Historický vývoj ústavního soudnictví a přístupu jednotlivce k ústavnímu soudu

Roč.26,č.3(2018)

Abstrakt
Text se zabývá historickým vývojem ústavního soudnictví na území ČR. V první části autor shrnuje vývoj myšlenky soudní kontroly ústavnosti právních předpisů a formuluje materiální předpoklady pro vytvoření ústavního soudu. Nad rámec požadavků formulovaných v dosavadní literatuře (psaná ústava, dělba moci, hierarchizace právního řádu) přidává autor ještě koncept suverenity lidu. Bez něj totiž nemůže fungovat filosofická obhajoba soudní kontroly ústavnosti jako ochrana zmocnitele (lidu) před excesy zmocněnce (parlamentu).

Ve druhé části pak autor sleduje vývoj ústavního soudnictví v českém kontextu. Začíná u Říšského soudu zřízeného Prosincovou ústavou, který je některými autory pokládán za přímého předchůdce koncentrovaného a specializovaného ústavního soudu. Následně se zabývá obdobím první republiky označovaným Tomášem Langáškem jako promarněné světové prvenství. Analyzuje mimo jiné, proč činnost tohoto soudu výrazněji neovlivnila dobové dění a pravděpodobně byla i jedním z motivů, proč ústavní soudnictví nebylo po druhé světové válce obnoveno. Po intermezzu, kdy ústavní soudnictví buď neexistovalo, nebo sice bylo formálně zakotveno v právních předpisech, ale soud fakticky ustaven nebyl, sleduje autor vznik Ústavního soudu ČSFR a později též současného zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.


Klíčová slova:
Ústavní soudnictví; ústavní stížnost.

Stránky:
397–417
Biografie autora

Jaroslav Benák

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborný asistent
Reference

ACEMOGLU, Daron a Simon JOHNSON. Unbundling Institutions. Journal of Political Economy, 2005, roč. 113, č. 5.

ANTOŠ, Marek. Slavný případ Marbury vs. Madison aktuální i po dvou stoletích. Jurisprudence, 2010, č. 1.

BAHÝĽOVÁ, Lenka, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Milan PODHRÁZKÝ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010.

BAROŠ, Jiří. Mezi lidskými právy a suverenitou – koncepty politické filosofie a jejich aplikace v realitě České republiky. Brno, 2014.

BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Teorie lidských práv. In: HOLZER, Jan, Pavel MOLEK a kol. Demokratizace a lidská práva: středoevropské pohledy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou Brno, 2013.

BENÁK, Jaroslav. Co zbylo z Ústavního soudu ČSFR? In: Dny práva 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

BILLIAS, George Athan. American constitutionalism heard round the world, 1776–1989: a global perspective. New York: New York University Press, 2009.

BLAHOŽ, Josef. Několik námětů k modelu ústavního soudnictví ČSSR a ČSR. Právník, 1969, roč. 108.

BLAHOŽ, Josef. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. 1. vyd. Praha: Codex, 2001.

BLAHOŽ, Josef, Vladimír BALAŠ a Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.

BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK (eds.). Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009.

BOBEK, Michal a Zdeněk KÜHN (eds.). Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Auditorium, 2013.

BRÖSTL, Alexander. Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.

CAPPELLETTI, Mauro. Judicial Review in Comparative Perspective. California Law Review, 1970, roč. 58, č. 5.

CARNEIRO, Robert L. A Theory of the Origin of the State. Studies in Social Theory No 3. Menlo Park, CA: Institute for Humane Studies, 1977.

CÍLEK, Roman a Miloslav MOULIS. Dokonáno jest…!: Osudný březen 1939 – pohled do zákulisí. Praha: Epocha, 2004.

CORWIN, Edward S. The „Higher Law“ Background of American Constitutional Law. Harward Law Review, 1928, roč. 42, č. 2, s. 149–185.

CORWIN, Edward S. The „Higher Law“ Background of American Constitutional Law. Harward Law Review, 1929, roč. 42, č. 3, s. 365–409.

