SANDBERG – PAJŠTÚN GEOPARK (SAPAG) – A GATEWAY INTO THE MALÉ KARPATY MOUNTAINS GEOLOGICAL HISTORY

Ján Madarás, Adriena Zlinská

Abstrakt

Sandbersko – pajštúnsky geopark (SAPAG) – brána do geologickej histórie Malých Karpát

Sandbersko – pajštúnsky geopark je štvrtým realizovaným geoparkom na území Slovenska, prvým na západnom Slovensku – v južnej časti Malých Karpát. Nachádza sa v geologicky mimoriadne atraktívnom masíve Devínskej Kobyly a v Borinskom krase v okolí známej zrúcaniny hradu Pajštún a krasovej doliny Prepadlé. Cieľom geologického projektu je predstaviť návštevníkom geoparku atraktívne geologické a kultúrno-historické dedičstvo regiónu. Sú to geologické, paleontologické lokality, geomorfologické a krasové fenomény, dôležité historické objekty, technické a banícke relikty z čias ťažby čiernych bridlíc v Marianke a prieskumných prác mangánového zrudnenia v Malých Karpatoch. Jedným z hlavných výstupov projektu je 10 informačných panelov v slovenskom a anglickom jazyku na turisticky atraktívnych lokalitách: 1. úvodný infopanel s geologickou mapou územia geoparku, 2. Abrázna jaskyňa, bralo Slovinec (obr. 2), 3. bývalá pieskovňa Sandberg, 4. Waitov lom pri Devínskej Novej Vsi, 5. Devínsky hradný vrch v Devíne, 6. kvartérna geológia riek Morava a Dunaj, 7. Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí v Marianke, 8. Pajštúnsky hradný vrch nad obcou Borinka, 9. stopy ťažby mangánových bridlíc pri Borinke a 10. Limbašská vyvieračka v Borinskom krase pri obci Limbach (obr. 1). Ďalšie geologické a palentologické lokality budú predstavené v knižnej publikácii – Sprievodcovi geoparkom, na zjednodušenej geologickej mape územia geoparku a webových stránkach geoparku.

Bibliografická citace

Madarás, J., & Zlinská, A. (2013). SANDBERG – PAJŠTÚN GEOPARK (SAPAG) – A GATEWAY INTO THE MALÉ KARPATY MOUNTAINS GEOLOGICAL HISTORY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1541

Klíčová slova

Geopark, geotourism, geological heritage, Western Carpathians, Slovakia, Malé Karpaty Mts.

Plný Text: