ŽILNÁ GRANÁT-KALCITOVÁ MINERALIZACE V KONTAKTNĚ METAMORFOVANÝCH PÍSKOVCÍCH Z BUČNÍKU U KOMNI (BĚLOKARPATSKÁ JEDNOTKA)

Zdeněk Dolníček, Jan Krobot

Abstrakt

The garnet-calcite veinlets cut contact-metamorphosed quartz sandstones of the Bílé Karpaty Unit in the andesite quarry on the Bučník hill situated south-west of Komňa. Veinlets reach up to 2 mm in thick, strike NE–SW, and are composed of zoned garnet, calcite, and possible wollastonite. Garnet grains up to 5 mm in diameter are composed of older andradite core (Adr99–100 Grs0–1) and younger rim composed of fluorian grossular (Grs58–59 Adr35–36 Sps2 F-Grs2 H-Grs1 Alm0–1). The genesis of the studied veinlets is probably related to pyrometamorphism and pyrometasomatic processes which also formed local porcelanites and quartzites. The presence of fluorian grossular in porcelanites gives evidence for such scenario. Garnet-calcite vein mineralization is new, till now unrecognized type of mineralization in the Bílé Karpaty Unit.

Bibliografická citace

Dolníček, Z., & Krobot, J. (2013). ŽILNÁ GRANÁT-KALCITOVÁ MINERALIZACE V KONTAKTNĚ METAMORFOVANÝCH PÍSKOVCÍCH Z BUČNÍKU U KOMNI (BĚLOKARPATSKÁ JEDNOTKA). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1548

Klíčová slova

Bílé Karpaty Unit, hydrothermal veins, andradite, grossular, fl uorine, pyrometamorphism, Czech Republic

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adamová, M. – Krejčí, O. – Přichystal, A. (1995): Neovulkanity východně od Uherského Brodu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 1994, 2, 12–15.

Bedáň, M. (2006): Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku (2. část). – Minerál, 14, 3, 213–218.

Bednařík, J. (1996): Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy. – Minerál, 4, 2, 127–128.

Burkart, E. (1953): Mährens Minerale und ihre Literatur. – Nakladatelství ČSAV Praha.

Černý, P. (1957): Druhý výskyt hawleyitu - CdS. – Časopis pro mineralogii a geologii, 1, 13–16.

Černý, P. (1958): Propylitické rudní žíly a jejich nerosty od Komně u Bojkovic. – Geologický zborník Slovenskej Akadémie Vied, 9, 2, 300–323.

Černý, P. – Povondra, P. (1965): New occurrence of strontian chabazite. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 2, 163–174. Praha.

Fojt, B. – Kruťa, T. (1968): Das erste Vorkommen von Cinnabarit (Zinnober) und Metacinnabarit in Mähren, Tschechoslowakei. – Časopis Moravského muzea, vědy přírodní, 53, 81–90.

Fojt, B. – Přichystal, A. (1979): Sfalerit a karbonáty z rudních žil v propylitizovaném andezitu od Komni (jihovýchodní Morava). – Scripta Facultatis Scientia Naturales UJEP Brunensis, Geologica 1, 9, 17–28.

Krobot, J. (2011): Dokumentace hydrotermálních mineralizací v bělokarpatské jednotce magurského fl yše (Vnější Západní Karpaty). – MS, bakalářská práce. UP Olomouc.

Kruťa, T. (1946): Eruptiva na Uherskobrodsku a jejich mineralogické poměry. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního, 55, 203 a 204, 18–54.

Kruťa, T. (1947): Nerosty ze sedimentárních hornin na Uherskobrodsku a Bojkovicku. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního, 56, 1, 57–74.

Kruťa, T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura 1940–1965. – Moravské museum. Brno.

Krystek, I. (1955): Alkalické vyvřeliny na jihovýchodní Moravě. – Geologické práce, Zošit, 41, 103–130.

Pertoldová, J. – Týcová, P. – Verner, K. – Košuličová, M. – Pertold, Z. – Košler, J. – Konopásek, J. – Pudilová, M. (2009): Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implications for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif. – Journal of Geosciences, 54, 101–134.

Prachař, D. (2008): Geologická charakteristika chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. – MS, bakalářská práce. UP Olomouc.

Přichystal, A. – Repčok, I. – Krejčí, O. (1998): Radiometrické datování trachyandezitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 1997, 5, 33–34.

Stráník, Z. – Menčík, E. – Eliáš, M. – Adámek, J. (1993): Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mesozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds): Geologie Moravy a Slezska, 107–122. Moravské zemské muzeum a Sekce geologických věd PřF MU Brno.

Talla, D. – Losos, Z. – Sulovský, P. – Čopjaková, R. (2005): Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2004, 12, 98–102.

Valley, J. W. – Essene, E. J. – Peacor, D. R. (1983): Fluorine-bearing garnets in Adirondack calc-silicates. – American Mineralogist, 68, 444–448.

Žáček, V. (1997): Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia – evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 72, 37–48.