Společenskovědní výzkum terorismu a politického násilí v ČR