PODMÍNKY TRANSPORTU A AKUMULACE SEDIMENTŮ V ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝCH KORYTECH BESKYDSKÝCH TOKŮ: PŘÍKLADOVÁ STUDIE SOUTOKU ŘEKY MORÁVKY A MOHELNICE

Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký

Abstrakt

This paper summarizes results of grain-size distribution of gravel bars and transport conditions in the context of sediment sources in the confl uence area of the Morávka and Mohelnice rivers (Moravskoslezské Beskydy Mts). We deal with a hypothesis that general changes of grain-size distribution of gravel bars are controlled by disconnection in sediment flux in the Morávka River and, by contrast, that higher sediment delivery is related to the Mohelnice river basin. The second focus is the evaluation of fluvial transport parameters of a channel influenced by control works and sediment mining. Bed load transport research was conducted with the application of BAGS (Bedload Assessment for Gravel-bed Streams) spreadsheet-based program. Sediment analysis of the channel confluence showed limited sediment supply character indicated by coarser sediment delivery from the Morávka River. This fact is related to the effect of hungry water caused mainly by the Morávka Reservoir. On the other hand, the Mohelnice River displayed trends of relatively higher sediment delivery without potential disconnectivities in sediment flux. Results of this analysis brought an insight into a potential scheme of the future development of the studied reaches. We suppose preservation of recent trends in case of the occurrence of signifi cant changes in land use or watershed management.

Bibliografická citace

Škarpich, V., Galia, T., & Hradecký, J. (2012). PODMÍNKY TRANSPORTU A AKUMULACE SEDIMENTŮ V ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝCH KORYTECH BESKYDSKÝCH TOKŮ: PŘÍKLADOVÁ STUDIE SOUTOKU ŘEKY MORÁVKY A MOHELNICE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-053

Klíčová slova

Subsilesian Unit, Moravskoslezské Beskydy Mts, grain size analysis, sediment transport, Morávka River

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ashmore, P. – Gardner, J. T. (2008): Unconfined confluences in braided rivers. – In: Rice, S.P. – Roy, A.G., – Rhoads, B. L. (eds): River Confluences, Tributaries and the Fluvial Network, 119–147, John Wiley and Sons. Chichester.

Benson, M. A. – Th omas, D. M. (1966): A definition of dominant discharge. – U. S. Geological Survey, 76–80. Washington.

Best, J. L. (1988): Sediment transport and bed morphology at river channel confluences. – Sedimentology, 35, 481–498. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1988.tb00999.x

Birklen, P. (2005): Vyjádření k uložení přebytků štěrků – Morávka Vyšní Lhoty ř. km 10,700. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ostrava.

Biron, P. – Roy, A. G. – Best, J. L. – Boyer, J. C. (1993): Bed morphology and sedimentology at the confluence of unequal depth channels. – Geomorphology, 8, 115–129.

Bunte, K. – Abt, S. R. (2001): Sampling surface and subsurface particle size distributions wadable gravel- and cobble-bed streams for analyses in sediment transport, hydraulics and streambed monitoring. – Rocky Mountain Research Station.

Folk, R. L. – Ward, W. C. (1957): Brazos River Bar: a study in the significance of grain size parameters. – Journal of Sedimentary Petrology, 27, 3–26. https://doi.org/10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865D

Galia, T. – Škarpich, V. – Hradecký, J. (2012): Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. – Geografi e, 117, 95–109.

Hradecký, J. – Děd, M. (2008): Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskydpříkladová studie Sihelský potok. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007, 15, 19–23.

Hradecký, J. (2007): Štěrkonosný tok Morávka – vývojové trendy korytové morfologie a revitalizační opatření. – In: Hradecký,J. – Pánek, T. (eds.): Geomorfologický sborník 6, 65–67, Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava.

Kondolf, G. M. (1997): Hungry water: eff ects of dams and gravel mining on river channels. − Environmental Management, 21, 533–551. https://doi.org/10.1007/s002679900048

Limerinos, J. T. (1970): Determination of the Manning coeffi cient from measured bed roughness in natural channels. – U. S.

Geological Survey Water-Supply Paper 1898-B.

Menčík, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – ÚÚV v nakl. ČSAV Praha.

Menčík, E. – Tyráček, J. (1985): Přehledná geologická mapa Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny, 1 : 100 000. – Ústř. Úst. geol. Praha.

Mosley, M. P. (1976): An experimental study of channel confl uences. – Journal of Geology, 107, 1 713–1 733.

Parker, G. – Andrews, E. D. (1985): Sorting of bed load sediment by fl ow in meander bends. – Water Resources Research, 21, 9, 1 361–1 373.

Parker, G. (1990): Surface-based bedload transport relation for gravel rivers. – Journal of Hydraulic Research, 28, 417–436. https://doi.org/10.1080/00221689009499058

Rhoads, B. L. – Riley, J. D. – Mayer, D. R. (2009): Response of bed morphology and bed material texture to hydrological conditions at asymmetrical stream confl uence. – Geomorphology, 109, 161–173. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.02.029

Schumm, S. A. (1979): Geomorphic tresholds: the concept and its applications. – Transaction of the Institute of the British Geographers (NS), 485–515.

Škarpich, V. – Galia, T. – Hradecký, J. – Peč, J. (2010): Identifi kace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické

analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2010, 17, 199–204.

Tureček, B. (2001): Zpráva o povodí Morávky. – Podnikový zpravodaj KAPKA, Povodí Odry a. s., 9–11. Ostrava.

Wohl, E. – Wilcox, A. (2005): Channel geometry of mountain rivers in New Zealand. – Journal of Hydrology, 300, 252–266. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.06.006

Wolman, M. G. (1954): A method of sampling coarse river-bed material. – Transactions American Geophysical Union 35, 6, 951–956. https://doi.org/10.1029/TR035i006p00951

Xiekang, W. – Xianye, W. – Weizhen, L. – Tonghuan, L. (2007): Experimental study on fl ow behavior at open channel confl uences. – Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 1, 211–216. https://doi.org/10.1007/s11709-007-0025-z

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-053


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. PROJEVY ZDROJOVÝCH OBLASTÍ SEDIMENTŮ V ZRNITOSTNÍM SLOŽENÍ KORYTOVÝCH AKUMULACÍ VODNÍCH TOKŮ V RELIÉFU BUDOVANÉM FLYŠOVÝMI HORNINAMI
Václav Škarpich, Tomáš Galia
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 21,  číslo: 1-2,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-33