Scott Mainwaring a teorie stranických systémů ve třetí vlně demokratizace (Několik podnětů pro diskusi)

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Americký politolog Scott Mainwaring (University of Notre Dame) patří k těm badatelům, kteří se v devadesátých letech XX. století pokusili odpovědět na nové výzvy  spjaté se znatelným rozšířením a proměnou horizontu výzkumu pluralitních soustav politických stran. Mainwaringova snaha o revizi a inovaci doposud převažujících teoreticko-metodologických východisek a modelů výzkumu stranicko-politických systémů byla jasně patrná například v jeho příspěvcích ve sbornících Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America (Stanford University Press, Stanford 1995, red. Scott Mainwaring, Timothy R. Scully) a Presidentialism and Democracy in Latin America, Cambridge, New York 1997, red. Scott Mainwaring a Matthew Soberg Shugart), nemluvě o sérii dílčích studiích věnovaných především rozboru brazilského politického uspořádání a otázkám brazilského přechodu k demokracii. Ačkoli Mainwaring soustřeďoval své badatelské úsilí na latinskoamerickou problematiku, ve druhé polovině devadesátých let  bylo  patrné, že se stupňuje jeho úsilí o překonání “latinskoamerické perspektivy”. V této souvislosti se Mainwaring snažil propagovat východiska, navrhovat postupy a formulovat závěry aplikovatelné v širším rámci deskripce a explanace vývoje stranicko-politických uspořádání různorodého okruhu zemí, historicky příslušejících k   tzv. třetí vlně demokratizace. Jasným dokladem této tendence byla Mainwaringova studie  Party Systems in the Third Wave (Journal of Democracy, IX, n. 3, July 1998, s. 67-81) a také jeho prozatím poslední  rozsáhlá kniha - jíž lze považovat za Mainwaringovo magnum opus -  s názvem Rethinking  Party Systems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil (Stanford University Press, Stanford, 1999).

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2000). Scott Mainwaring a teorie stranických systémů ve třetí vlně demokratizace (Několik podnětů pro diskusi). Středoevropské politické studie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3815

Klíčová slova

demokratizace, Scott Mainwaring, teorie stranických systémů

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dix, R. (1992): Democratization and the Institutionalization of Latin American Political Parties, Comparative Political Studies, XXIV, n. 4, January 1992, el. verze.

Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, CDK, Brno.

Mainwaring, S. (1998): Party Systems in the Third Wave, Journal of Democracy, IX, n. 3, July 1998, s. 67-81.

Mainwaring, S. (1999): Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil, Stanford University Press, Stanford.

Mainwaring, S., Scully, T. R. (1995): Introduction. Party Systems in Latin America, in: Mainwaring, S., Scully, T. R. (red.): Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America, Stanford University Press, Stanford 1995, s. 1-34.

Roberts, K. M., Wibbels, E. (1999): Party Systems and Electoral Volatility in Latin America: A Test of Economic, Institutional, and Structural Explanations, The American Political Science Review, XCIII, September 1999, n. 3, (s. 575-590) el. verze.

Sartori, G. (1976): Parties and Party Systems. A Framework for Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.

Sartori, G. (1998): Ingegneria costituzionale comparata, il Mulino, Bologna, 3. vyd.

Strmiska, M. (1999): Fragmentace a polarita v latinskoamerických systémech politických stran, Politologický časopis, VI, č. 1, s. 4-30.
Copyright (c) 2000 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.