METODIKA SESTAVENÍ MAPY MOCNOSTÍ SEDIMENTŮ AUTOCHTONNÍHO KARPATU NA ÚZEMÍ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE A BLÍZKÉHO OKOLÍ A NĚKTERÉ JEJÍ PROBLÉMY

Jiří Wlosok, Jakub Jirásek, Martin Sivek

Abstrakt

Sedimentary formations of Karpathian represent the oldest widespread unit of the autochtonous Tertiary in the Czech part of the Upper Silesian Basin. Occurrence and distribution of thickness of the Karpatian point to complicated geological development. It was probably formed in tectonically predisposed sedimentary depressions with large infl uence of the Old Styrian nappes, which were thrusted over the area of original sedimentary cover in the north-eastern part of the Carpathian Foredeep. Main topic of our work is evaluation of possible mistakes in interpretation of the autochtonous Karpatian thickness. Original contour line maps of the autochtonous Karpatian distribution and thickness in the area of interest are based on exploratory borehole profiles.

Bibliografická citace

Wlosok, J., Jirásek, J., & Sivek, M. (2012). METODIKA SESTAVENÍ MAPY MOCNOSTÍ SEDIMENTŮ AUTOCHTONNÍHO KARPATU NA ÚZEMÍ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE A BLÍZKÉHO OKOLÍ A NĚKTERÉ JEJÍ PROBLÉMY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-072

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Upper Silesian Basin; Karpatian; Thickness

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adámek, J. – Brzobohatý, R. – Pálenský, P. – Šikula, J. (2003): The Karpatian in the Carpathian Foredeep. – In: Brzobohatý, R. – Cicha, I. – Kováč, M. – Rögl, F. (eds): The Karpatian – A Lower Miocene stage of the Central Paratethys, 75–88, Masaryk University.

Cicha, I. – Paulík, J. (1962): Neogén (Miocén). – In: Roth, Z. (red.): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M-34-XIX, Československá akademie věd Praha.

Čtyroký, P. (1996): Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv. Moravě. – Sb. ref. Seminář k 75. výročí nar. prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. 7–8. VŠB-TU Ostrava.

Eliáš, M. – Pálenský, P. (1998): Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997, 65–66.

Eliáš, M. – Pálenský, P. – Růžička, M. (2002): Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, 22–24.

Jurková, A. (1983): Stratigrafie, litologie a faciální vývoj karpatu. – In: Menčík, E. (ed.): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny, 174–181, Československá akademie věd Praha.

Jurková, A. (1984): Staroštýrské a mladoštýrské příkrovy ve vztahu k miocénním sedimentům karpatské předhlubně na Ostravsku. – Sborník Geologického průzkumu Ostrava. 28, IV/1984. 121–130.

Jurková, A. – Novotná, E. (1974): Facie a stavba karpatu na sv. Moravě. – Sborník Geologického průzkumu Ostrava. 7. XII/1974. 73–88.

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. – Houša, V. – Peslová, H. – Rybářová, L. – Šmíd, B. – Šebesta, J. – Tyráček, J. – Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. ÚÚG, nakl. Čs. akademie věd. Praha.

Pálenský, P. – Adámek, J. – Brzobohatý, R. – Hladilová, Š. – Jurková, Z. – Krásný, J. – Krejčí, O. – Pešek, J. – Šikula, J. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2010): Karpatská předhlubeň a neogén v jejím okolí. – In: Pešek, J. (ed.): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky, 301–311, Česká geologická služba Praha.

Picha, F. J. – Stráník, Z. – Krejčí, O. (2006): Geology and Hydrocarbon Resources of the Outer Western Carpathians and Their Foreland, Czech Republic. – In: Golonka, J. – Picha, F. J. (eds): The Carpathians and Their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources. 49–177. Tulsa, Oklahoma, USA.

Roth, Z., red. (1996): Geologická mapa ČR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. Měřítko 1 : 200 000. List Ostrava-Strahovice. – Český geologický ústav a OT Kolín.

Ślączka, A. (1977): Rozwój osadów miocenu z otworu wiertniczego Sucha IG-1. – Kwartalnik geologiczny, 21, 404–405.

Wlosok, J. (2011): Vývoj mocností pokryvných útvarů karbonských sedimentů v české části hornoslezské pánve a jejím blízkém okolí. – MS, diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství.

Wlosok, J. – Jirásek, J. – Sivek, M. (2012): Metodika sestavení mapy mocností autochtonního badenského pokryvu na území české části hornoslezské a opavské pánve. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 1–2, 67–71.

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-072