Snesitelná těžkost nebytí/bytí obchodního práva

Roč.27,č.100(2019)

Abstrakt
Obchodní právo bylo zbaveno v roce 2012 kodexové základny svého rozvoje, podobně jako hospodářské právo v roce 1991. O struktuře a obsahu výuky právních disciplín (a ani o členění na tzv. odvětví právní) ovšem formální právní prameny nerozhodují. Výuka moderního obchodního práva proto i dnes, po opuštění konceptu samostatného práva hospodářského, zahrnuje nejen příslušné segmenty soukromoprávní civilistiky, ale věnuje se i základům veřejnoprávních regulatorních úprav vztahujících se k obchodu a podnikání. Obchody se tradičně chápou (a i vyučují) ve dvou smyslech: v užším, stavovském (subjektivním), jako právem regulovaný styk příslušníků stavu obchodnického, tedy těch, kterým právo přiznává status obchodníka (podnikatele). Druhé (objektivní) pojetí zdůrazňuje tzv. obchody, jakožto typické akty oběhu statků, k nimž dochází bez ohledu na osobní podnikatelský či nepodnikatelský status účastníků. Dílčí překrývání a doplňování s právem občanským zejména v oblasti sjednoceného práva závazkového je přínosem. Obecnějším požadavkům na nároky studia však ne vždy odpovídají některé kontroverzní okolnosti v článku vlídně kritizované.

Klíčová slova:
Obchodní právo; hospodářské právo; občanské právo; občanský zákoník; hospodářský zákoník; právní regulace obchodu a podnikání; některé obsahové a formální standardy výuky práva.

Stránky:
25–42
Reference

BEJČEK, J. „Povaha ustanovení“ o úrocích z prodlení. Právní rozhledy, 2006, č. 11, s. 406 a násl.

BEJČEK, J. K působnosti obchodního zákoníku v závazkových vztazích. Právník, 1993, č. 2, s. 173–183.

BEJČEK, J. Privatizační projekty: Rozhodování bez pravidel? Hospodářské noviny, 1991, č. 26.

BEJČEK, J. The New Commercial Code of the Czech Republic. The John Marshall Law Review, Chicago: The John Marshall Law School, 1997, roč. 1997, č. 3.

BEJČEK, J. Účelovost nebo účelnost didaktické parcelace závazkového práva? Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, č. 4, s. 319–325. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5806

BEJČEK, J. Obchodní a hospodářské právo v době „postkodexové“. Obchodněprávní revue, 2014, č. 7–8.

BÜLOV, P. Handelsrecht. 4. vyd., Heidelberg: C. F. Müller, 2001.

CANARIS, C.-W. Handelsrecht. 24. vyd. München: C. H. Beck, 2006.

ČERMÁK, K. Od právníkovy introspekce k právnické sebereflexi. Bulletin advokacie, 2007, č. 10.

ELIÁŠ, K. Téma k diskusi: Obchodní zákoník. Právník, 1992, č. 6.

GRIM, T. Soumrak českého školství? Vesmír, 2018, č. 1. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2018/01/soumrak-ceskeho-skolstvi.html

HAJN, P. Hospodářské právo. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1974.

HUSÁR, J. Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania (Hospodársko právo – náčrt teórie a systému). Košice: Equilibria, 2007.

KATNER, W. J. (ed.). Prawo cywilne i handlowe w zarysie. 4. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011.

KOPÁČ, L. Věc: Obchodní zákoník. Hospodářské noviny, 1991, č. 37.

KREJCI, H. Grundrisß des Handelsrechts. Wien: Manz Verlag, 1995.

LIESMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008.

MALOVSKÝ-WENIG, A. Příručka obchodního práva. Praha: Československý kompas, 1947.

MEYER, A. Diversität zählt mehr als Wahrheit: Wie sich Akademie ins intellektuelle Abseits manövriert. Neue Zürcher Zeitung, 12. 9. 2018.

NEUMANN, M. Zensur an der Uni? „Nicht jetzt, nicht hier“. Neue Zürcher Zeitung, 23. 5. 2019.

PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Obchodní právo 1. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

PELIKÁNOVÁ, I. Koncepce obchodního práva v nové soukromoprávní kodifikaci. Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, č. 1, s. 39–49. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5355

RANDA, A. Soukromé obchodní právo rakouské. Praha: Nakl. J. Otto, 1908.

RINCK, G. a E. SCHWARK. Wirtschaftsrecht. Köln-Berlin-Bonn-München: Carl Heymanns Verlag, 1986.

SMRČKA, L. Maturitní masakr? Ale kdeže… Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/skolstvi-maturitni-masakr-ale-kdeze.A180606_232540_p_spolecnost_wag

URBAN, M. Studenti by měli na fakultě dostat více právnické potravy, aby za ní nemuseli utíkat jinam. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-judr-michal-urban-studenti-by-meli-na-fakulte-dostat-vice-pravnicke-potravy-aby-za-ni-nemuseli-utikat-jinam

VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. díl 1919–1989. Brno: MU, 2019.

Metriky

661

Views

144

PDF views