Procesy evropské defragmentace jako inspirativní nástroj policymaking

Roč.15,č.2–3(2013)

Abstrakt

This paper looks at the different stages of European municipal defragmentation and at the diverse models that post-war countries have adopted for their municipal structures. It notes that defragmentation has been undertaken with little previous knowledge regarding the possible impacts of these approaches. Through applying the QCA method of analysis it looks at common and distinct features of these approaches and draws a sharp dichotomy between defragmentation trends in post-communist countries and countries of the Western bloc. By showing that there are trends intrinsic to post-communist political systems, this paper presents the idea that these systems can learn from errors made by countries that approached municipal defragmentation before them. Drawing on the example of the late-defragmenting Iceland, this paper shows how currently or prospectively defragmenting countries can learn from its experience. In the last part of the paper, suggestions are made with regard to how the Czech Republic can learn from this experience, particularly from democratic referendums, legislative and economic incentives, and municipal cooperation.


Klíčová slova:
Defragmentation; Iceland; Municipality; Self-Government
Biografie autora

Tomáš Váňa

Department of Political Science, Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Katedra politologie, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha.
Reference

Aalborgská charta (1984).: Charta evropských měst a obcí směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, Dánsko, Aalborg.

Baldersheim, H. Stahlberg, K. (c1994). Towards the self-regulating municipality: free communes and administrative modernization in Scandinavia, Ashgate, Aldershot.

Beveridge, W. H. (1942). Social Insurance and Allied Services. Dostupné on-line: http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/19_07_05_beveridge.pdf, [cit. 30. 10. 2012].

Bogason, P. (1996). New modes of local political organizing: local government fragmentation in Scandinavia, Commack, Nova Science Publishers.

CEMAT (1983). Evropská charta regionálního a prostorového plánování. Španělsko, Torremolinos.

Cohen, B. (2006). Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainability. Technology in Society 28, s. 63–80.

UCLG (2008). Decentralization and local democracy in the world: First Global Report by United Cities and Local Governments, Barcelona, GRALE. Dostupné on-line: http://issuu.com/uclgcglu/docs/gold_report_en/9#print

Fekete, É. et al (2002). Size of Local Governments, Local Democracy and Local Service Delivery in Hungary. In Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe (ed. Swianiewicz, P.), Budapest, OSI/LGI.

Hermenier, H. [2008]: Balancing Democracy, Identity and Efficiency: Changes in local and regional structures in Europe, Brusel, Paříž, CCRE, CEMR. Dostupné online: http://www.ccre.org/docs/changes_in_local_and_regional_structures_web_EN.pdf, [cit. 09. 12. 2012].

Hovgaard, G., Eythórsson, G. T., Fellman, K. (2004). Future Challenges to Small Municipalities: The Cases of Iceland, Faroe Islands and Åland Islands, Stockholm, Nordregio.

Iceland (1998). Local Government Act: Island. Dostupné on-line: http://www.samband.is/media/enska/Local-Government-Act-no-45-1998-with-subsequent-amendments.pdf ), [cit. 12. 10. 2012].

Iceland (2010). Iceland: Basic Facts. Dostupné on-line: http://www.iceland.is/country-and-nature/basic-facts), [cit. 5. 5. 2010].

Jóhannesson, H. (2007). An Overview of Rural Development in Iceland In: Continuity or Transformation?: Perspectives on Rural Development in the Nordic Countries. Edited by Andrew K. Copus, Stockholm, Nordregio. Dostupné on-line: http://www.rha.is/static/files/Rannsoknir/2007/Continuity-transformation_Rural-Norden.pdf#page=149, [cit. 3. 4. 2013].

Jonsson, S. (2002). Local government in Iceland. Reykjavik, The Association of Local Authorities in Iceland. Dostupné on-line: http://www.samband.is/files/%7B2a964a70-339b-4bc2-8a59-57a3940f91d9%7D_local%20government%20in%20iceland.pdf, [cit. 5. 5. 2010].

Jüptner, P. (2010). Přednášky kurzu Evropská komunální politika, Praha, IPS UK FSV.

Jüptner, P., Polinec, M., Švec, K. et al. (2007). Evropská lokální politika 2, Praha, IPS UK FSV.

Kadečka, S. (2003). Právo obcí a krajů v České republice, Praha, C. H. Beck.

Kersting, N., Vetter, A. (2003). Reforming local government in Europ: closing the gap between democracy and efficiency, Opladen, Leske + Budrich.

Klimovský, D. (2009). O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej struktury. Acta Politologica 1 (2), s. 182–213.

Klimovský, D. (2010). Konsolidačné reformy a decentralizácia v európskych podmienkach. Acta Politologica 2 (3), s. 86–96.

Law, G. (2003–2012). Statoids: Administrative Divisions of Countries. Dostupné on-line: http://statoids.com/. [cit. 07. 12. 2012].

Majerová, V. (2008). Sociologie venkova a zemědělství, Praha, ČZU.

Manning, N. (2001). The legacy of the New Public Management in developing countries. International Review of Administrative Sciences 67, s. 297–312. https://doi.org/10.1177/0020852301672009

Mitchell, M. (2009). Complexity a guided tour adaptive systems, Oxford, Oxford University Press.

MV ČR (2005). Veřejná správa v České republice, Praha, MV ČR.

Nordal, J., Kristinsson, V. (1996, ed.). Iceland – The Republic, Reykjavik Central Bank of Iceland.

Norton, A. (1994). International Handbook of Local and Regional Government, Aldershot, Edward Elgar.

Pfeil, E. S. (2010). Hungarian Public Service Reform: Multipurpose Microregional Associations. In Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe (ed. Swianiewicz, P.), Budapest, OSI/LGI.

Provazníková, R. (2009). Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe, Praha, Grada Publishing.

Reynarsson, B. (1999). The Planning of Reykjavik, Iceland: Three ideological waves. A historical overview. Planning Perspectives 14, s. 49–67. Dostupné on-line: https://borg.hi.is/pir.rtf, [cit. 3. 4. 2013]. https://doi.org/10.1080/026654399364346

Rada Evropy (2005). Structure and operation of local and regional democracy. Dostupné on-line: http://eng.felagsmalaraduneyti.is/media/kosningar2006/Local_Regional_Demo_Ice_2005.PDF, [cit. 16. 11. 2012].

The Association of Local Authorities in Iceland (2012). Municipalities and Unification of municipalities in Iceland since 1950. Dostupné on-line: http://www.samband.is/files/1423886735sameining%20sveitarfelaga%201950-2010_Engl.doc, [cit. 19. 11. 2012].

Tönnies, F. (1955). Community and Association: Gemeinschaft und Gesellschaft, London, Routledge & Kegan Paul.

Vilhjalmsson, V. T., (2005): Local government in Iceland. [Reykjavik], [The Association of Local Authorities in Iceland], Prezentace Powerpoint. Dostupné on-line: http://www.gpiatlantic.org/conference/reports/iceland.ppt, [cit. 19. 11. 2012].

Wollmann, H., Lankina, T. (2003). Local Government in Poland and Hungary. In Local Democracy in Post-Communist Europe (eds. Baldersheim, H. Illner, M., Wollmann, H.). Leske + Budrich, Opladen, s. 91–123.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (Obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).

Metriky

0

0


781

Views

275

PDF views

415

HTML views