Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústava je?

Zdeněk Kühn, Jan Kysela

Abstrakt

Dosud jednoznačně nejvýznamnější novela čes­ké Ústavy vyhlášená pod č. 395/2001 Sb. (dále jen "Euronovela") nesporně přinesla interpretační problé­my. Předpokládalo se, že budou dříve nebo později vy­řešeny obecnou justicí a zejména Ústavním soudem. Ústavní soud se k Euronovele vyjádřil již několik týdnů poté, co nabyla účinnosti (nález pléna Ústavního sou­du ze dne 25. června 2002, vyhlášený dne 6. září 2002 v částce 142 Sbírky zákonů pod číslem 403/2002 Sb.). Svým rozhodnutím však bohužel Ústavní soud žád­ný z avizovaných problémů nevyřešil, vyvolal jen další otazníky nejen o významu Euronovely, ale o ústavních limitech výkladu Ústavy vůbec.

Bibliografická citace

KÜHN, Zdeněk a Jan KYSELA. Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústava je? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 199-214. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8228

Plný Text: