Ověření výsledků statistického modelu náchylnosti k sesouvání v oblasti Chřibů a severní části Kyjovské pahorkatiny

Verification of the results of the statistical model of susceptibility to landslides in the area of the Chřiby Highland and northern part of the Kyjovská pahorkatina Hilly land

Roč.30,č.1-2(2023)

Abstrakt

The aim of our work was to use a statistical model to determine the degree of susceptibility assessment in the area of the Chřiby Highland and northern part of the Kyjovská pahorkatina Hilly land and then compare the results with field verification of their actual occurrence in a part of this previously unmapped area. Studied part with a total area of 353,47 km2 is frequently affected by landslides (580 landslides covering 9 % of the area). The mapped area and the results comparing with the final landslide susceptibility map showed that more than 85 % of the mapped landslides are located in areas of high and very high landslide susceptibility. For locations that were not detected by this statistical method, but where landslides were nevertheless subsequently mapped, it was found that their origin was initiated by phenomena other than the input conditions used for the analysis. The results of the analysis were verified by field research of the territory, which had not previously been comprehensively mapped (south part of the model area). A total of 98 landslides were newly identified or revised, covering a total area of 4 km2, corresponding to 7.4 % of the area reconnaissanced.


Klíčová slova:
Chřiby Highland, Kyjovská pahorkatina Hilly land, landslides, multivariate statistical method, lanslide susceptibility assessment
Biografie autora

Pavla Tomanová

Česká geologická služba

Brno
Reference

Baldík, V., Havlín, A., Kašpeáková, D., Kirchner, K., Klimeš, J., Krejčí, O., Repková, H., Slavík, M. (2006). Svahobvé nestability vzniklé jako důsledek jarního tání v březnu a dubnu 2006. – MS, Česká geologická služba. Praha. 2 s.

Bednarik, M., Liščák, P. (2010). Landslide susceptibility assessment in Slovakia. – Mineralia Slovaca, 42, 193–204.

Bednarik, M., Magulová, B., Matys, M., Marschalko, M. (2010). Landslide susceptibility assessment of the Kraľovany-Liptovsky Mikulaš railway case study. – Physics and Chemistry of the Earth. 35, 3–5, 162–171.

Bednarik, M., Pauditš, P. (2010). Different ways of landslide geometry interpretation in a process of statistical landslide susceptibility and hazard assessment: Horna Suča (Western Slovakia) case study. – Environmental Earth Sciences, 61, 733–739.

Bednarik, M., Pauditš, P., Ondrášik, R. (2014). Rôzne spôsoby hodnotenia úspešnosti máp zosuvného hazardu: bivariačný verzus multivariačný štatistický model. [Various techniques for evaluating landslide hazard maps reliability: bivariate vs. multivariate statistical model]. – Acta Geologica Slovaca, 6, 1, 71–84.

Bíl, M., Krejčí, O., Bílová, M., Kubeček, J., Sedoník, J., Krejčí, V. (2014). A chronology of landsliding and its Impacts on the Village of Halenkovice, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Geografie Prague, 119, 4, 342–363.

Buša, J., Tornyai, R., Bednarik, M., Greif, V., Rusnák, M. (2019). Hodnotenie zosuvného hazardu pomocou multivariačnej a bivariačnej štatistickej analýzy v Košickej kotline (Západné Karpaty). – Geografický časopis/Geographical journal, 71, 4, 383–405.

Carrara, A. (1983). Multivariate models for landslide hazard evaluation. – Mathematical Geology, 15, 3, 403–427.

Carrara, A. (1988). Landslide hazard mapping by statistical method: A,,Black Box“ approach. – In: Proceedings of workshop on Natural Disaster in European Mediterranean Countries, Conzilio Nazionale delle Richerche, Perugia, Italy, 205–224.

Carrara, A., Cardinali, M., Detti, R., Guzzetti, F., Pasqui, V., Reichenbach, P. (1991). GIS techniques and statistical models in evaluating landslide hazard. – Earth Surface Processes and Landforms, 16, 5, 427–445.

Clerici, A. (2002). A GRASS GIS based shell script for landlide susceptibility zonation by the conditional analysismethod. – In: Ciolli, M., Zatelli, P. (eds): Proceedings of the Open source GIS GRASS users conference, Trento, Italy.

Čížek, P., Jurášová, F., Menčík, E., Novák, Z., Pesl, V., Peslová, H., PLIČKA, M., Stráník, Z. (1982). Zpráva o geologických poměrech území pro výstavbu dálnice D1 Brno - Trenčín ve Chřibech (Brno, Cetechovice, Chřiby, Staré Hutě, Střílky, Trenčín). – MS, Česká geologická služba. Praha.

Demek, J., Mackovčin, P. (eds) a kol. (2014). Zzeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – 595 s. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Guzzetti, F., Carrara, A., Cardinali, M., Reichenbach, P. (1999). Landslide hazard evaluation: A review of current techniques and their application in a multicase study, central Italy. – Geomorphology, 31, 181–216.

Hanžl, P., Čech, S., Čurda, J., Doležalová, Š., Dušek, K., Gürtlerová, P., Krejčí, Z., Kycl, P., Man, O., Mašek, D., Mixa, P., Moravcová, O., Pertoldová, J., Petáková, Z., Petrová, A., Rambousek, P., Skácelová, Z., Štěpánek, P., Večeřa, J., Žáček, V. (2009). Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR.

Havlíček, P., Novák, Z., Krejčí, O. (1994). Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 25-33 Uherské Hradiště. – Český geologický ústav. Praha.

Havlín, A. (2010). Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů. – Geotechnika 13, 3–4, 3–9.

Havlín, A., Bednarik, M., Magulová, B., Vlčko, J. (2011). Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika). – Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 153–161.

Havlín, A., Magulová, B., Bednarik, M. (2013). Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, 46, 323–327.

Havlín, A. – Šikula, J. (2017). Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí ohroženém svahovými nestabilitami. Česká republika. – MS, Česká geologická služba. Praha.

Hodasová, K., Bednarik, M. (2021). Effect of using various weighting methods in a process of landslide susceptibility assessment. – Natural Hazards, 105, 481–499.

Holec, J., Bednarik, M., Liščak, P., Žilka, A., Vitovič, L. (2018). Assessment of debris flow susceptibility using bivariate and multivariate statistical analyses and verification based on cataastrophic events from 2014 in the Krivanska Fatra Mountains, Slovakia. – Acta Geologica Slovaca, 10, 1–19.

Hrašna, M. (1980). Inžinierskogeologické hodnotenie krajinného prostredia. – Záverečná výskumná správa, 220 s. MS, Geologický ústav PFUK. Bratislava.

Klimeš, J. (2008). Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších. – Geografie-Sborník ČGS, 113, 1, 48–60.

Krejčí, O., Bíl, M., Jurová, Z., Kirchner, K., Hubatka, F. (2002). Some examples of deep-seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians. – In: Rybář, J., Stemberk, J., Wagner, P. (eds): Landslides, 373–380. A. A. Balkema Publishers, Lisse, Netherlands.

Krejčí, O., Kycl, P., Baroň, I., Šikula, J., Čoupek, O., Moravcová, O., Petrová, V., Krejčí, Z., Zemková, M., Kašperáková, D., Poul, I., Rybář, J., Kirchner, K., Klimeš, J., Hubatka, F., Nešvara, P., Sekyra, Z., Bíl, M., Bílová, M. (2008a): Podprogram „ISPROFIN“ č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Přehled provedených prací. – MS, Česká geologická služba. Praha. 114 str.

Krejčí, O., Baroň, I., Hubatka, F., Kirchner, K. (2008b). Podprogram „ISPROFIN“ č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Hodnocení svahových nestabilit ve flyšovém pásmu Karpat. – MS, Česká geologická služba. Praha. 95 str.

Krejčí, O., Havlín, A., Kašpárek, M., Klimeš, J., Petrová, V., Šikula J. (2010). Hodnocení svahových nestabilit ve Zlínském kraji po extrémních srážkách v květnu a červnu 2010. Závěrečná zpráva. – MS, Česká geologická služba. Praha. 18 str.

Křivka, T. (2009). Geostatistická analýza sesuvného hazardu v oblasti severních Chřibů. MS, Bakalářská práce. MS UJEP Olomouc. 56 str.

Lídl., V., Janda, T. (2006). Stavby, kterým doba nepřála. Výstavba dálnic v letech 1938–1950 na území Čech a Moravy. – MS, Ředitelství silnic a dálnic, a.s. Praha. 120 str.

Magulová, B. (2009). Použitie GIS pre tvorbu map geohazardov ako podkladov pre urbanizačne planovanie. – Acta Geologica Slovaca, 1, 25–32.

Nandi, A., Shakoor, A. (2010). A GIS-based landslide susceptibility evaluation using bivariate and multivariate statistical analyses. – Engineering Geology, 110, 11–20.

Pauditš, P. (2006). Hodnotenie náchylnosti územia na zosuvanie s využitím štatistických metod v prostredí GIS. – Geologické práce, Správy, 112, 41–58.

Pauditš, P., Bednarik, M. (2002). Using GIS in evaluation of landslide susceptibility in Handlovska kotlina basin. – In: Proceedings of the 1st European conference on landslide. – Lisse, Praha (Swets & Zeitlinger), 437–441.

Petrýdesová, L. (2012). Hodnotenie zosuvného hazardu medzi mestami Hlohovec – Sereď. – In: Člověk, stavba a územní plánování VI. 129–133. Fakulta stavební, ČVUT Praha.

Provazník, J. (1980). Závěrečná zpráva o předběžném inženýrskogeologickém průzkumu trasy dálnice D1 Brno – Trenčín. – MS, Česká geologická služba. Praha. 55 s.

Stráník, Z. (1998). Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 24-44 Bučovice. – Český geologický ústav. Praha.

Špůrek, M. (1978). Využití výpočetní techniky při registraci sesuvů v ČSR. – Geologický průzkum, 20, 2, 44–46.

Špůrek, M. (1983). Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878–1978). – Geologický průzkum, 25, 1, 21–23.

Tornyai, R., Bednarik, M., Havlín, A. (2016). Application of neural network to assess landslide hazard and comparison with bivariate and multivariate statistical analyses. – Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 2016, 109–118.

Tornyai, R., Dunčko, M. (2013). Použitie bivariačnej a multivariačnej analýzy na hodnotenie zosuvného hazardu Kysuckého regiónu (Západné Karpaty). – Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 179–193.

Varnes, D. J. (1984). Landslide hazard zonation: A review of principles and practice. UNESCO, Paris, 63 p.

Woznica, L. (2001). Geotechnická studie sesuvů v trase silnice I/50 třídy E 50 na území přírodního parku Chřiby. Pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno Woznica – kancelář inženýrské geologie a geotechniky, Brno.

https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Metriky

0

Crossref logo

0


69

Views

14

pdf views