Kauza hornické důchody v reformě z roku 2016, odůvodněnost zvláštního důchodového věku

Martin Štefko

Abstrakt

Zatím poslední reforma hornických důchodů provedená v roce 2016 představuje progresivní krok zákonodárce, jenž se pokouší narovnat nespravedlnost spočívající v nižším věku dožití horníků a vyšší nebezpečnosti jejich povolání. Jde o zakotvení nižšího důchodového věku o 7 let (v kombinaci s předčasným důchodem až o 10 let) a v podstatě paušální výše starobního důchodu. Toto nové „hornické důchodové pojištění“ je ovšem finančně náročnější a zatěžuje deficitní veřejné důchodové pojištění. Cílem tohoto článku je analyzovat právní argumentaci pro nižší důchodový věk zavedený předmětnou novelou a na základě této argumentace přispět k otevření diskuze ohledně možnosti nahradit ve veřejném důchodovém pojištění alespoň částečně princip zásluhovosti pozitivními opatřeními ve prospěch vybraných pojištěnců s cílem zabránit tomu, aby nižší příjmové skupiny pobíraly nižší starobní důchody.

Bibliografická citace

ŠTEFKO, Martin. Kauza hornické důchody v reformě z roku 2016, odůvodněnost zvláštního důchodového věku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 87-100. [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8933

Klíčová slova

Starobní důchod; horník; diskriminace z důvodu věku; solidarita.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANTOŠ, M. Judikatura Ústavního soudu k sociálním právům: Nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší? In: Jurisprudence, 2014, č. 6, s. 6 a násl.

GOSSERIES, Axel. Theories of intergenerational justice: a synopsis. In: Revue Philosophique De Louvain, roč. 99, č. 3, s. 519–521.

HOLEČKOVÁ, Romana. Důchodové pojištění horníků. Dizertační práce. Praha: PF UK, 2016.

HRNČÍŘ, Evžen. Prevence nemocí z povolání. 1. vyd. Praha: Statní zdravotní ústav, 1999.

KRATOCHVÍL, J. Test racionality: skutečně vhodný test pro sociální práva? In: Právník, 2015, č. 12, s. 1052 a násl.

MATUSZCZYKOVÁ, Leona. Plicní choroby z povolání jejich vývoj a prevence. Praha: 3. LF UK, 2009.

SÍBRT, Marek. Jurášek: na změně v důchodech dále pracujeme. Jednání jsou náročná. Horník [online]. 2015, roč. 45, č. 18, s. 4 [cit. 28. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.ihornik.cz/archiv/hornik-2015-18.pdf

ŠVEHLÁKOVÁ, S. Zvýhodněná kategorie pojištěnců v systému DP – hornické důchody. Závěrečná práce. Praha: PF UK, 2016.

VYHNÁNEK, L. Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv. In: Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, č. 3, s. 203 a násl. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5381

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, č. j. 4 Ads 157/2008-48.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, č. j. 4 Ads 187/2008-39.

Zpráva ze 142. jednání Legislativní rady vlády ze dne 29. ledna 2015 [cit. 29. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/tiskove-zpravy/vysledky-142—zasedani-lrv-dne-29—1—2015-126385

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-6