Poslední vývoj právní úpravy zákazu sexuálního obtěžování v pracovněprávních vztazích

Patrik Matyášek

Abstrakt

Datum 1.1.2001 je v dějinách českého pracovního antidiskriminačního zákonodárství dalším význam­ým milníkem. Toho dne nabude účinnosti podstatná část zákona č. 155/2000 Sb., kterým se novelizuje zá­koník práce a některé další zákony, a to zejména ta část, která se dotýká zásady zákazu diskriminace a dá­le nabývá účinnosti podstatná část zákona č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, od­měně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších or­ganizacích a orgánech, a další předpisy. Toho dne také nabude účinnosti podstatná část zákona č. 30/2000 Sb., kterým se novelizuje občanský soudní řád a ně­které další zákony. Předjezdcem těmto legislativním počinům byl zákon č. 167/1999 Sb., kterým se nove­lizuje zákon o zaměstnanosti a jehož účinnost, pokud se týče zákazu diskriminace, nastala již 1.10.1999.

Bibliografická citace

MATYÁŠEK, Patrik. Poslední vývoj právní úpravy zákazu sexuálního obtěžování v pracovněprávních vztazích. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 444-447. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8485

Plný Text: