VÝVOJ PŮD NA OPUŠTĚNÝCH HALDÁCH PO TĚŽBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA HAVLÍČSKOBRODSKU

Alexandra Brádlová, Martin Ivanov, David Buriánek

Abstrakt

Old slags situated in the areas of former exploitation of polymetallic ore mineralization are places where initial steps of soil evolution in specific conditions can be investigated. Two soil profi les of different age have been studied in the Utín (2nd half of 13th century to 1st half of the 14th century) and Dlouhá Ves (60’s of 20th century) localities. Soil samples of fine fraction were studied including vertical distribution of selected elements (Fe, Pb, As, Ag, Cu; AAS) in context to other soil parameters including loss on ignition (LOI), sequential extraction analysis (SEA), soil exchangeable acidity (pH/KCl), mass specific (χ) and frequency dependent (χFD) magnetic susceptibility. There were higher concentration of Pb (up to 4,700 ppm), Cu and Ag (both up to 100 ppm) in the Utín soils observed mostly in upper part of the soil profile. Arsenic contamination occurs in entire soil profile with average concentration about 3,000 ppm. In the Dlouhá Ves soils, the higher concentrations of Ag, Cu (about 500 ppm) and As (near 13,000 ppm; 70 cm) occur rather in bottom horizons of soil profile. Noticeable positive correlations of LOI vs. Pb (r = 0.96), Cu (r = 0.90), Fe (r = 0.87), Ag (r = 0.94) together with SEA values from Utín soils indicate that studied elements have in fraction bound to organic matter and sulphides have a tendency to be bound rather to organic compounds. This is the main difference between the two localities because the studied elements in Dlouhá Ves soils have in the same fraction tendency to be bound just to sulphides. In addition to presupposed higher pedogenesis degree in distinctly older Utín soils, the difference between two soil profiles is acidobazic conditions in Dlouhá Ves soil profile, in which the pH/KCl is very low. Decomposition of organic matter is also slower in this environment. The lower degree of pedogenesis in Dlouhá Ves is also supported by in average lower values of frequency dependent magnetic susceptibility (χFD = 1–5 %).

Bibliografická citace

Brádlová, A., Ivanov, M., & Buriánek, D. (2016). VÝVOJ PŮD NA OPUŠTĚNÝCH HALDÁCH PO TĚŽBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA HAVLÍČSKOBRODSKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 22(1-2), 34-43.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-34

Klíčová slova

Moldanubian; Havlíčkův Brod mining district; minesoils evolution; slag; polymetallic ores

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beneš, K. ‒ Culek, A. ‒ Čech, Vl. – Dudek, A. – Gotthard, J. – Havlíček, Vl. – Hinterlechner, K. – Horný, R. ‒ Imramovský, J. – Kalášek, J. – Klein, V. – Kodym st., O. – Konta, J. – Koutek, J. – Kratochvíl, J. – Losert, J. – Matějovská, O. – Pauk, F. – Rosival, A. ‒ Soukup, J. – Stejskal, J. – Suess, F. – Suk, M. – Svoboda, J. – Vachtl, J. – Vodička, J. – Weiss, J. – Zrůstek, V.

(1996): Geologická mapa ČR. List Jihlava. Mapa předčvrtohorních útvarů 1 : 200 000 – ČGÚ. Praha.

Bernard, J. H. (2000): Minerály České republiky ‒ stručný přehled. ‒ Academia. Praha.

Bussinow, M. – Sarapatka, B. – Dlapa, P. (2012): Chemical degradation of forest soil as a result of polymellic ore mining activities. – Polish Journal of Environmental Studies, 21 (6), 1551–1561.

Čech, L. (2002): Chráněná území ČR. Jihlavsko. Okres Havlíčkův Brod. ‒ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum. Brno.

ČGS (2012): Webová aplikace Půdní mapa 1 : 50 000, http://mapy.geology.cz/pudy/ (staženo 20. 1. 2014).

De Vos, W. ‒ Tarvainen, T. ‒ Salminen, R. ‒ Reeder, S. ‒ De Vivo, B. ‒ Demetriades, A. ‒ Pirc, S. ‒ Batista, M. J. ‒ Marsina, K. ‒ Ottesen, R. T. ‒ O‘Connor, P. J. ‒ Bidovec, M. ‒ Lima, A. ‒ Siewers, U. ‒ Smith, B. ‒ Taylor, H. ‒ Shaw, R. ‒ Salpeteur, I. ‒ Gregorauskiene, V. ‒ Halamic, J. ‒ Slaninka, I. ‒ Lax, K. ‒ Gravesen, P. ‒ Birke, M. ‒ Breward, N. ‒ Ander E. L. ‒ Jordan,

G. ‒ Duris, M. ‒ Klein, P. ‒ Locutura, J. ‒ Bel‒lan, A. ‒ Pasieczna, A., ‒ Lis, J. ‒ Mazreku, A. ‒ Gilucis, A. ‒ Heitzmann, P. ‒ Klaver, G. ‒ Petersell, V. (2006): Geochemical Atlas of Europe. Part 2: Interpretation of Geochemical Maps, Additional Tables, Figures, Maps, and Related Publications. ‒ Geological Survey of Finland. Espoo, Finland.

