Příspěvek k poznání sedimentů spodního badenu v severní části karpatské předhlubně na Moravě

Michal Francírek, Slavomír Nehyba

Abstrakt

The depositional architecture of the Lower Badenian infill of the Carpathian Foredeep in Moravia significantly differs from the classical models for the peripheral foreland basins. Lithological evaluation of more than 400 wells from the Northern Moravia allow us to recognise 6 facies associations. Their spatial and temporal relations are discussed with the aim to get new information about the basin formation.

Bibliografická citace

Francírek, M., & Nehyba, S. (2016). Příspěvek k poznání sedimentů spodního badenu v severní části karpatské předhlubně na Moravě. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4676

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Lower Badenian basal clastics; tegels; facial developments

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brzobohatý, R. – Cicha, I. (1993): Karpatská předhlubeň. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds): Geologie Moravy a Slezska, MZM a PřF MU Brno, 123–128. Brno.
Doláková, N. – Brzobohatý, R. – Hladilová, Š. – Nehyba, S. (2008): The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 59, 2, 133–146.
Eliáš, M. (1999): Neoidní vývoj karpatského předpolí na Ostravsku. – In: Kožušníková, A. (ed.): Documenta Geonica 1999, The 4th Czech–Polish Conference about Carboniferous Sedimentology & The 2nd Czech–Polish Geomechanical Symposium, Academy of Sciences of the Czech Republic – Institute of Geonics Ostrava, 207–214. Praha.
Eliáš, M. – Pálenský, P. (1998): Model vzniku miocénních předhlubní na Ostravsku. – Zpr. geol. výzk. v r. 1997, 65–66. Praha.
Eliáš, M. – Pálenský, P. – Růžička, M. (2002): Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň). – Zpr. geol. výzk. v r. 2001, 22–24. Praha.
Garecka, M. – Marciniec, P. – Olszewska, B. – Wojcik, A. (1996): New biostratigraphic data and attempt to correlation of the Miocene deposits in basement of the Western Carpathians (in Polish). – Przeglad Geologiczny, 44, 5, 495–501.
Gilíková, H. – Nývlt, D. – Pálenský, P. – Petrová, P. – Maštěra, L. (2006): Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, 68–71. Brno.
Horák, P. (1984): Litofaciální a paleotektonická studie sedimentů spodního badenu v karpatské předhlubni na Moravě – úsek sever. – MS Diplomová práce, Univerzita J. E. Purkyně v Brně. Brno.
Jawor, E. (1970): The structure of the deep substratum in the region East of Cracow. – Acta Geologica Polonica, 20, 4, 710–769.
Jurková, A. (1959): Závislost miocénních basálních klastik na reliéfu karbonu a na neogenní tektonice v nových důlních polích na Stonavě. – Věstník ÚÚG, 34, 31–44. Praha.
Jurková, A. (1961): Reliéf karbonu a výskyty miocénních bazálních klastik v ostravsko-karvinském revíru. – Přírodovědný časopis slezský, 22, 3, 311–326. Opava.
Jurková, A. (1971): Vývoj badenské čelní hlubiny v Moravské bráně a na Ostravsku. – Geol. Práce, Spr., 57, 155–160. Bratislava.
Jurková, A. (1976): Stavba karpatské předhlubně a flyšových příkrovů na sv. Moravě. – Čas. pro min. a geol., 21, 4, 426–471. Praha.
Jurková, A. (1985): Moravská brána jako dědičná depresní morfostruktura. – Sborník GPO, 29, 129–133. Ostrava.
Jurková, A. et al. (1983): Nové nálezy eggenburgu na severovýchodní Moravě. – Geol. práce, Správy, 79, 153–168, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.
Karpala, A. – Lapinkiewicz, A. (1962): Kilka uwag o interpretacji materiałów sejsmicznych w czesci srodkowej i zachodniej przedgórza Karpat: – Geofizyka Poszukiwawcza i Wiertnicza, 8–10, 68–70, 3–16.
Nehyba, S. (2000): The cyclicity of lower miocene deposits of the SW part of the Carpathian Foredeep as the depositional response to sediment supply and sea-level changes. – Geologica Carpathica, 51, 1, 7–17.
Nehyba, S. – Gilíková, H. – Petrová Tomanová, P. – Čurda, J. (2009): Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány. – Geol. výzk. Mor. Slez., 16, 21–25. Brno.
Nehyba, S. – Šikula, J. (2007): Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 58, 1, 53–69.
Oszczypko, N. – Krzywiec, P. – Popadyuk, I. – Peryt, T. (2006): Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine): Its Sedimentary, Structural and Geodynamic Evolution. – In: Golonka, J. – Picha, F. J. (eds): The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. – AAPG Memoirs 84, 293–350. Tulsa.
Oszczypko, N. – Oszczypko-Clowes, M. (2003): The Aquitanian marine deposits in the basement of Polish Western Carpathians and its palaeogeographical and palaeotectonic implications. – Acta Geologica Polonica, 53, 2, 101–122.
Oszczypko, N. – Ślaczka, A. (1985): An attempt to palinspastic reconstruction of Neogene basin in the Carpathian Foredeep. – Annales Societatis Geologorum Poloniae, 55, 1–2, 55–76.
Petránek, J. (1956): Sedimentace miocenních basálních klastik (tzv. detritu) v ostravsko-karvinském revíru. – Čas. pro min. a geol., 1, 34–40. Praha.
Poltowicz, S. (1964): Przedtortónska dolina rzeczna miedzy Raba i Dunajcem. – Geofizyka i Geologia Naftowa, 6–7, 90–91, 176–181.
Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Otava, J. – Pálenský, P. – Šrámek, J. (2007): Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brunensis, 36, Geology, 31–38. Brno.