Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv

Ladislav Vyhnánek

Abstrakt

Je aplikace testu proporcionality při zkoumání ústavnosti zásahu do sociálních práv možná a vhodná? Za tímto účelem se nejprve zaměřím na historická a teoretická východiska nastíněného problému. Poté provedu analýzu, srovnání a zhodnocení judikatury dvou ústavních soudů z oblasti střední a východní Evropy – a to českého a lotyšského ústavního soudu. Tyto ústavní soudy byly ke srovnání vybrány z několika důvodů. Jednak oba tyto soudy působí v kontextu relativně nových ústavních systémů se srovnatelnou historií, do nichž byly cca před dvaceti lety vtěleny moderní katalogy sociálních práv včetně extenzivní úpravy práv sociálních. Zároveň jsou však záruky sociálních práv formulovány odlišným jazykem (k tomu srov. podrobněji druhou část). Zatímco česká úprava zakotvuje ve vztahu k sociálním právům široce formulované výhrady zákona, lotyšská úprava je formulačně mnohem podobnější klasickým základním právům. Navíc oba soudy zpřístupňují svou judikaturu v rozsahu více než dostatečném k provedení relevantního srovnání. V neposlední řadě je výběr těchto soudů odůvodněn tím, jak ovšem ukáže až následující text, že jsou reprezentanty velmi rozdílných přístupů k řešení nastíněného problému.

Bibliografická citace

VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 203-221. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5381

Plný Text: