 4th International Bioerosion Workshop, August 22–28, Czech Republic. Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague.
Nehyba, S. (2001): Lower Badenian coarse-grained deltas in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). – Abstracts of IAS Meeting 2001, 97. Davos.
Nehyba, S. – Buriánek, D. (2004): Chemismus detritických granátů a turmalínů – příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně. – Acta Mus. Moraviae; Sci. geol. LXXXIX, 149–159.
Nehyba, S. – Tomanová Petrová, P. – Jakubová, P. – Krásný, O. (2011, v tisku): Neogenní sedimenty karpatské předhlubně ve vrtech P1, P2 a M1 Černovice. – Geol. Výzk. Mor. Slez., 18, 1. Brno.
Otava, J. (2010): Těžké minerály kenozoika Brněnska: možnosti a úskalí interpretací. – Geol. Výzk. Mor. Slez., 17, 1–2, 81–84. Brno.