Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky podľa ústavného zákona o československej federácii

Jaroslav Chovanec

Abstrakt

Ústavný zákon č. 143 Zb. z 27. októbra 1968 o čes­koslovenskej federácii v šiestej hlave zakotvoval inštit­úciu ústavného súdnictva - Ústavný súd ČSFR, Ústav­ný súd SR a Ústavný súd ČR ako osobitné orgány kontroly ústavnosti. Napriek tomu, že od účinnosti ústavného zákona o československej federácii to jest od 1. januára 1969 uplynulo skoro dvadsaťdva rokov, tento však nebol inštitucionálne, personálne a ináč vy­budovaný, čo bolo na škodu veci. Pritom možno len s ľútosťou poukázať na skutočnosť, že za uplynulých viac ako dvadsaťjeden rokov od schválenia ústavného zákona o československej federácii zákonodarca - Fede­rálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky - nezaujal k tejto ústavnej inštitúcii žiadne stanovisko. Tak sa stalo až po 17. novembri 1989, ke­dy na 16. spoločnej schôdzi oboch snemovní Federál­neho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá sa konala dňa 29. novembra 1989 vo Vyhlásení Federálneho zhromaždenia ČSFR o súčasnej vnútropolitickej situácii vyslovilo potrebu vytvorenia Ústavného súdu ČSFR, keď vyhlásilo: "Federálne zhromaždenie požaduje, aby mu bol v najbližšom čase predložený návrh na členov Ústavného súdu Česko-Slovenskej republiky."

Bibliografická citace

CHOVANEC, Jaroslav. Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky podľa ústavného zákona o československej federácii. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 250-256. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8857

Plný Text: