Vliv vydědění na potomky vyděděného

Roč.24,č.4(2016)

Abstrakt
Příspěvek se zabývá úpravou vydědění obsaženou v občanském zákoníku, a to především možností zůstavitele vztáhnout vydědění na potomky vyděděného.
Současná úprava umožňuje zůstaviteli vztáhnout vydědění také na potomky vyděděného, avšak rozlišuje přitom, zda vyděděný zůstavitele přežil či nikoli. Zároveň ale formulace zákona směřuje toliko k vyloučení potomků vyděděného z jejich práva na dědický podíl, ne už z práva na povinný díl. Rozdílná úprava platí u dědické nezpůsobilosti, která se vztahuje jen na dědicky nezpůsobilého dědice a nikoli na jeho potomky, přestože se jedná o srovnatelnou situaci.

Klíčová slova:
Vydědění; potomci vyděděného; dědická nezpůsobilost.

Stránky:
653–660
Biografie autora

Adam Talanda

Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Iveta Talandová

Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra soukromého práva a civilního procesu, Univerzita Palackého v Olomouci
Reference

HORÁK, Ondřej. Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 11, s. 381–386.

ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012.

MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011.

TALANDA, Adam. Darování pro případ smrti – trojský kůň dědického práva. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 13–14, s. 474–481.

Metriky

0

0


1080

Views

772

PDF views