Vliv vydědění na potomky vyděděného

Adam Talanda, Iveta Talandová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá úpravou vydědění obsaženou v občanském zákoníku, a to především možností zůstavitele vztáhnout vydědění na potomky vyděděného.
Současná úprava umožňuje zůstaviteli vztáhnout vydědění také na potomky vyděděného, avšak rozlišuje přitom, zda vyděděný zůstavitele přežil či nikoli. Zároveň ale formulace zákona směřuje toliko k vyloučení potomků vyděděného z jejich práva na dědický podíl, ne už z práva na povinný díl. Rozdílná úprava platí u dědické nezpůsobilosti, která se vztahuje jen na dědicky nezpůsobilého dědice a nikoli na jeho potomky, přestože se jedná o srovnatelnou situaci.

Bibliografická citace

TALANDA, Adam a Iveta TALANDOVÁ. Vliv vydědění na potomky vyděděného. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 653-660. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6254

Klíčová slova

Vydědění; potomci vyděděného; dědická nezpůsobilost.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

HORÁK, Ondřej. Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 11, s. 381–386.

ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012.

MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011.

TALANDA, Adam. Darování pro případ smrti – trojský kůň dědického práva. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 13–14, s. 474–481.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-11