Společenskovědní výzkum terorismu a politického násilí v ČR

Roč.5,č.4(2003)

Abstrakt
Social sciences in the Czech Republic are interested in terrorism and political violence, but we cannot speak about coherent research of terrorism. Some scholars specialize in research of terrorism, others write about terrorism in terms of research of extremism, international relations, security studies, area studies, international law etc. Although there exist some partly oriented works (e. g. about the definiton and typology of terrorism, about counterterrorism or international „anti-terrorist“ law, some terrorist groups or acts etc.), there are still many fields of research left unexplored (above all some domestic versions of terrorism and political violence).

Klíčová slova:
terrorism; political violence; research; Czech Republic
Biografie autora

Miroslav Mareš

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Člen redakční rady Středoevropských politických studií a odborný asistent Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Reference

Balík, Stanislav (2003): Totalitární a autoritativní režimy. In Hloušek, Vít, Kopeček, Lubomír (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. 259-284.
Barša, Pavel (2001): Západ a islamismus. Střet civilizací nebo dialog kultur? Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Barša, Pavel (2003): Hodina impéria. Zdroje současné zahraniční politiky USA. Brno: Masarykova univerzita v Brně.
Bastl, Martin (2001): Radikální levice v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
Bečka, Jiří, Mendel, Miloš (1998): Islám a české země. Praha: Votobia.
Brzybohatý, Marián (1999a): Terorismus I. Praha: Police History.
Brzybohatý, Marián (1999b): Terorismus II. Praha: Police History.
Brzybohatý, Marián (2002): Současný terorismus. Vojenské rozhledy, roč. 11 (43), č. 2, s. 46-62.
Čejka, Marek (2002): Judaismus, politika a Stát Izrael. Brno: Masarykova univerzita v Brně.
Danics, Stefan (2002): Extremismus – hrozba demokracie. Praha: Police History.
Dančák, Břetislav, Šimíček, Vojtěch (ed.) (2002): Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 11. září 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně.
Eichler, Jan (2003): Koncepce výstavby profesionální armády a hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik. Vojenské rozhledy, roč. 12 (44), č. 1, s. 3-12.
Fiala, P. (eds.) (1998): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
Frank, Libor (2003): Bezpečnostní prostředí České republiky. Obrana strategie, roč. 3., č. 1, s. 7-14.
Gál, Fedor (ed.) (1994): Násilí. Praha: Egem.
Chmelík, Jan (2001): Extremismus a jeho sociologické a právní aspekty. Praha: Linde.
Churaň, Milan a kol. (2000): Encyklopedie špionáže. Ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpečnosti.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci (1996): Extremismus mládeže v České republice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci (1999): Kriminologické a právní aspekty extremismu. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
Janíček, Miroslav, Drahovzal, Petr (2001): Pyrotechnik v boji proti terorismu. Praha: Deus.
Janošec, Josef (2003): Pro bezpečnost a obranu státu. Úvod do teorie strategických studií. Vojenské rozhledy, roč. XII, č. 3, s. 3-14.
Juergensmeyer, Mark (2000): Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence. Berkeley. Los Angeles, London: University of California Press.
Kropáček, Luboš (1996): Islámský fundamentalismus, Praha, Vyšehrad.
Krulík, Oldřich (2002): Terorismus a organizovaný zločin ve střední a východní Evropě. Brno: Ústav strategických studií.
Krulík, Oldřich (2003): Česká republika v boji proti terorismu. Terorismus a organizovaný zločin ve střední a východní Evropě. Brno: Ústav strategických studií.
Kysela, Jan (2001): Právo na odpor a občanskou neposlušnost. Brno: Doplněk.
Laqueur, Walter (2003): Krieg dem Westen. Terrorismus im 21. Jahrhundert. München: Propyläen.
Lukášek, Libor (1999): Fenomén mezinárodního terorismu ve světle současného mezinárodního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Mareš, Miroslav (2001): Moravismus a extremismus. Středoevropské politické studie, č. 4, roč. IV, (http://www.iips.cz/cisla/komentare/moravismus401.html).
Mareš, M. (2002): Ethnic Extremism in the Czech Republic. In Cabada, L. (ed.): Contemporary Questions of Central European Politics. Dobrá Voda u Pelhřimova: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 172-175.
Mareš, Miroslav (2003): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal.