ČERMÁK, Vladimír. Otázka demokracie: Sv. 3 Společnost a stát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1997.

DICEY, Albert Venn. Introduction to the study of the Law of the Constitution. 8. vyd. London: Macmillan and Co., 1927.

DJORDJEVIC, Jovan. Remarks on the Yugoslav Model of Federalism. Publius, 1975, roč. 5, č. 2.

DZIADZIO, Andrzej. Ochrona praw i wolności obywatelskich w Austrii (1867–1914). Czasopismo Prawno-Historyczne, 2001, roč. 53, č. 1.

FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.

FILIP, Jan, Vojtěch ŠIMÍČEK a Pavel HOLLÄNDER. Zákon o Ústavním soudu: komentář. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007.

FILIP, Jan. Ochrana základních práv a svobod z pohledu vývoje institutu ústavní stížnosti. In: GERLOCH, Aleš, Pavel ŠTURMA et al. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století: v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 9788087284230.

FILIP, Jan. Position and Perspective of Constitutional Justice and the Influence of Constitutional Justice of the Former Yugoslavia in the Czech Republic. In: SLIJEPČEVIĆ, D. Position and Perspective of Constitutional Justice. 1. vyd. Beograd: The Constitutional Court of the Republic of Serbia, 2015, 495 s., s. 371–389. ISBN 978-86-519-1887-5.

FILIP, Jan. Zapomenuté inspirace a aspirace Ústavy ČR (K 10. výroční přijetí Ústavy). Časopis pro právní vědu a praxi, 2002, roč. 10, č. 4. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8211

FILIP, Jan. V. Sládeček: Ústavní soudnictví. Právní rozhledy, 2003, č. 6.

GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies: constitutional courts in Asian cases. New York: Cambridge University Press, 2003.

GINSBURG, Tom a Mila VERSTEEG. Why Do Countries Adopt Constitutional Review? Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper Series, 2013, č. 29.

GODERIS, Benedikt a Mila VERSTEEG. The Transnational Origins of Constituions: Evidence From a New Global Data Set On Constitional Rights. CentER Discussion Paper [online]. 2013, č. 010.

GRIFFIN, James. On human rights. New York: Oxford University Press, 2008.

GRONSKÝ, Ján (ed.). Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa: Díl II. 1945–1960. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006.

GRONSKÝ, Ján (ed.). Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa: Díl IV. 1989–1992. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007.

HAILBRONNER, Michaela. Rethinking the rise of the German Constitutional Court: From anti-Nazism to value formalism. International Journal of Constitutional Law, 2014, roč. 12, č. 3, s. 626–649. https://doi.org/10.1093/icon/mou047

HAIN, Radan. Teorie státu a státní právo v myšlení T.G. Masaryka. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2006.

HAMILTON, Alexander, John JAY a James MADISON. Listy federalistů. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1994.

HELLER, Kurt. Der Verfassungsgerichtshof: die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wien: Verlag Österreich, 2010.

HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

HOBBES, Thomas. Leviathan, aneb, Látka, forma a moc státu církevního a politického. 1. vyd. Editor Jiří Chotaš, Zdeněk Masopust, Marina Barabas. Překlad Karel Berka. Praha: Oikoymenh, 2009.

HOLLÄNDER, Pavel. Legislativní reflexe dosavadního působení ústavního soudu. In: DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK (eds.). Aktuálnost změn ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, s. 178–186.

HŘEBEJK, Jiří. Soudnictví. In: PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 2. nezměn., vyd. (v Leges 1. vyd.) Praha: Leges, 2014.

CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional law: principles and policies. 3. vyd. New York, NY: Aspen Publishers, c2006.

CHOVANEC, Jaroslav. Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky podľa ústavného zákona o československej federácii. Časopis pro právní vědu a praxi, 2000, roč. 8, č. 2. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8857

CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ. Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád. 1. vyd. Praha: ASPI, 2003.

JELINEK, Georg. Ein Verfassungsgerichtshof für Österreich. 1. vyd. Wien: Alfred Hödler, 1885.

KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 2. přeprac a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2006.

KLOKOČKA, Vladimír. Nové pojmy v Ústavě České republiky. Politologický časopis, 1994, roč. 1, č. 1.

KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní systémy evropských států: (srovnávací studie). 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006.

LANGÁŠEK, Tomáš. Promarněné světové prvenství. Lidové noviny: Právo a justice. 14. 11. 2011.

LANGÁŠEK, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.

LUDWIKOWSKI, Rett R. Constitution-making in the region of former Soviet dominance. Durham, N. C.: Duke University Press, 1996.

MERKL, Adolf. Die Verfassung der Republik Deutschösterreich: ein kritisch-systematischer Grundriss. Wien: F. Deuticke, 1919.

MIKULE, Vladimír a Vladimír SLÁDEČEK. Ústavní soudnictví a lidská práva: předpisy, dokumenty, komentáře a poznámky. 1. vyd. Praha: Codex, 1994.

MOUSTAFA, Tamir. The Struggle for Constitutional Power Law, Politics, and Economic Development in Egypt. Leiden: Cambridge University Press, 2007.

NESCHWARA, Christian. Verfassungsgerichtsbarkeit im Spannungsfeld von Monarch und Parlament: Österreichs Reichsgericht von 1869 bis 1918. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. 2006, roč. 123, č. 1.

O‘BRIEN, David M. Constitutional law and politics. 6. vyd. New York: W.W. Norton, 2005.

OSTERKAMP, Jana. Ústavní soud v meziválečném Československu 1920–1939: Bezmocní bohové v ústavním nebi. In: MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010.

OSTERKAMP, Jana. Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920–1939): Verfassungsidee – Demokratieverständnis – Nationalitätenproblem. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2009.

PEŠKA, Pavel. Několik námětů a poznámek k přípravě zákona o ústavním soudu ČSSR. Právník, 1969, roč. 108.

PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. 2. dopl. vyd. Praha: Nákladem Jednoty právnické, 1902.

PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 139 s., Autorské publikácie. ISBN 978-807-3803-285.

ROSE-ACKERMAN, Susan a Peter L. LINDSETH. Comparative administrative law. Northampton, MA: Edward Elgar, c2010.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O společenské smlouvě, neboli, O zásadách státního práva. Přel. Jarmila Veselá. Praha: V. Linhart, 1949.

SCHEPPELE, Kim Lane. Guardians of the Constitution: Constitutional Court Presidents and the Struggle for the Rule of Law in Post-Soviet Europe. University of Pennsylvania Law Review, 2006, roč. 154, č. 6.

SCHLEGELMILCH, Arthur. Die österreichische 'Dezemberverfassung' von 1867 als Kompromiß- und Stabilitätssystem. Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse. 2003, roč. 137, č. 2.

SLÁDEČEK, Vladimír. Ústavní soudnictví. 2. podst. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003.

SOKOL, Jan. Moc, peníze a právo: esej o společnosti a jejích institucích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007.

STEPHENS, Otis H. a John M. SCHEB. American constitutional law. 4. vyd. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2008.

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Fiktivní nebo reálná ústava? Paradoxy ústavního vývoje socialistického Československa. In: BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK (eds.). Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009.

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005.

TAINTER, Joseph A. Kolapsy složitých společností. 1. vyd. v českém jazyce. Překlad Stanislav Pavlíček. Praha: Dokořán, 2009.

TREANOR, William Michael. Judicial Review Before Marbury. Stanford Law Review, 2005, roč. 58, č. 2.

WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Zákon o Ústavním soudu, s komentářem. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007.

ZDOBINSKÝ, Stanislav a kol. Československá ústava: komentář. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988.

ZIMEK, Josef. Ústavnost a český ústavní vývoj. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

Národní shromáždění československé 1918–1920, tisk 2426. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online]. [cit. 25. 12. 2014]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/T2426_00.htm

Metriky

0


1278

Views

522

PDF views