Jak „šla“ brněnská trestní práva

Vladimír Kratochvíl

Abstrakt

Následující text nabízí historické, pracovní a osobní zamyšlení o tom, kdy a kde „trestní práva“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vznikala, jak v průběhu času (ne)obstála mezi „mlýnskými kameny“ teorie a praxe, tedy jak „šla“ uplynulých sto let od založení Masarykovy univerzity a Právnické fakulty, implicite i její Katedry trestního práva, zejména od druhé poloviny XX. století.

Bibliografická citace

KRATOCHVÍL, Vladimír. Jak „šla“ brněnská trestní práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 100, s. 73-89. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12507

Klíčová slova

Masarykova univerzita; Právnická fakulta MU; Katedra trestního práva; obnovená studia práv (60. léta XX. století v Brně); brněnská „trestní práva“ na přelomu XX. a XXI. století; reforma „trestních práv“ – teorie a praxe; zahraniční kontakty katedry trestn

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARATTA, Alessandro. Sociologie trestního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1995, překlad P. Hungr.

BEJČEK, Josef. Pár amatérských úvah o subsidiaritě a komplementaritě sankcí. In: KALVODOVÁ, Věra, Marek FRYŠTÁK a Jan PROVAZNÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta V. Kratochvílovi. Brno: Nakladatelství MU, 2018, s. 37.

da VINCI, Leonardo. Nápady. Výbor z próz (O zkušenosti). Praha: Odeon, 1982.

DIMUN, Petr. Poslanecké návrhy na změnu trestních předpisů narazily v připomínkovém řízení. Česká justice [online]. Publikované 16. 5. 2019 [cit. 17. 5. 2019]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2019/05/poslanecke-navrhy-zmeny-trestnich-predpisu-narazily-pripominkovem-rizeni/

FENYK, Jaroslav. Projekt Evropského veřejného žalobce (Nová podoba mezinárodní justiční spolupráce v rámci členských států Evropské unie?). Praha: UK, 2008, AUCI.

FENYK, Jaroslav. Základy trestní odpovědnosti a skutkové podstaty trestných činů proti finančním zájmům ES ve studii Corpus Juris. In: Nové jevy ve finanční a hospodářské kriminalitě. Brno: MU, 2008.

FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. vyd. Praha: Linde, 2005.

FENYVESI, Csaba a Csongor HERKE (eds.). Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. evfordulójára. Pécs: Studia iuridica auctoritatae universitatis Pécs publicata. 2003.

FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jarosław SZCZECHOWICZ, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK, David ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI, Jakub ĽORKO, Krystyna SZCZECHOWICZ a Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

HOHMANN, Ralf. Systém trestného činu. Brno: Masarykova univerzita, 1993, překlad V. Kratochvíl.

HUNGR, Pavel a Gerlinda SMAUS (red.). Normativität und Realität des Rechts. Intensiver Lehrgang im Rahmen von TEMPUS in Brno (15.–22. März 1992). Brno: Spisy PrF MU v Brně, 1993, AUBI, sv. 121.

HURDÍK, Jan a Josef FIALA (eds.). Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie. Brno: MU, 2005, AUBI, sv. 294.

HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ (eds.). Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004. Brno: MU, 2006, AUBI, sv. 305.

KALVODOVÁ, Věra. Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 21. 11. 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno: MU v Brně, 2001.

KLABOUCH, Jiří. Z předhistorie Vídeňské a Brněnské právní školy. In: HOUBOVÁ, Drahomíra (ed.). Normativní teorie práva v kontextu právního myšlení. Brno: Spisy Právnické fakulty MU v Brně, řada teoretická, 1991, sv. 90.

KRATOCHVIL, Vladimir (red.). Criminal Law Reform in the Czech Republic in the interdisciplinary Perspective, Strafrechtsreform in der Tschechischen Republik in der interdisziplinarischen Perspektive. Brno: MU, 1997.

KRATOCHVÍL, Vladimír a Michaela LÖFF (eds.). Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen. Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob. Rechtsvergleichende wissenschaftliche Tagung Österreich – Tschechische Republik, Juridicum Wien 13. September 2002. Právně srovnávací vědecká konference Rakousko – Česká republika, Právnická fakulta Univerzity ve Vídni 13. září 2002. Brno: MU, 2003, AUBI, sv. 272.