Dean, W. E. Jr. (1974): Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and sedimentary rocks by loss on ignition: Comparison with other methods. ‒ Journal of Sedimentary Petrology, 44, 242–248.

Dearing, J. A. (1994): Environmental Magnetic Susceptibility ‒ Using the Bartington MS2 System. ‒ Chicago Public Library. Chicago.

Dearing, J. A. – Hay, K. L. – Baban, S. M. J. – Huddleston, A. S. – Wellington, E. M. H. – Loveland, P. J. (1996): Magnetic susceptibility of soils: an evaluation of conlicting theories using a national data set. ‒ Geophysical Journal International, 127, 728–734. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1996.tb04051.x

Dobeš, P. – Malý, K. (2001): Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru. ‒ Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírod., 15, 51–85. Jihlava.

Gerrard, J. (2000): Fundamentals of Soils. ‒ 11 New Fetter Lane. London.

Gobat, J. M. – Aragio, M. – Matthey, W. (2004): Fundamentals of soil science and biology. 1–602. Science Publisher inc., Enfield, New Hampshire.

Hak, J. – Novák, F. (1973): Mineralogie a geochemie ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu. ‒ In: Sborník hornická Příbram ve vědě a technice, sekce geol. ložiska nerost. surovin, G17, 247–262. Příbram.

Juráček, J. (2010): Strukturně geologické výzkumy širšího okolí Stříbrných hor. ‒ MS, rešerše. ÚGV PřF MU. Brno.

Kapička, A. – Petrovský, E. (2004). Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí. ‒ Československý časopis pro fyziku, 54 (4), 240–243

Karczewska, A. – Bogda, A. – Gałka, B. – Szulc, A. – Czwarkiel, D. – Duszyńska, D. (2006): Natural nad anthropogenic soil enrichment in heavy metals in areas of former metallic ore mining in the Sudety Mts. – Polish Journal of Soil Science. 39 (2), 131–142. Lublin.

Kocourková, E. – Cempírek, J. – Losos (2008): Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu. ‒ Acta rerum naturalium, 4, 7–12.

Králík M. et al. (1985): Zhodnocení prognózních zdrojů Ag v Českém masivu. ‒ MS, Geoindustria Praha. Geofond Praha. Praha.

Ministerstvo životního prostředí (1994): Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, on-line: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ poskozeni_pudy_kontaminaci/$FILE/OOHPP-Poskozeni_%20pudy_kontaminaci-081119.pdf (24. 2. 2014).

Mísař, Z. ‒ Dudek, A. ‒ Havlena, V. ‒ Weiss, J. (1983): Geologie ČSSR I. Český masív. ‒ SPN. Praha.

Neuman, P. (2012): Vztah mezi susceptibilitou, chemickým a mineralogickýcm složením Fe rud. ‒ MS, diplomová práce, ÚGV PřF MU. Brno.

Němeček, J. ‒ Smolíková, L. ‒ Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. ‒ Academia, Praha

Němeček, J. (2001): Taxonomický klasifi kační systém půd České republiky. ‒ Česká zemědělská univerzita. Praha.

Pauliš, P. – Kopecký, S. – Jebavá, I. (2011): Nové nálezy supergenní mineralizace v havlíčkobrodském rudním revíru (ČR). ‒ Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 19/1, 76–82. Praha.

Quijano, L. – Gaspar, L. – Chaparro, M. A. E. – Navas, A. (2011): Magnetic Susceptibility in Topsoils and Bulk Cores of Cultivated Calcisoils. ‒ Latinmag Letters, 1, 1–6, Tandil (Argentina).

Sencindiver, J. C. ‒ Ammons, J. T. (1997): Minesoil Genesis and Classification. ‒ Minesoils of the United States, 12, 1–13.

Stránský, K. ‒ Buchal, A. ‒ Winkler, Z. (2002): Simtany u Havlíčkova Brodu – stopy po těžbě a hutnickém zpracování stříbrných rud. ‒ Archeologia technica, 14, 21–26.

Tessier, A. – Campbell, P. G. – Bisson, M. (1979): Sequential extraction procedures for the specifi cation of particulate trace metals. ‒ Analytical Chemistry, 5, 844–855.

Vávra, V. – Štelcl, J. – Malý, K. (2008): Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina. ‒ Muzeum Vysočiny Jihlava. Jihlava.

Zamarský, V. (1981): Mineralogie systematická I. díl. ‒ VŠ báňská v Ostravě. Ostrava.

https://doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-34