Úvahy nad zjednodušenými formami trestního řízení (diversion) de lege ferenda

Pavel Šámal

Abstrakt

Naše země se nachází v době zásadní reformy trestního práva hmotného i procesního. V období po listopadu 1989 bylo provedeno několik dílčích novelizací, které odstranily hlavní nedostatky naší trestněprávní úpravy, reagovaly na společensko-ekonomické změny a položily základ pro přípravu celkové rekodifikace trestního práva hmotného i procesního.

Bibliografická citace

ŠÁMAL, Pavel. Úvahy nad zjednodušenými formami trestního řízení (diversion) de lege ferenda. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 120-128. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10183

Plný Text: