„Už nechceme chodit do školy společně s romskými dětmi“: segregace v obci a slovenském vzdělávacím systému

Radek Vorlíček

Abstrakt

Cílem článku je blíže prozkoumat sociální dynamiku marginality a dominance v obci, která se nachází v západním Slovensku. Speciální pozornost je věnována vybraným aspektům mezietnického soužití a procesu konstruování identity. Příspěvek objasňuje některé aspekty rozvoje identity ve školním i mimoškolním prostředí a ukazuje, jak zastupitelé obce svým jednáním ovlivňují  proces konstruovaní hranic mezi Romy a Neromy. Předkládaný text je založen na kvalitativním, induktivním a etnografickém výzkumu. Makrosociálním rámcem výzkumu jsou témata fungování slovenského školství, zejména jeho integrační a segregační tendence.

Bibliografická citace

Vorlíček, R. (2017): „Už nechceme chodit do školy společně s romskými dětmi“: segregace v obci a slovenském vzdělávacím systému. Anthropologia integra, 8(1), 45–52. https://doi.org/10.5817/AI2017-1-45

Klíčová slova

segregace; identita; etnicita; romský žák; školský vzdělávací systém; etické aspekty

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abu Ghosh, Yasar (2010): Crediting Recognition: Monetary Transactions of Poor Roma in Tercov. In: Michael Stewart – Márton Rövid (eds.): Multi-disciplinary Approaches to Romany Studies. Budapest: Central European University, 91–107 .

Abu Ghosh, Yasar (2008): Escaping Gypsyness: work, power and identity in the marginalization of Roma. Disertační práce. Vedoucí práce: František Vrhel. Univerzita Karlova. Ústav etnologie.

Barša, Pavel – Strmiska, Maxmilián (1998): Národní stát a etnický konflikt: politologická perspektiva. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Bourdieu, Pierre (1998): Teorie jednání. Raisons pratiques: sur la théorie de l'action. 1. vyd. Praha: Karolinum.

Burjanek, Aleš (1997): Segregace. Sociologický časopis, 33(4), 423–434.

CEROP (2010): Analýza faktorů bránících úspěšnému vstupu sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému [online]. Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologie FF ZČU (CAAT). Dostupné z: http://cerop.2142.net/133s [cit. 8. 1. 2015].

Daniel, Bartoloměj (1994): Dějiny Romů: vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. Olomouc: Univerzita Palackého.

Džambazovič, Roman (2007): Priestorové aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia. Sociológia - Slovak Sociological Review, 39(5), 432–458.

Elias, Norbert (1994): Introduction: A Theoretical Essay on Established and Otsider Relations. In: Elias, Norbert – Scotson, John L., eds., The established and the outsiders : a sociological enquiry into community problems. London: Sage Publications,xv–lii.

Elias, Norbert (2006): O procesu civilizace: sociogenetické a psychogenetické studie. 1. Proměny chování světských horních vrstev na Západě. Praha: Argo.

Elias, Norbert (2007): O procesu civilizace: sociogenetické a psychogenetické studie.2. Proměny společnosti. Nástin teorie civilizace. Praha: Argo.

Elias, Norbert – Scotson, John L. (1994) The established and the outsiders: a sociological enquiry into community problems. London: Sage Publications.

Epstein, Arnold Leonard (1978): Ethos and Identity: Three Studies in Ethnicity. London: Tavistock Publications; Chicago: Aldine Pub. Co.

Eriksen, Thomas Hylland (2012): Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Eriksen, Thomas Hylland (2015): Fredrik Barth: An Intellectual Biografy. London: Pluto Press.

Falzon, Mark Anthony Ed. (2009): Multi-Sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research. Ashgate.

Hammersley, Martyn – Atkinson, Paul (2007): Ethnography: Principles in practice. Third edition. This edition published in the Taylor & Francis e-Library. https://doi.org/10.4324/9780203944769

Hůle, Daniel (2011): Tendence Spádových škol v lokalitě. In: Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.. Pojďte do školy! (Ne)Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí, 36–42. Dostupné z: http://www.ptac.cz/data/Pojdte_do_skoly.pdf [cit. 2015-11-26].

Hübschmannová, Milena (2002): Šaj pes dovakeras. Můžeme se domluvit. Olomouc: Univerzita Palackého.

Hymes, Dell (1980): Language in education: ethnolinguistic essays. Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics.

Jenkins, Richard (1997): Rethniking ethnicity: Arguments and Explorations. London, Thousand Oaks, New Dehli: SAGE ublications Ltd.

Levinson, Bradley A. – Pollock, Mica (2011): A companion to the anthropology of education. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Marcus, George E. (1995): Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology, 24, 95–117. https://doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.000523

Marcus, George E. (1998): Ethnography through thick and thin. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Mead, Margaret (1972): Coming of age in Samoa: a psychological study of promitive youth for western civilisation. New York: Morrow Quill.

Nečas, Ctibor (2002): Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Roosens, Eugeen E. (1989): Creating Ethnicity: The Process of Ethnogenesis. Newbury Park, Calif.: Sage Publications.

Říčan, Pavel (2000): S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál.

Skupnik, Jaroslav (2007): Světy se zrcadlem. Marginalizace a integrace z hlediska sociopsychologické dynamiky společnosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43(1), 133–148.

Sluka, Jeffrey A. (2012): Introduction: Fieldwork Ethics. In: Robben, Antonius C. G. M. – Sluka, Jeffrey A. eds., Ethnographic fieldwork : an anthropological reader. 2nd ed., Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Spindler, George Dearborn (1963): Education and culture: anthropological approaches. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Spindler, George Dearborn (1974): Education and cultural process: toward an anthropology of education. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Spindler, George Dearborn (2000). Fifty years of anthropology and education 1950-2000: a Spindler anthology. Mahwah, N. J., London: Lawrence Erlbaum Associates.

Varianty – Člověk v tísni, o. p. s. (2011): Pojďte do školy! (Ne)Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí. Praha. Dostupné z: http://www.ptac.cz/data/Pojdte_do_skoly.pdf [cit. 2015-11-26].

Vorlíček, Radek (2016): „Vy jste dole, my nahoře“: Sociální a etnické hranice v základní škole. Lidé města/Urban People, 18(3), 441–462.

Vorlíček, Radek (2017a): „Vyvolení, outsideři a Romové“: Selekce žáků v základní škole s výběrovými třídami. Slovenský národopis, 65(1), 26–38.

Vorlíček, Radek (2017b): „S odlišností se nekamarádíme“: sociální exkluze žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. AntropoWebzin, 1-2/2017, 21–29.

Werner, Oswald – Schoepfle, Gordon Mark (1987): Systematic Fieldwork. Vol. 1. Newbury Park: Foundations of ethnography and interviewing.

https://doi.org/10.5817/AI2017-1-45


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. "You're Bragging Here While Having a Sweatshirt for Twenty Bucks": Socioeconomic Antagonisms in a School Class
Radek Vorlíček
e-Pedagogium  ročník: 18,  číslo: 1,  první strana: 47,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/epd.2018.005

2. Sociální vzdálenost ve speciální třídě
Radek Vorlíček
Anthropologia integra  ročník: 9,  číslo: 1,  první strana: 25,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/AI2018-1-25