Obraz první Československé republiky při projednávání Ústavy ČR

Klára Marková

Abstrakt

This paper focuses on the image of the political system of the first Czechoslovak Republic in the political discourse connected with the preparation of the Czech Constitution in 1992. It works mainly with records of parliamentary debates between July and December 1992 and considers three types of actors: members of committees working on the constitution, constitutional lawyers and political figures with a significant informal influence, such as Václav Havel. The author asks three interrelated research questions: How was the first Czechoslovak Republic portrayed in the debates on the Czech Constitution? In what context of the discussions and argumentations did the First republic reappear? And what role did the image of the Czechoslovak Republic play in the debates? As I argue, the system of the first Czechoslovak Republic was presented almost always positively, framed by concepts of tradition, democracy, sovereignty, and stability. Conversely, the Senate was portrayed more negatively, as a symbol of inefficiency, futility and expensiveness. The political system of the First Republic and the Constitution of 1920 represented an issue that could not be ignored and had to emerge through discourse. Some speakers did not always portray it properly and rarely spoke about the problematic aspects of the functioning of the political system of the First Republic. However, it was always alluded to as a symbol whose meaning was often more important than its actual content, as it could confirm the legitimacy of power relationships and express identification with a given political line. The fact that the actors chose only certain images of the First Republic, mostly the positive ones, illustrates that they sought to use the power of the symbol of the First Republic.

Bibliografická citace

Marková, K. (2016). Obraz první Československé republiky při projednávání Ústavy ČR. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 197-222. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.197

Klíčová slova

Constitution of the Czech Republic; First Czechoslovak Republic; Constitution 1920; Political System; Constitution Making

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beneš, Vít (2008): „Diskurzivní analýza.“ In: Drulák, Petr (ed.), Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 92–124.

Birch, Sarah, Frances Millard, Marina Popescu a Kieran Williams (2002): Embodying Democracy: Electoral System Design in Post-Communist Europe. Basingstone: Palgrave Macmillan

Broklová, Eva (1992). Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918–1938. Praha: SLON.

Broklová, Eva (1999): „Diskuze při přípravě Ústavy České republiky.“ Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 45(1–2): 65–71.

Cigánek, František (1992): Kronika demokratického parlamentu, 1989-1992. Praha: Cesty.

ČNR (1992a): Usnesení předsednictva ČNR z 2. 7. 1992. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/predsedn/ usneseni/ue001.htm

ČNR (1992b): „Stenografický záznam jednání Komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky.“ Archiv Poslanecké sněmovny, fond ČNR – VII. volební období (1992), NAD 8, krabice 33 (doplněk k inventárnímu číslu 280)

ČNR (1992c): „Zásady Ústavy České republiky zpracované dne 18. 7. 1992.“ Archiv Poslanecké sněmovny, fond ČNR – VII. volební období (1992), NAD 8, krabice 33 (doplněk k inventárnímu číslu 280)

ČNR (1992d): „Usnesení č. 1 Komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy České republiky.“ Archiv Poslanecké sněmovny, fond ČNR – VII. volební období (1992), NAD 8, krabice 33 (doplněk k inventárnímu číslu 280)

ČNR (1992e). „Odůvodnění návrhu Ústavy České republiky podaného poslanci Levého bloku v České národní radě.“ Archiv Poslanecké sněmovny, fond ČNR – VII. volební období (1992), NAD 8, krabice 33 (doplněk k inventárnímu číslu 280)

ČNR (1992f): „10. schůze ČNR 16. 12. 1992.“ Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. Dostupné z http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010001 .htm

Dogan, Mattei (1992): „Conceptions of legitimacy.“ In: Hawkesworth, Mary a Maurice Kogan (eds.), Encyclopedia of government and politics. Volume I. London, New York: Routledge, 116–125.

Drahoš, Jiří (2013): „Úvodní projev předsedy Akademie věd České republiky.“ In: Gerloch, Aleš a Jan Kysela (eds.), 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 18–21.

Elgie, Robert a Jan Zielonka (2001): „Constitutions and Constitution-Building: A Comparative Perspective.“ In: Zielonka, Jan (ed.), Democratic Consolidation in Eastern Europe. Volume I. Institutional Engineering. Oxford, New York: Oxford University Press, 165–185.

Elster, Jon (1995): „Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process.“ Duke Law Journal 45(2), 364–396.

Elster, Jon, Claus Offe, Ulrich K. Preuss, et al. (1998): Institutional Design in Post-communist Societes. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge: Cambridge University Press.

Fallon, Richard H., Jr. (2005): „Legitimacy and the Constitution.“ Harvard Law Review 118(6), 1789–1853.

Filip, Jan (1999): „Volební inženýrství v letech 1990 až 1992. Studie konkrétního případu.“ In: Klíma, Michal (ed.), Možnosti úpravy či reformy volebního systému v ČR. Praha: VŠE, 79–94.

