Zapomenuté inspirace a aspirace Ústavy ČR (K 10. výročí přijetí Ústavy ČR)

Roč.10,č.4(2002)

Abstrakt
Dne 16. prosince 2002 budeme vzpomínat 10. výročí přijetí Ústavy ČR. Cesta k jejímu přijetí byla složitá jak z hlediska vlastní problematiky, tak z hlediska okolností, za kterých příprava probíhala. Její zpracovatelé (vládní komise a komise předsed­nictva ČNR) a aktéři procesu přípravy a přijetí (vlá­da, poslanci ČNR, Legislativní rada vlády, experti) museli k její konečné podobě projít dosti klopotnou cestu. Přitom příprava naší Ústavy je dosti opomíje­nou, a přesto velmi důležitou stránkou naší ústavní historie. V jiných státech jsou přípravné práce (tra­vaux préparatoires) nad ústavami důležitým zdrojem poznání nejen historie ústavy, nýbrž jsou důležitou pomůckou pro pochopení významu jednotlivých ustanovení ústavy. V ČR je takový historický výklad (original intenci, occasio constitutionis) výrazně za­nedbáván. Vede to i k některým zkreslením okolnos­tí, za kterých byla Ústava ČR připravována a brání lepšímu pochopení smyslu řady ustanovení, o kterých se i dnes diskutuje. Porovnáním jednotlivých verzí návrhu Ústavy od Zásad vlády pro její přípravu z 18. července 1992 po vládní návrh z listopadu 1992 až po konečné znění ze 16. prosince 1992 proto můžeme získat řadu cenných poznatků. Tento příspěvek by však chtěl připomenout, že řada aktuálních řešení Ústavy ČR vznikla ještě dříve, než vláda ČR po vol­bách jmenovala 10. července 1992 svou Komisi pro přípravu Ústavy ČR. V téže době zahájila svou činnosti i Komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy ČR.

Stránky:
295–302
Metriky

597

Views

359

PDF views