Úvahy nad zjednodušenými formami trestního řízení (diversion) de lege ferenda

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Naše země se nachází v době zásadní reformy trestního práva hmotného i procesního. V období po listopadu 1989 bylo provedeno několik dílčích novelizací, které odstranily hlavní nedostatky naší trestněprávní úpravy, reagovaly na společensko-ekonomické změny a položily základ pro přípravu celkové rekodifikace trestního práva hmotného i procesního.

Stránky:
120–128
Metriky

230

Views

102

PDF views