Judikatura Evropského soudu pro lidská práva v praxi Nejvyššího správního soudu

Zdeněk Kühn

Abstrakt

Tento text se zaměřuje na kapitolu knihy Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance (KOSAŘ, D. et al. Routledge, 2020) věnovanou používání judikatury Evropského soudu pro lidská práva Nejvyšším správním soudem. Článek poukazuje na další důležité aspekty, které ovlivňují používání judikatury ESLP českými vrcholnými soudy. Tyto aspekty vyniknou zejména při srovnání se situací v Maďarsku a Polsku. Článek dále kriticky komentuje judikaturu Ústavního soudu při posuzování souladu zákona a mezinárodní lidskoprávní normy. Konečně, autor nabízí své situované úvahy soudce Nejvyššího správního soudu k případům, kdy se vnitrostátní soud vymezí proti rozsudku Evropského soudu pro lidská práva.

Bibliografická citace

KÜHN, Zdeněk. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva v praxi Nejvyššího správního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 363-374. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15268

Klíčová slova

Evropský soud pro lidská práva; Evropská úmluva pro lidská práva; Nejvyšší správní soud; Ústavní soud; compliance; ne bis in idem; justiční revolty.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2004.

BURDA, Zdeněk. Nad judikaturou v oblasti dvojího trestání za jedno provinění. Daně a právo v praxi, 30. 6. 2017.

FILIP, Jan. Nález č. 403/2002 Sb. jako rukavice hozená ústavodárci Ústavním soudem. In: Právní zpravodaj, 2002, č. 11.

HALMAI, Gábor. The Hungarian Approach to Constitutional Review: The End of Activism? The First Decade of the Hungarian Constitutional Court. In: SADURSKI, Wojciech (ed.). Constitutional Justice, East and West. Democratic Legitimacy and Constitutional Courts in Post-Communist Europe in a Comparative Perspective, 2002, s. 189 a násl.

HOLLÄNDER, Pavel, Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003.

KÜHN, Zdeněk a Jan KYSELA. Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústava je? Časopis pro právní vědu a praxi, 2002, č. 3, s. 199–214. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8228

KÜHN, Zdeněk. O konci jednoho právního paradigmatu, třech středoevropských ústavních režimech a perspektivě aplikace komunitárního práva. In: KYSELA, Jan (uspoř.). Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy, Praha, 2003.

KÜHN, Zdeněk. Význam proměny soudcovské ideologie aplikace práva ve světle ústavní judikatury let 1993–2003. Právní rozhledy, 2004, č. 4, sv. 12, s. 123–129.

KÜHN, Zdeněk. Soudy v autoritativním státě. Právník, 2019, č. 11, sv. 158, s. 981–996.

KYSELA, Jan a Zdeněk KÜHN. Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. Euronovely Ústavy ČR. Právní rozhledy, 2002, č. 7, sv. 10, s. 301 a násl.

MATCZAK, Marcin, Matyas BENCZE a Zdeněk KÜHN. Constitutions, EU law and judicial strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. Journal of Public Policy, 2010, č.1, sv. 30, s. 81–99.

MLSNA, Petr a Jan KNĚŽÍNEK. Mezinárodní smlouvy v českém právu. Praha: Linde, 2009.

STAWECKI, Tomasz et al. Between Polycentrism and Fragmentation. The Impact of Constitutional Tribunal Rulings on the Polish Legal Order. Ernst & Young Better Government Programme Report, Warsaw, 2008.

ZUPANČIČ, Boštjan. Ne bis in idem (zabrana ponovnog suđenja za isto delo). La belle dame sans merci. Crimen, 2012, č. 2.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-8