Demokracie jako “organizovaná nejistota”? Příspěvek k diskusi o problému koexistence polyarchií a úpadkových soustav politických stran

Petr Fiala, Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Jsou silné politické strany esenciálním prvkem etablované, zavedené demokracie? Mohou pluralitní demokratické politické systémy vykazovat zároveň atomizovanou stranickou soustavu a bilanci soutěživého demokratického uspořádání? Jsou "silné" stranické systémy odrazem či produktem a zároveň nepostradatelným předpokladem fungující soudobé demokracie anebo může demokratické uspořádání (ko)existovat se slabým či dokonce neexistujícím stranickým systémem? To jsou otázky relevantní v širokém pásmu studií procesů demokratizace, demokratizaci v postkomunistických zemích nevyjímaje. V této souvislosti se nabízí řada zajímavých srovnání, zahrnujících jak více méně “standartní” předměty komparativního výzkumu vývoje stranické politiky v nových polyarchiích či quasipolyarchiích, tak rovněž -- přinejmenším ze středoevropského úhlu pohledu -- exotické útvary. Je přitom pochopitelné, že nelze a priori předpokládat užitečnost jakýchkoli komparací zahrnujících současně “standartní” a exotické útvary, což ovšem naprosto neznamená, že by se badatelé měli takovýmto komparacím vyhýbat. Pomineme-li zde otázku faktograficky a metodologicky velmi náročných “těsných” srovnávání politických stran a stranických soustav spjatých s evidentně různorodými kontexty, lze říci, že relativně široké možnosti se nabízejí při volněji (a v jistém smyslu “účelově”) pojatých komparacích těchto fenoménů usilujících primárně o “testování” kapacity teoreticko-metodologických konceptů a schémat., což platí i v případě této krátké stati. Při této příležitosti nám jde především o stimulaci diskuse o koexistenci polyarchie se “slabými”, podrozvinutými či úpadkovými stranicko-politickými soustavami.

Bibliografická citace

Fiala, P., & Strmiska, M. (2001). Demokracie jako “organizovaná nejistota”? Příspěvek k diskusi o problému koexistence polyarchií a úpadkových soustav politických stran. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3873

Klíčová slova

demokracie; polyarchie; politické strany; soustavy politických stran; pluralismus

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anckar, Dag (1997): Dominating Smallness. Big Parties in Lilliput Systems, Party Politics, III, April 1997, n. 2: 243-263.
Anckar, Dag, Anckar, Carsten (2000): Democracies Without Parties, Comparative Political Studies, XXXIII, March 2000, n. 2: 225-247.
Bratton, Michael, van den Walle, Michael (1997): Democratic Experiments in Africa, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
Ellner, Steve (2001): Latin American Democracy in "Post-Consolidaton" Literature: Optimism and Pessimism, Latin American Politics and Society, XLIII, Issue 1, Spring 2001 (elektronická verze).
Fiala, Petr, Strmiska, Maxmilián (1997a): Teorie politických stran, Barrister & Principal, Brno.
Fiala, Petr, Strmiska, Maxmilián (1997b): Insulární stranicko-politické systémy Karibiku. Příspěvek ke klasifikaci a typologii stranických systémů, Politologické studie - SPFFBU, T 1: 73-81.
Karvonen, Lauri, Anckar, Karsten (2001): Party Systems and Consolidation of Democracy: A Comparative Study of the Thirld World, XXIX Joint Sessions of Workshops, ECPR, Workshop: Parties, Party Systems and Democratic Consolidation in the Third World, 6-11 April 2001, Grenoble.
Mainwaring, Scott (1998b): Party Systems in the Third Wave, Journal of Democracy, IX, n. 3, July 1998: 67-81.
Mainwaring, Scott (1999): Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil, Stanford University Press, Stanford.
Mainwaring, Scott, Scully, Timothy R. (1995): Introduction. Party Systems in Latin America, in: Mainwaring, Scott, Scully, Timothy R. (eds.): Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America, Stanford University Press, Stanford: 1-34.
Mair, Peter (1997): Party System Change. Approaches and Interpretations, Clarendon Press, Oxford.
Mair, Peter (2000): Populist Democracy vs. Party Democracy, ECPR, Workshop: Competing Conceptions of Democracy, 14-19 April 2000, Copenhagen.
Przeworski, Adam (1975): Institutionalization of Voting Patterns, or is Mobilization the Source of Decay?, The American Political Science Review, LXIX, Issue 1, March 1975: 49-67 (elektronická verze).
Przeworski, Adam (1991): Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, Cambridge.
Randall, Vicky, Svåsand, Lars (2001): Political Parties and Democratic Consolidation in Africa, XXIX Joint Sessions of Workshops, ECPR, Workshop: Parties, Party Systems and Democratic Consolidation in the Third World, 6-11 April 2001, Grenoble.
Reilly, Ben (1999): Party Politics in Papua New Guinea: A Deviant Case?, Pacific Affairs, LXXII, n. 2, Summer 1999: 225-246 (elektronická verze).
Reilly, Ben (2000): The Africanisation of the South Pacific, Australian Journal of International Affairs, LIV, Issue 3, November 2000: 261-268 (elektronická verze).
Reilly, Ben (2001): Democracy, Ethnic Fragmentation, and Internal Conflict, International Security, XXV, Issue 3, Winter 2000/2001: 162-185 (elektronická verze).
Reilly, Ben, Reynolds, Andrew (1999; dat. rovněž 2000): Electoral Systems and Conflict in Divided Societies, CBSSE, The National Academy Press, elektronická verze
Roberts, Kenneth M. (2000): Party-Society Linkages and the Transformation of Democratic Representation in Latin America, příspěvek na konferenci Threats to Democracy in Latin America, University of British Columbia, Vancouver, November 3-4, 2000. (http://www.iir.ubc.ca/pwiasconferences/threatstodemocracy/roberts2.pdf)
Schedler, Andreas (1995): Under- and Overinstitutionalization: Some Ideal Typical Propositions Concerning New and Old Party Systems, Working Paper 213 - March 1995, The Helen Kellogg Institute for International Studies Working Paper Series, University of Notre Dame, Notre Dame.
Strmiska, Maxmilián (1998):Stranicko-politické soustavy antilských demokracií, in: Strmiska, M. (red): Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I., MPÚ MU, Brno: 66-84.
Tóka, Gábor (1997): Political Parties in East Central Europe, in: Diamond, Larry, Plattner, Marc F., Chu, Yun-Han (eds.): Consolidating the Third Wave Democracies, Johns Hopkins University Press, Baltimore: 93-134
Copyright (c) 2001 Petr Fiala, Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.