KRATOCHVÍL, Vladimír a Věra KALVODOVÁ. Závěrečná zpráva výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005–2011. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004. 2.11 Působení práva EU ve sféře českého trestního práva hmotného a procesního. Časopis pro právní vědu a praxi, 2011, roč. IXX, č. 4, s. 388–392. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6304

KRATOCHVÍL, Vladimír. Ausgangspunkte der Kodifizierungsphase bei der strafrechtlichen Reform in der Tschechischen Republik. In: KRATOCHVIL, Vladimir (red.). Criminal Law Reform in the Czech Republic in the interdisciplinary Perspective [Strafrechtsreform in der Tschechischen Republik in der interdisziplinarischen Perspektive]. Brno: MU, 1997.

KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí (vybrané problémy). Brno: MU, 2009.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Činy soudně trestné majetkové spáchané vloupáním. Referát přednesený na mezinárodním sympoziu organizovaném Univerzitou Wroclaw v Karpaczi, 23. 5. 1988.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Diferenciace, kategorizace a úvahy de lege ferenda. Bulletin advokacie, 1988, roč. II, č. 2, s. 35–44.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Filozofie trestného činu v pojímání brněnské trestněprávní školy. Právník, 2019, roč. 158, č. 1, s. 45 a násl.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Gegenwärtiger Zustand und Perspektiven der Strafrechtsreform in der CSFR (ausgewählte Probleme). In: HUNGR, Pavel a Gerlinda SMAUS (red.). Normativität und Realität des Rechts. Intensiver Lehrgang im Rahmen von TEMPUS in Brno (15.–22. März 1992). Brno: Spisy PrF MU v Brně, 1993, s. 44–53, AUBI, sv. 121.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Glosa postnovelizační neboli jak dále v české trestněprávní reformě. Trestní právo, 1999, roč. IV, č. 3.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Kategorizace činu soudně trestného jako forma a předpoklad diferenciace trestní odpovědnosti. In: RŮŽEK, Antonín a Taťána ŘEZNÍČKOVÁ (red.). Diferenciace trestní odpovědnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1983, s. 211–216.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Kategorizace deliktů – trestněprávních a navazujících. 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1984.

KRATOCHVÍL, Vladimír. O klasifikacích v československém právu, zejména trestním. Právny obzor, 1985, č. 4, s. 378–396.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Od bipartice k tripartici, anebo trestný čin nediferencovaný? Právník, 1990, roč. CXXIX, č. 11, s. 1008–1019.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Právní kategorizace a kvalifikace jednání pachatele. Československá kriminalistika, 1981, roč. XIV, č. 3, s. 250–254.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestné činy omisivní a trestní odpovědnost za opomenutí. Národní referát Čs. národní skupiny AIDP pro kolokvium AIDP v Urbinu (Itálie). In: BENČÍK, Michal (red.). Zborník materiálov z XIII. Kongresu AIDP. Bratislava: PÚMS, 1985.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestně politické aspekty Smlouvy o Ústavě pro Evropu a Lisabonské reformní smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, roč. XX, č. 1, s. 1–10. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5924

KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestněprávní úprava recidivy v ČSSR. In: Materialy V. Wroclawskiego Sympozjuma Kryminologicznego (17.–18. 10. 1975). Wroclaw: WUW, 1980, s. 57–62

KRATOCHVÍL, Vladimír. Zur Entwicklung der Strafgesetzgebung der Tschechoslowakei (1945–1985). In: REUTER, Lothar (red.). Strafrecht und Verwaltungsstrafrecht in sozialistischen Ländern. Jena: Friedrich-Schiller Universität, 1988.

KUCHTA, Josef (red.). Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 17. 4. 2000 na MS ČR v Praze. Brno: MU v Brně, 2000.

PLYWACZEWSKI, Emil W. (ed.). Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Warzsawa: Wolters Kluwer, 2012.

RŮŽEK, Antonín a Taťána ŘEZNÍČKOVÁ (red.). Diferenciace trestní odpovědnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1983.

SCHUBERT, Ladislav. K problému trestnej zodpovednosti. Právny obzor, 1957, č. 5, s. 259 a násl.

SOLNAŘ, Vladimír. Systém československého trestního práva. Praha: Academia, 1972, s. 49 a násl.

TAUCHEN, Jaromír. Obnovení brněnské právnické fakulty v letech 1968–1969. Právník, 2019, roč. 158, č. 1.

VANTUCH, Pavel. Aktuální otázky postpenitenciární péče. 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1982.

VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. díl 1919–1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-S-5