Filip, Jan (2002): „Zapomenuté inspirace a aspirace Ústavy ČR (K 10. výročí přijetí Ústavy ČR).“ Časopis pro právní vědu a praxi 10(4), 295–302.

Filip, Jan (2003): „Deset let Ústavy ČR: východiska, stav, perspektivy.“ In: Kysela, Jan (ed.): Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 25–35.

Flegl, Vladimír (1989). Dokumenty k vývoji českého ústavního práva. Praha: Ústav státní správy

Gerloch, Aleš (1999): Dělba moci v ústavě Československé republiky (1920) a v Ústavě České republiky (komparace). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 1999, 167–179.

Gerloch, Aleš, Vladimír Zoubek a Jiří Hřebejk (2013): Ústavní systém České republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Gill, Rosalind (2000): „Discourse Analysis.“ In: Bauer, Martin a George Gaskell (eds.), Qualitative Researching with Text, Image, and Sound. London: SAGE, 172–190.

Havel, Václav (1992): „Několik poznámek na téma české Ústavy.“ In: Chrastilová, Brigita a Petr Mikeš (eds.) (2003): Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád. Praha: ASPI Publishung, 371–389.

Hendrych, Dušan, et al. (1997): Ústava České republiky: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck.

Holý, Ladislav (2010): Malý český člověk a skvělý český národ. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon).

Charvát, Jakub (2013): Politika volebních reforem v ČR po roce 1989. Praha: Grada.

Ifversen, Jan (2003): „Text, Discourse, Concept: Approaches to Textual Analysis.“ Kontur 7: 60–69

Jičínský, Zdeněk (2003): „K legitimitě parlamentu samostatné ČR.“ In: Kysela, Jan (ed.): Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 72–77.

Jirásková, Věra (1999): Diskuze při přípravě Ústavy České republiky. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 193–199.

Jirásková, Věra (2010): „„Ústavní vzory“ – jejich přijetí a legitimita.“ In: Mlsna, Petr (ed.), Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges, 174–189.

Kopecký, Petr (2001): Parliaments in the Czech and Slovak Republics. Party competition and parliamentary institutionalization. Aldershot: Ashgate.

Kopeček, Lubomír (2010): Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997. Brno: Barrister & Principal.

Kysela, Jan (2004): Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. Praha: Eurolex Bohemia.

Linz, Juan (1988): „Legitimacy of Democracy and Socioeconomic System.“ In: Dogan, Mattei (ed.), Comparing Pluralist Democracies: Strains on Legitimacy. Boulder: Westview Press, 65–113.

Lipset, Seymour Martin (1959): Political man, The Social Basis of Politcs. New York: Doubleday.

Mlsna, Petr (2010): „Filozofické a ideové zdroje Ústavy ČR.“ In: Mlsna, Petr (ed.), Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges, 15–44.

Němeček, Tomáš (2010): Vojtěch Cepl – Život právníka ve 20. století. Praha: Leges.

Offe, Claus (1996): „Designing Institutions in East European Transitions.“ In: Goodin, Robert E. (ed.), The Theory of Institutional Design. Cambridge: Cambridge University Press, 199–226.

Renwick, Alan (2010): The Politics of Electoral Reform. Changing the Rules of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Stein, Eric (2000): Czecho-Slovakia: Etnic Conflict, Constitutional Fissure and Negotiated Breakup. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Suchánek, Radovan (1999): Diskuze při přípravě Ústavy České republiky. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 65–71.

Suchánek, Radovan a Vera Jirásková, et al. (2009): Ústava České republiky v praxi : 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges.

Suk, Jiří (2003): Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: od listopadu 1989 do června 1990. Praha: Prostor.

Syllová, Jindřiška (2003): „Ústavní charakteristika Parlamentu ČR a její naplňování.“ In: Kysela, Jan (ed.), Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 259–263.

Syrjämäki, Sami (2013): What is conceptual history? Concepta. International Research School in Conceptual History and Political Thought, on-line (http://www.concepta-net.org/conceptual_history), [ověřeno k 5. 7. 2016].

Tonkiss, Fran (2004): „Analysing discourse.“ In: Seale, Clive (ed.), Researching society and culture. London: Sage, 245–260.

Usnesení předsednictva ČNR z 2. 7. 1992. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/predsedn/usneseni/ue001.htm, [ověřeno k 5. 7. 2016].

Ústava České republiky ze 16. prosince 1992, ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Vodička, Karel (2000): „Interdependence mezi politickými procesy a ústavním právem.“ In: Pavlíček, Václav (ed.), Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. Sborník příspěvků a statí z konference. Praha 15.–16. října 1999. II. část, Vodnář, Praha, 116–124.

Vodička, Karel a Ladislav Cabada (2003): Politický systém České republiky: Historie a současnost. Praha. Portál.

Wintr, Jan (2013): „Dvacet let české parlamentní kultury.“ In: Gerloch, Aleš a Jan Kysela (eds.), 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 256–264.

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.197


Copyright (c) 2016 Klára Marková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.