Působení práva EU ve sféře českého trestního práva hmotného a procesního

Vladimír Kratochvíl, Věra Kalvodová

Abstrakt

Trestní právo EU (evropské trestní právo), tak jak se jevilo na počátku řešení výzkumného záměru v roce 2004 bylo kategorií spíše neurčitou, podléhající nejrůznějším definicím. V průběhu výzkumu byla proto na jeho základě formulována vlastní pracovní definice:
„Evropské trestní právo“ (ETP) je součástí evropského materiálního neboli „hmotného“ práva. Zahrnuje právní úpravu tohoto odvětví práva obsaženého v pramenech primárního a sekundárního práva. Do rozsahu tohoto pojmu spadá i právo formální neboli „procesní“, které má v tomto ohledu dokonce jistou kvantitativní převahu, co do odpovídajících právních aktů. Evropské trestní právo představuje tak evropské materiální i procesní trestní právo. Dále nelze v tomto kontextu opomenout vnitrostátní a nadstátní (supranacionální) aspekt evropského trestního práva.

Bibliografická citace

KRATOCHVÍL, Vladimír a Věra KALVODOVÁ. Působení práva EU ve sféře českého trestního práva hmotného a procesního. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 388-392. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6304

Plný Text: