Zaisťovanie digitálnych dôkazov v cezhraničných situáciách

Jozef Záhora

Abstrakt

Skutočnosť, že internet je médium, ktoré nepozná hranice spôsobuje, že elektronické služby môžu byť poskytované z ktoréhokoľvek miesta na zemi bez toho, aby sa vyžadovala fyzická prítomnosť poskytovateľa v štáte, kde sa elektronické služby ponúkajú. Internet však môže byť tiež zneužitý ako prostriedok na páchanie alebo uľahčenie páchania trestného činu, vrátane závažnej kriminality ako napr. teroristických útokov. V tomto prípade kyberpriestor je často jediným miestom, kde vyšetrovatelia môžu zistiť a zaistiť stopy, na základe ktorých sa preukáže, kto trestný čin spáchal a získané dôkazy môžu byť použite pri súdnom konaní. Preto je potrebné vytvorenie účinných mechanizmov na získanie digitálnych dôkazov aj v cezhraničných situáciách. Súčasná situácia sa javí ako neuspokojivá a často prináša zastavenie trestného stíhania z dôvodu dôkaznej núdze. S cieľom uľahčiť a zrýchliť získanie elektronických dôkazov justičnými orgánmi, ktoré sú potrebné na vyšetrovanie trestného činu a následnú obžalobu, Komisia predstavila nové pravidlá, ktoré zabezpečia vytvorenie Európskeho príkazu na predloženie dôkazov, Európskeho príkazu na uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach a zavádza povinnosť poskytovateľov elektronických služieb určiť právneho zástupcu v Európskej únii.

Bibliografická citace

ZÁHORA, Jozef. Zaisťovanie digitálnych dôkazov v cezhraničných situáciách. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 1, s. 49-63. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11894

Klíčová slova

E-dôkaz; elektronický dôkaz; elektronické služby; príkaz na predloženie dôkazov; príkazu na uchovanie elektronických dôkazov.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ABELOVSKÝ, T. Zaistenie elektronického dôkazu vo svetle rekodifikácie. In: Revue pro právo a technologie, 2015, č. 11, s. 29–48.

AKBAL, E. a S. DOGAN. Forensics Image Acquisition Process of Digital Evidence. International Journal of Computer Network and Information Security, 2018, roč. 10, c. 5, s. 1–8. DOI https://doi.org/10.5815/ijcnis.2018.05.01

ALLEN, J. a A. HALLENE. Digital Evidence. In: American Journal of Family Law, 2018, roč. 32, č. 1, Spring, s. 21–24.

CLOUGH, J. The Council of Europe Convention on Cybercrime: Defining 'Crime' in a Digital World. In: Criminal Law Forum, 2012, roč. 23, č. 4, s. 363–391. DOI https://doi.org/10.1007/s10609-012-9183-3

HLAVÁČOVÁ, K. a O. CHORVÁT. Přístup orgánů činných v trestním řízení k datům uloženým v cloudu. In: Revue pro právo a technologie, 2016, roč. 7, č. 14, s. 3–24. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6120

CHAIKIN, D. Network investigations of cyber attacks: The limits of digital evidence. In: Crime, Law and Social Change, 2006, č 4–5, s. 239–256.

IVOR, J., L. KLIMEK a J. ZÁHORA. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2013.

KLIMEK, L. Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite. In: Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 8–9, s. 1032–1043.

KLIMEK, L., J. ZÁHORA a K. HOLCR. Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.

RIJKEN, C. Re-balancing Security and Justice: Protection of Fundamental Rights in Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters. In: Common Market Law Review, 2010, roč. 47, č. 5.

SHAH, M. S. M. B., S. SALEEM a R. ZULQARNAIN. Protecting Digital Evidence Integrity and Preserving Chain of Custody. In: The Journal of Digital Forensics, Security and Law, JDFSL, roč. 12, č. 2, s. 121–129.

ZÁHORA, J. Počítačová kriminalita v európskom kontexte. In: Justičná revue: časopis pre právnu prax, 2005, roč. 57, č. 2.

ZÁHORA, J. Spoločné vyšetrovanie trestných činov v Európskej únii. In: Karlovarská právní revue, 2010, roč. 6, č. 4.

ZÁHORA, J. Aktuálne trendy v postihu počítačovej kriminality v Slovenskej republike. In: Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax, 2016, roč. 68, č. 3.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-3