PŘÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ PRO POZNÁNÍ TEKTONIKY A SESUVŮ VE ŠLAPANICÍCH

Pavla Tomanová Peterová, František Hubatka, Oldřich Krejčí

Abstrakt

In the area of the Šlapanice school buildings a large frontal landslide in Lower Badenian clay covered by loesses and anthropogenic sediments was documented. Length of the landslide is ca 200 m, width at the base up to 720 m, thickness of the body of the landslide based on geophysical research reaches to 10 m. The landslide is a complex body consisting of older and active parts. The school buildings were founded in old landslide originally. Georadar (two profiles) and geoelektric (one profile) measurements were used for geotechnical evaluation of the landslide. Multi electrode cable tomography (ERT) and dipole electromagnetic conductivity survey (DEMP) were used from geoelectric method. Closely the northern part of the building was measured and interpreted geological-geophysical profile PF0 which was constructed based on georadar measurement and hydrogeological borehole VS-1, the sharp boundary between sediments of the Lower Carboniferous and the Lower Badenian of the Carpathian Foredeep was found. There were intepreted two fault systems of SW–NE direction taking place parallel to the margin of the basin. In the profile PF1 the structure of the landslide in detail was documented. Due to geophysical measurements and study of the borehole database a new fault system within the school buildings area was intepreted.

Bibliografická citace

Peterová, P. T., Hubatka, F., & Krejčí, O. (2013). PŘÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ PRO POZNÁNÍ TEKTONIKY A SESUVŮ VE ŠLAPANICÍCH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-217

Klíčová slova

pathian Foredeep, tectonic, geophysics, georadar, geoelectricity, remediation

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brzobohatý, R. (1987): Základní geologická mapa 1 : 25 000 24-431 Šlapanice. – MS, ČGS Praha.

Buriánek, D. – Tomanová Petrová, P. (2013): Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7–12.

Gartner, O. (1999): Znalecký posudek – Stavebně-technické posouzení současného stavu objektu základní školy ve Šlapanicích (součástí je opis posudku prof. Dr. Ing. Vojtěcha Mencla, DrSc., z roku 1979).

Hubatka, F. (2012): Zpracování geotechnického posudku a posouzení stability svahu na akci: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice. Geofyzikální a geotechnický průzkum. – MS, Kolej Consult & servis spol. s r. o., Křenová 36, Brno.

Mělníčková, P. (2007): Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu, hydrogeologické vyjádření a projekt vrtané studny. – MS, HS. geo. Brno.

Poul, I. – Krejčí, O. – Hubatka, F. (2010): Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace – podceněný aspekt pro založení obytných staveb. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, 195–198.

Veselý, M. et al. (1990): Výškové zaměření a vyhodnocení svahu ZŠ ve Šlapanicích pro posouzení stability svahu. – MS FAST VUT Brno, katedra geodézie a geotechniky.

https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-217