STUDIUM SPODNOBADENSKÝCH BAZÁLNÍCH KLASTIK V OBLASTI PODZEMNÍHO ZÁSOBNÍKU PLYNU LOBODICE

Roč.21,č.1-2(2014)

Abstrakt

The depositional environment and the provenance of the Lower Badenian basal clastics in the area of Lobodice subsurface gas storage were described during the studies of these sediments.

Drill cores of Lobodice wells were studied in the total length of 110 m for the purpose of depositional environment evaluation. The textures and structures were described on these cores and on this basis three lithofacies were recognized. The lithofacies A is represented by grey matrix supported, granule conglomerate, very poorly sorted. This lithofaces has been interpreted as the product of deposition of a coarse grained delta. The lithofacies B is formed by fine and medium sandstone with ripple cross lamination, very well sorted sandstone. This facies was interpreted as the result of a relatively low energy of traction current, probably deposited in marine environment. The lithofacies C is formed by greyish clay siltstone, locally with planar lamination and common bioturbation. The lithofacies C was interpreted as the product of deposition in the off shore condition (outer part of the shelf?).

The results of pebble analysis and analysis of the chemistry of garnets and rutiles were used for the evaluation of the source areas of the Lower Badenian basal clastics.

Pebble analysis shows that the studied Lower Badenian clastics are polymict. Grey limestones dominate in the pebble spectra and also oft en represent the largest clasts. Light-coloured limestones, shales and graywackes (most probably Culmian), quartzes and dolomites are relatively common. The content of pebbles of crystalline rocks is relative low. These results indicate the prevalence of sedimentary rocks in the source area and/or recycling of the source material. This results together with garnet and rutile analysis point to the source from the Culmian rock of Drahanská Vrchovina Upland and Nízký Jeseník Highland (especially the rocks of the Myslejovice Formation) and also probably from the Carpathian Flysch Belt.


Klíčová slova:
Carpathian Foredeep; Miocene; Lower Badenian sediments; facies analysis; clast petrography and provenance
Reference

Brzobohatý, R. – Cicha, I. (1993): Karpatská předhlubeň. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (ed.): Geologie Moravy a Slezska, Moravské Zemské Muzeum a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, 123–128. Brno.

Brzobohatý, R. – Cicha, I. – Kováč, M. – Rögl, F. (2003): The Karpatian – a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. – Masaryk University, Brno.

Buday, T. – Paulík, J. (1959): Závěrečná zpráva Lobodice. – MS Geofond. Praha.

Čopjaková, R. (2007): Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství. – Disertační práce, MS Masarykova univerzita. Brno.

Dlabač, M. – Menčík, E. (1964): Geologická stavba autochtonního podkladu západní části vnějších Karpat na území ČSSR. – Rozpravy Československé Akademie Věd, Řada matematických a přírodních věd, 74, 1. Praha. 58 str.

Dudek, A. (1980): The crystalline basement block of the Outer Carpathians in Moravia: Bruno –Vistulicum. – Rozpravy Česko-slovenské Akademie Věd, Řada matematických a přírodních věd, 90, 8, 1–85. Praha.

Hartley, A. J. – Otava, J. (2001): Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic. – Journal of the Geological Society, London, 158, 137–150. https://doi.org/10.1144/jgs.158.1.137

Cháb, J. – Stráník, Z. – Eliáš, M. (2007): Geologická mapa ČR 1 : 500 000. – ČGS. Praha.

Kukal, Z. (1983): Rychlost geologických procesů. – Academia. Praha. 280 str.

Kukal, Z. (1985): Návod k pojmenování a klasifi kaci sedimentů. – ÚÚG. Praha. 80 str.

Kukal, Z. (1986): Základy sedimentologie. – Academia. Praha. 466 str.

Miall, A. D. (1996): The Geology of Fluvial Deposits. – Springer Verlag. Berlin. 582 pps.

Nehyba, S. – Buriánek, D. (2004): Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně. Acta Musea Moraviae, Sci. geol., Brno: MZM Brno, LXXXIX, 1, 149–159.

Nichols, G. (1999): Sedimentology and stratigraphy. – Blackwell Science. Oxford. 355 pps.

Onderka, V. (1992): Zhodnocení ložiskové struktury Lobodice z hlediska skladování svítiplynu a zemního plynu. – MS, disertační práce, PřF UK, Praha.

Otava, J. – Gilíková, H. (1999): Correlation of Lithological Markers within the Moravian-Silesian Culm. – GeoLines, 8, 51, 53–55, Praha.

Otava, J. – Sulovský, P. – Čopjaková, R. (2000): Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999, 7, 94–98.

Otava, J. – Čopjaková, R. – Sulovský, P. (2002): Drahanský kulm – odraz hlavních změn provenience v asociaci klastických granátů a těžkých minerálů. – Moravskoslezské paleozoikum 2002, abstrakty, 27–28, Brno.

Powers, M. C. (1953): A new roundness scale for sedimentary particles. – Journal of Sedimentary Research, 23, 117–119. https://doi.org/10.1306/D4269567-2B26-11D7-8648000102C1865D

Stráník, Z. – Hrouda, F. – Otava, J. – Gilíková, H. – Švábenická, L. (2007): The Upper Oligocene–Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics. – Geologica Carpathica 58, 4, 321–332.

Svatuška, M. – Brandejská, D. – Jonáš, J. – Mylonasová, E. (1989): Geologická analýza struktury. – MS, VÚGI Brno.

Triebold, S. – von Eynatten, H. – Luvizotto, G. L. – Zack, T. (2007): Deducing source rock lithology from detrial rutile geochemistry: An example from the Erzgebirge, Germany. – Chemical geology, 244, 421–436. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2007.06.033

Zack, T. – von Eynatten, H. – Kronz, A. (2004): Rutile geochemistry and its potential use in quantitative provenance studies. –Sedimentary Geology, 171, 37–58. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2004.05.009

Zapletal, J. (2004): Příspěvek k paleogeografickému vývoji sedimentace spodního badenu na střední Moravě. – Scripta. Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun. Geology, vol. 31–32, 87–98. Brno.

Zapletal, J. (2005): Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu. – Geologické Výzkumy Moravy a Slezska v r. 2004, 12, 69–71

Metriky

0

0


438

Views

353

PDF views