VLIV NEOTEKTONICKÉ AKTIVITY MORAVSKÉ ZLOMOVÉ ZÓNY NA VÝVOJ ÚDOLNÍ SÍTĚ NA STŘEDNÍM TOKU SVRATKY

Mojmír Hrádek

Abstrakt

In tectonic valley of the middle course of the Svratka River and on flat water divides residues of paleovalley forms and fluvial gravels remainded. Both paleovalley and gravels are much older than the highest river terrace at the foot of steep valley sides. Fluvial loams overlying gravel of the terrace have been paleomagnetically dated to Matuyama epoch in the Early Pleistocene. The Svratka paleo valley residue remained, thanks to lithologic control in hanging position above ca. 150 meters of the present valley botom and gravels of paleostream thanks to water divide uplift. Relative tectonic movements induced by young saxonian neotectonic activity of the Svratka Dome after Lower Badenian, which in the lower Svratka valley caused tectonic subsidence of Miocene valley floor (with Miocene marine sediments transgression), fossili zed old drainage pattern and triggered waves of headward erosion and valley downcutting.

Bibliografická citace

Hrádek, M. (2013). VLIV NEOTEKTONICKÉ AKTIVITY MORAVSKÉ ZLOMOVÉ ZÓNY NA VÝVOJ ÚDOLNÍ SÍTĚ NA STŘEDNÍM TOKU SVRATKY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1536

Klíčová slova

Moravian fault zone, Svratka dome, neotectonics, paleovalley network

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cílek, V. – Andrejkovič, T. (1999): Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocénní krajiny Podyjí. – Thayensia: sborník původních vědeckých prací z Podyjí, 2, 1–33.

Czudek, T. (1964): Development of the surface of levelling in the Bohemian Massif with special reference to the Nízký Jeseník Mts. – Sborník ČSSZ, Supplement for the XX-th Int. Geogr. Congress, London 1964, 47–53.

Demek, J. et al. (1965): Geomorfologie Českých zemí. – Nakladatelství ČSAV. 335 s. Praha.

Hašek, V. – Šamalíková, M. (1981): Inženýrskogeologické zhodnocení štolového přivaděče vody Vír – Brno. – Sborník geologických věd, Hydrogeologie, inženýrská geologie, 17, 129–143, Praha.

Hrádek, M. (1967): Pediments in the Bohemian Highlands (Czechoslovakia, Western Part). – Sborník Československé společnosti zeměpisné, 72, 4, 247.

Hrádek, M. (1999): Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 1998, Brno, 12–14.

Ivan, A. (1991): Morfotektonika údolí Křetínky. – In: Novák, V.: Sborník referátů z geografického sympozia k 100. výročí narození významného čs. geografa Františka Vitáska, MU Brno, 105–113, Geografický ústav ČSAV, Brno.

Mísař, Z. – Dudek, A. – Havlena, V. – Weiss, J. et al. (1983): Geologie ČSSR I, Český masív. – Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Mísař, Z. – Nekovařík, Č. – Zelenka, P. (1995): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 24-12 Letovice. – Český geologický ústav Praha.

Polák, A. (1960): Nerostné bohatství Bystřicka. – Krajské nakladatelství Brno. 76 s. Brno.

Schütznerová-Havelková, V. (1969): Miocén v údolí Svratky sz. od Tišnova. – Časopis pro mineralogii a geologii, 14, 305–314.

Tyráček, J. – Havlíček, P. (2009): The fluvial record in the Czech Republic: A review in the context of IGCP 518. – Global and Planetary Change, 68, 311–325. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2009.03.007

Weiss, J. (1957): Petrografi e bazických hornin západně od Olešnice na Moravě. – Sborník Ústředního ústavu geologického, 23, 1, 29–60.

Zeman, A. – Růžičková, E. (1995): Position of fluvial loams on the floodplain in the quarternary sedimentation cycle. – In: Růžičková, E. – Zeman, A. (eds): Manifestation of climate on the Earth´s surface at the end of Holocene, 170–174, Geologický ústav ČSAV, Praha.