Povinnosti správních orgánů ve vztahu k procesním právům účastníků správního řízení v procesu dokazování

Alena Kliková

Abstrakt

Předkládaná stať  je věnována problematice povinností správních orgánů v procesu správního dokazování a jejich návaznosti na procesní práva účastníků správního řízení v rámci dokazování. Zabývá se otázkami vztahu porušení povinností správních orgánů a omezení procesních práv účastníků. Jednotlivé povinnosti správních orgánů budou vysvětleny a vymezeny jak z pohledu správního orgánu, tak ve vztahu k procesním právům účastníka. Řešena je také otázka, zda jednotlivé povinnosti správního orgánu v procesu dokazování vytváří s procesními právy účastníka určité dvojice, které musí spolu plně korespondovat, nebo zda mohou působit samostatně. Pozornost je zaměřena rovněž ze shora uvedených úhlů pohledu také na aktuální otázky vztahující se k institutu dokazování ve správním řízení. Vedle správněprávního přístupu bude zčásti uplatněn také přístup správněvědní, zaměřený na efektivnost příslušné právní úpravy, resp. její působení v praxi správních orgánů.

Bibliografická citace

KLIKOVÁ, Alena. Povinnosti správních orgánů ve vztahu k procesním právům účastníků správního řízení v procesu dokazování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 455–474. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6829

Klíčová slova

Správní řád; správní řízení; práva účastníků; povinnosti správních orgánů; dokazování.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BRAŽINA, R. Právo být slyšen ve správním řízení. Seminární práce. Brno: PrF MU, 2016.

HORÁKOVÁ, M., V. TOMOSZKOVÁ a kol. Správní řízení v zemích EU. Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Praha: Linde Praha, a. s., 2011.

IŠTVÁNEK, F. Komentář k ustanovení § 13 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 9. 2017].

JEMELKA, L., K. PONDĚLÍČKOVÁ a D. BOHADLO. Správní řád. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 652 s.. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.

KLIKOVÁ, Alena. Procesní práva účastníků v rámci dokazování ve správním řízení. In: ČIČKÁNOVÁ, Daniela, Ivana HAPČOVÁ a Vladislav MIČÁTEK. Sborník príspevkov mezinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7160-411-2.

KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 1995.

KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Správný poriadok. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2013.

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

STYRNA-BARTMAN, Katarzyna. Das Polnische Verwaltungsverfahrensrecht im Lichte der Europäischen Verwaltungsstandard. Disertační práce na Universität Regensburg, 2013.

SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v České republice. Právo na spravedlivý proces a České správní řízení. Praha: Linde Praha, a. s., 2007.

VAČOK, J. Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014.

VEDRAL, J. Správní řád komentář. 2. vyd. Praha: Bova polygon, 2012.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-6