Právo rozhodné ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu

Helena Pullmannová

Abstrakt

Článek rozebírá problematiku určení práva rozhodného pro spory z porušení (či ohrožení) práva k obchodnímu jménu v mimosmluvních závazkových vztazích optikou českého mezinárodního práva soukromého, zejména nařízení Řím II. Přičemž pozornost je věnována mimo jiné také otázkám, zda je možné si právo rozhodné v uvedených sporech zvolit a jak se vypořádat s mnohostí rozhodných právních řádů při porušení práva k obchodnímu jménu protiprávním jednáním s účinky na území více zemí.
Závěrem článku jsou kritéria obsažená v nařízení Řím II pro určení rozhodného práva pro spory z porušení práva k obchodnímu jménu v mimosmluvních závazkových vztazích a s nimi související otázky komparovány s kritérii uvedenými v CLIP Principles za účelem zdůraznění jiného přístupu ke zkoumané problematice.

Bibliografická citace

PULLMANNOVÁ, Helena. Právo rozhodné ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 617-632. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13793

Klíčová slova

Právo k obchodnímu jménu; právo rozhodné; mimosmluvní závazek; volba práva; dépeçage; CLIP Principles.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ASCENSAO, J. Oliveira. Die Anwendung von Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft auf Länder, in denen der Han-delsname eintragungspflichtig ist. GRUR International, 1996, roč. 45, č. 4, s. 413-424.

BASEDOW, Jürgen, Josef DREXL, Annette KUR a Axel METZGER (eds.). Intellectual Property in the Conflict of Law. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 269 s.

European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP). Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2013, 507 s.

European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property. CLIP Principles. Dostupné z: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/Final_Text_1_December_2011.pdf

FEZER, Karl-Heinz. Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen. 4. vyd. München, C. H. Beck, 2009, 2876 s.

HAVEL, Bohumil, Ivana ŠTENGLOVÁ, Jan DĚDIČ, Miroslav JINDŘICH a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, 394 s.

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes). World Intellectual Property Organization [online]. 2002. Dostupné z: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_845.pdf.

KONO, Toshiyuki (ed.). Intellectual Property and Private International Law. Comparative Perspectives. Efrod and Portland: Hart Publishing, 2012, 1138 s.

KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 388 s.

MALACKA Michal a Lukáš RYŠAVÝ. Mezinárodní právo soukromé: zásady obecné a zvláštní části. Praha: Leges, 2019, 207 s.

PULLMANNOVÁ, Helena. Mezinárodní soudní pravomoc ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 1, s. 123–136. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2021-1-5. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13803

PULLMANNOVÁ, H. Právo k obchodnímu jménu zahraničního podnikatele na území České republiky v mezinárodních souvislostech. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2020, roč. 28, č. 6, s. 216‑222.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 389 s.

Rozhodnutí Federálního nejvyššího soudu Švýcarska ze dne 1. 1. 1953, Interchemical Corporation proti Interchemie A.-G, věc 79 II 305. Dostupné z: https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-79-II-305

Rozhodnutí Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 27. 9. 1988, Athanasios Kalfelis proti Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst and Co. and others, věc C‑189/87. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0189

Rozhodnutí Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. 9. 2007. Céline SARL proti Céline SA., věc C‑17/06. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0017

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 14. 12. 2000, Parfums Christian Dior SA proti TUK Consultancy BV a Assco Gerüste GmbH a Rob van Dijk proti Wilhelm Layher GmbH & Co. KG a Layher BV, spojené věci C‑300/98 a C-392-98. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:61998CJ0300

Rozsudek občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.

SÄCKER, Franz Jürgen von, Roland RIXECKER, Hartmut a Bettina LIMPERG. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 13. Teil 10. Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht [Kaufleute, Juristische Personen und Gesellschaften]. 8. vyd.. München, C. H. Beck, 2021.

STONE, Peter. Private International Law in the European Union. 4. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2018, 862 s.

TICHÝ, Luboš. Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018, 296 s.

TROLLER, A. Der Schutz des ausländischen Handelsnames nach schweirezerischem Recht. GRUR Internationaler, 1957, roč. 6, č. 8-9, s. 336-341.

Usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 13. prosince 2019, sp. zn. 1 Ndob 12/2019.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-7