Mareš, Miroslav, Strmiska, Maxmilián (2002): Menšiny v pojetí extremistických hnutí. In Sirovátka Tomáš. (eds.): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně a Nakladatelství Georgetown, pp. 161-17,
Mendel, Miloš (1994): Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu. Brno: Atlantis.
Mendel, Miloš (2000): Náboženství v boji o Palestinu. Judismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu. Brno: Atlantis.
Nakonečný, Milan (2001): Vlajka. K historii a ideologii českého nacionalismu Praha: Chvojkovo nakladatelství.
Němec, Miroslav (1995): Organizovaný zločin. Aktuální problémy organizované kriminality a boje proti ní. Praha: Naše vojsko.
Nožina, Miroslav (1997): Mezinárodní organizovaný v ČR. Praha: Ústav mezinárodních vtahů v nakladatelství KLP.
Nožina, Miroslav (2002): Organizovaný zločin ze Středního východu a Česká republika. Mezinárodní vztahy, č. 3, s. 64-83.
Pasák, Tomáš (1999): Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha: Práh.
Pečínka, Pavel (1999): Pod rudou vlajkou proti KSČ. Osudy radikální levice v Československu. Brno: Doplněk.
Pikna, Bohumil (2002): Evropská unie – vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje proti mezinárodnímu terorismu). Praha: Linde.
Plecitý, Vladimír, Danics, Stefan, Porada, Viktor (2001): Extremismus. Jeho kořeny, projevy a východiska řešení (Sborník mezinárodní konference konané na Policejní akademii ČR v Praze ve dnech 26. – 28. 11. 2001) Praha: Policejní akademie České republiky.
Pšeja, Pavel (ed.) (2001): Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie. Brno: Masarykova univerzita.
Rašek, Antonín, Balabán, Miloš a kol. (2002): Ustavení komplexního řízení bezpečnosti České republiky. In Ustavení systému komplexního řízení bezpečnosti České republiky. Příspěvky přednesené na semináři pořádaném Asociací pro bezpečnost, obranu a ochranu společnosti a státu BOOSS & Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociáních věd Univerzity Karlovy v Českém Krumlově dne 13. září 2002, s. 6-34.
Rybka, Václav (1997): Terorismus. In Nožina, Miroslav (1997): Mezinárodní organizovaný v ČR. Praha: Ústav mezinárodních vtahů v nakladatelství KLP, s. 120-134.
Sterling, Claire (1994): Verbrechen kennen keine Grenzen. München: Droemersche Verlaganstalt Th. Knaour Nachf.
Strmiska, Maxmilián (1996): Politický terorismus. Úvod do studia politického terorismu v demokratických systémech. Brno: Masarykova univerzita v Brně.
Strmiska, Maxmilián (2000): „Ozbrojená opozice“. Studie k subverzivnímu terorismu. Brno: Masarykova univerzita v Brně.
Strmiska, Maxmilián (2001a): Identitary Polarisation, Violence and Terror. A Study on Ethnic Terrorism. Středoevropské politické studie, Vol. III, Part 3, http://www.iips.cz/cisla/texty/mensiny/identitary301.html
Strmiska, Maxmilián (2001b): Macro-Terrorism, „Holy War“, and Religious Violence. Current Chalenges to Conceptualisation and Typology of Terrorism. Středoevropské politické studie, Vol. III, Part 4, (http://www.iips.cz/cisla/texty/clanky/macro401.html)
Strmiska, Maxmilián (2001c): Smrtonosné vlastenectví. Etnicko-politický terorismus v Baskicku a Quebeku. Brno: Masarykova univerzita v Brně.
Strmiska, Maxmilián (2001d): Terorismus a demokracie. Pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých demokraciích. Brno: Masarykova univerzita v Brně.
Matoušek, Jiří, Středa, Ladislav (2002): Ultraterorismus – jaderný, radiologický, chemický a biologický terorismus. Vojenské rozhledy 43, č. 1, s. 98-113.
Štěchová, Markéta (2001): Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
Šturma, Pavel, Nováková, Jana, Bílková, Veronika (2003): Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu. Praha: C. H. Beck.
Tůma, Miroslav (2002): Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
Tycho, A. P. (2001): Tak mnoho cest. Příručka o náboženství, sektách, New Age a nových duchovních směrech. Olomouc: Spolek moravských nakladatelů.
Valenta, Jiří (1992): Československé národní zájmy z pohledu roku 1992. In Valenta, Jiří a kol.: Máme národní zájmy? Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 220-231.
Vojtíšek, Zdeněk (1998): Netradiční náboženství u nás. Praha: Dingir.
Vojtíšek, Zdeněk (2001): Čeští muslimové. Data a fakta o současné islámské komunitě u nás. Dingir, roč. 5, č. 4, s. 11.
Wilkinson, Paul (ed.) (1993): Technology and Terrorism. London: Frank Cass.
Zeman, Jan (2002): Terorismus. Historicko-psychologická studie. Praha: Triton.
Zeman, Petr (ed.): Česká bezpečnostní terminologie. Výklad základních pojmů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně.

Metriky

502

Views

181

RTF views

184

HTML views